Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välispaigalduse elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Välispaigalduse elektrik, tase 4
EN: Electrical network installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.01.2011
Kehtib kuni: 06.12.2012
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Välispaigalduse elektrikud ehitavad ja käitavad madal- ja kõrgepingelisi elektriliine, alajaamu, jaotlaid ning elektrienergia tootmisüksuseid.

Välispaigalduse elektrik 4 täidab madal ja kõrgepinge elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid nagu näiteks kaab...
li paigaldus, seadmete töökorda seadmine, põhirikete avastamine ja parandamine. Ta töötab iseseisvalt või töörühmas, tulles toime ka kiirelt muutuvates olukordades. Vastutada tuleb lisaks iseenda tööohutusele ka kaastöötajate töö- ja töökeskkonnaohutuse eest. Temalt oodatakse kaastöötajate juhendamist.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid töötoiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ...ja kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, kukkumine ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused. Töötajalt nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning võimet töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, meeskonnas töötamise oskus, analüüsivõime ja suhtlemisoskus. ...
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektrikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektriohutusseaduse kohaselt on kohustuslik enne elektritöödele asumist läbida elektritööde ohutuse koolitus ja sellele vastav esmaabikoolitus.
Pingealust käidu- ja elektritöid tegevad isikud peavad läbima elektritöö juhi või käidukorraldaja poolt teostatud teadmiste ja oskuste kontrolli. Vasta...
vate töötoimingute sooritamine on lubatud vaid kehtiva elektriohuteadlikkuse tunnistuse olemasolul.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt lubatakse elektritöödele isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning kelle pädevus ja tervislik seisund vastavad tehtavale tööle. Tervisliku kontrolli perioodiline läbimine on kohustuslik.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.5) tõendamine.

Lisaks on kohustus valida üks kompetents valitavate kompetentside loetelust (annab spetsialiseerumisega seotud suuna) (B.2.6 – B.2.17).
Valitava kompetentsi tõendamine ei kattu täielikult iseseisvates ele...
ktri-, nõrkvoolu-, elektroonika- ja automaatikaala kutsestandardites kehtestatud kompetentsidega, viimastes on kehtestatud kõrgemad kompetentsuse nõuded. Nende kutsete taotlemisel on võimalik võtta arvesse välispaigalduse elektrik 4 valitava kompetentsi eelnev tõendamine (seda kompetentsi ei pea uuesti tõendama).

Soovitavad kompetentside hindamismeetodid on proovitöö, kirjalik test ja intervjuu.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad
1) tutvub tööülesande sisuga (nt projekt, käidukava jne) ja vajadusel esitab küsimusi tööülesande täpsustamiseks
2) tööülesandest lähtuvalt planeerib oma tegevused arvestades kaasnevate piirangute ja ohtudega
3) planeerib tööülesande täitmiseks vajaliku aja
4) valib antud tööülesandest ja projektlahendusest lähtuvalt materjalid, seadmed ja töövahendid
5) hindab oma tööga seonduva reaalse aja- ja materjalikulu
6) edastab info materjalide, ajakulu jt andmete kohta töörühma juhile
7) jälgib enda ja juhendatava tööülesande täitmist ajagraafikus
8) arvestab töörühma käitumisreeglitega

Teadmised
1) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
2) riiklikud ja organisatsioonisiseseid normdokumendid, tööeeskirjad ja ohutusnõuded
3) elektriohutuse seadusest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
4) põhilised paigaldusmaterjalid ja nende kasutamise viisid
5) töövahendid (sh tööriistad) ja nende kasutamise otstarve
6) matemaatilised põhitõed
7) üldelektrialased teadmised
8) töörühma liikme kohustused, õigused ja vastutusala
9) töökollektiivi käitumisreeglid
10) meeskonnatöö põhimõtted
11) juhendamisalased teadmised
12) elektroautomaatika üldteadmised
B.2.2 Töökeskkonna ohutus 4

Tegevusnäitajad
1) arvestab tööohutusplaani nõuetega mõistes oma rolli tööohutusplaani täitmisel ning veendub, et juhendatavad on tööohutusplaanist aru saanud
2) täidab ohutusalaseid õigusakte, juhendeid ning keskkonnakaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid ja veendub, et juhendatavad teevad seda
3) järgib töötervishoiu nõudeid.
4) kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid (nt isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jne), veendub, et juhendatavad neid kannavad.
5) veendub ohutusnõuete täitmises. Kontrollib kaitselahutusi
6) paigaldab töökoha maandused vastavalt protseduurireeglitele
7) on teadlik ohuallikatest, märkab ohte, ning ohu korral edastab info töörühma juhile ja juhendatavatele
8) kontrollib töö- ja kaitsevahendite nõuetele vastavust
9) valmistab oma töökoha tööks ette, hoiab selle korras ja puhta

Teadmised
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
3) tööohutuse, elektri- ja tuleohutuse eeskirjad
4) esmaabi andmise alused
5) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded
6) elektriohutuse seadusest tulenevaid põhilised töökorralduslikud nõuded
7) kaitselahutuste ja -maandamiste põhimõtted
B.2.3 Elektripaigaldiste ja –seadmete paigaldus- ning ehitustööd 4

Tegevusnäitajad
1) loeb plaani ning vajadusel viib loodusega või rajatisega kooskõlla
2) oskab leida vajalikku informatsiooni töövahendite kasutusjuhenditest
3) teeb ehituslikke mitteelektritöid töid: kaevab, paigaldab liivapadja, katab kaabli liivapadjaga, paigaldab kaitselindi, teeb pinnase tagasitäite koos märkelindi paigaldamisega, tihendab pinnase, valmistab ette masti, tihendab mastiaugu, paigaldab toruläbiviigud, ehitab sokli
4) paigaldab kaabli ettevalmistatud kraavi: kontrollib kaabli, paigaldab rullikud, kerib kaabli lahti, markeerib kaabli, paigaldab kaabli liivapadjale
5) paigaldab kaabli konstruktsioonidele (torudele, riiulitele jne), kinnitab kaabli ja annab trassi üle
6) teeb liiniehituslikke töid:paigaldab postid ja kinnitab postidele traaversid, veab liine jne
7) teeb elektritöö iseärasuste ja ohtudega arvestades elektriseadmete ja materjalide paigaldamisega seotud töid : kontrollib seadme vastavust projektile ja paigaldab seadme vastavalt paigaldusjuhendile
8) teostab tööetapi lõppedes tööde ülevaatuse, kontrollib, kas kõik on tehtud ning õigesti tehtud, vajadusel korrigeerib tegevusi.
9) teeb tehnilisi mõõtmisi
10) osaleb paigaldusjärgses kontrollis
11) koostab kontrollimisprotokolle, ülevaateid, eskiise ja tegevusaruandeid

Teadmised
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmägid
3) tehnilise joonestamise põhialused
4) topograafilised tingmärgid
5) asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS seade jt)
6) keskkonnahoiu põhitõed
7) põhilised ehituslike tööde iseärasused
8) kaabli paigaldamise tehnoloogia
9) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud
10) juhtmete ja trosside paigaldamise tehnoloogiad
11) mõõtmismetoodika, mõõtevahendid
12) elektroautomaatika üldteadmised
13) kasutab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme
B.2.4 Elektripaigaldiste ja tarvitite hooldus- ja käidutööd 4

Tegevusnäitajad
1) määrab töövahendi vastavuse kasutusjuhendile
2) tutvub käidutoimingute kavaga
3) loeb elektriskeeme
4) viib läbi elektriseadmete ülevaatuse
5) hooldab õhuliine (nt puhastab trassi võsast), kaabelliine ja alajaamaseadmeid
6) teeb elektripaigaldiste seisukorra visuaalse ülevaatuse ja kontrolli
7) viib läbi vajalikud kontrollmõõtmised, mõõdistab elektriseadmed ja -süsteemid, valib mõõteriista ja meetodi ning hindab mõõtmistulemusi
8) tuvastab liinirikked (masti murdumine, juhtme katkemine, isolaatori purunemine jne) ning edastab sellekohase info
9) tagab ohutuse ja selgitab abinõud rikke likvideerimiseks
10) teostab elektritöö iseärasuste ja ohtudega arvestades käidukava alusel alajaama käitus- ja hooldustöid ning paigaldab kaitsmed etteantud koormus- ja võrguandmete järgi
11) dokumenteerib hooldustoimingud (nt täidab käidupäeviku)

Teadmised
1) elektriseadmete otstarve ja tööpõhimõtted
2) käidualased terminid, tähised ja käidutoimingute põhimõtted
3) üldelektrialased teadmised
4) kutsealal kasutatavad materjalid, nende omadused
5) elektrotehnika alused (elektrimasinad ja –aparaadid)
6) elektroonika komponendid ja lülitused
7) elektriala metalli- ja plastitööd (viilimine, jootmine)
8) elektrienergia tootmine, ülekanne, jaotamine ja tarbimine
9) elektripaigaldiste kaitseviisid
10) tegutsemine tööõnnetuse korral
11) keskkonnahoiu põhitõed
12) kasutab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme
B.2.5 Töötajate eestvedamine 4

Tegevusnäitajad
1) juhendab töötajaid töö tegemisel ja annab hinnangu nende töö tulemustele
2) tutvustab ohutuid töövõtteid
3) 3) selgitab töö teostamise viise ja probleemide lahenduste võimalusi

Teadmised
1) meeskonnatööpõhimõtted
2) elektriala teadmised
3) elektriala õigusaktid
4) suhtleb eesti keeles tasemel B1
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on kohustus valida üks kompetents valitavate kompetentside loetelust (annab spetsialiseerumisega seotud suuna) (B.2.6 – B.2.17). Valitava kompetentsi tõendamine ei kattu täielikult iseseisvates elektri-, nõrkvoolu-, elektroonika- ja automaatikaala kutsestandardites kehtest...atud kompetentsidega, viimastes on kehtestatud kõrgemad kompetentsuse nõuded. Nende kutsete taotlemisel on võimalik võtta arvesse välispaigalduse elektrik 4 valitava kompetentsi eelnev tõendamine (seda kompetentsi ei pea uuesti tõendama). Soovitavad kompetentside hindamismeetodid on proovitöö, kirjalik test ja intervjuu.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Üle 45 kV liinide ehitamine 3

Viseerib juhtmed võttes arvesse indutseeritud pingetest tulenevad ohutegurid.
B.2.7 Jaotusvõrgu alajaama ehitamine ja seadmete paigaldamine (kuni 45 kV) 3

Ühendab seadmed voolujuhtidega. Arvestab pingealuste ja -lähedaste tööde iseärasuste ning ohtudega. Tunneb seadmete kasutusviise.
B.2.8 Ülekandevõrgu alajaama ehitamine ja paigaldamine (üle 45 kV) 3

Teostab skeemide järgi paigaldiste lülitus- ja trafoalajaamade paigaldustöid, arvestades pingealuste ja
-lähedaste tööde iseärasuste ja ohtudega. Tunneb seadmete tööpõhimõtteid ning seadmete ja voolujuhtide ühendamiseviise.
B.2.9 Nõrkvooluseadmete paigaldamine ja hooldamine 3

Paigaldab ja kontrollib nõrkvooluseadmeid ja -kaableid. Tunneb kasutatavaid materjale ja seadmete eripära ja kasutusviise. Töötab üheaegselt teiste organisatsioonidega arvestades enda ja teiste samaaegselt töötavate paigaldajate ohutusega.
B.2.10 Releekaitse ja tööstusautomaatika seadmete paigaldamine 3

Teeb seadmete paigaldus- ja ühendustöid, arvestades pingealuste tööde ohtudega. Tunneb seadmete eripära ja kasutusviise, arvestab ohtude ja iseärasustega.
B.2.11 Hooneautomaatikaseadmete paigaldamine ja hooldamine 3

Paigaldab ja kontrollib seadmeid, teeb juhtimisahelate ühendustöid, arvestades pingealuste tööde iseärasuste ja ohtudega. Tunneb seadmete eripära ja kasutusviise.
B.2.12 Mõõtetööd 3

Mõõdab erinevate mõõteseadmetega elektriseadmete ja –paigaldiste elektrilisi ja elektrotehnilisi näitajaid.
Tunneb mõõteseadmeid, mõõtmise metoodikat ning oskab arvestada pingealuste tööde ohtude ja iseärasustega.
B.2.13 Elektritööd kaevandustes 3

Oskab teha madal ja kõrgepingeliste elektriseadmete paigaldustöid ning arvestada kaevandustööde iseärasuste ning ohtudega. Tunneb paigaldus ja käidustandardite nõudeid, kasutatavaid materjale, tarvikuid ning seadmeid.
B.2.14 Tõstetranspordi- ja veoseadmete paigaldamine ja hooldamine 3

Oskab paigaldada elekterveotranspordivahendite, pumpade ja ventilaatorite seadmeid ning kontrollida nende korrasolekut, arvestades tööde iseärasuste ja ohtudega. Suudab avastada puudusi ja rikkeid. Tunneb elektriajamite, lülitusseadmete, andurite ja tagasisideahelate tööpõhimõtteid ning elektriveoliinide ja tõsteseadmete paigaldamise tehnoloogiat.
B.2.15 Elektriseadmete remontimine ja diagnostika 3

Tuvastab vead elektriseadmetes sh kodumasinates ja leiab moodused nende kõrvaldamiseks. Täpsustab kliendi vajadusi ja pakub kliendile sobivaima lahendusvõimaluse oma vastutusala piires. Tunneb kodumasinate ja nende komponentide tööpõhimõtteid, seadmestandardite nõudeid ja klienditeenindusega seotud eeskirju ning remonditud elektriseadmete testimise ja turule laskmise tingimusi.
B.2.16 Ehitiste elektripaigaldustööd 3

Loeb ja saab aru projektist. Oskab ehitistes teostada elektripaigaldustöid, arvestades elektripaigaldustöödele esitatavate nõuetega. Tunneb kasutatavaid materjale ning seadmete tööpõhimõtteid.
B.2.17 Tuulegeneraatorite käitamine ja hooldus 3

Kontrollib seadmete korrasolekut, tuvastab rikked, viib läbi hoolduse- ja remondiga seonduvad toimingud. Tunneb seadmete tööpõhimõtteid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-06012011-2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.01.2011
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja –ülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erlend Kaljula Stik Elekter AS
Arvo Ulla Elektritööde Ettevõtjate Liit
Enn Valgma Tartu Kutsehariduskeskus
Paul Nagel Eltel Networks AS
Harri Vihman Empower AS
Jaan Allem Elektritööde Ettevõtjate Liit
Katrin Tammjärv REKK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist