Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
EN: Electrical network installer, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Jaotusvõrgu alajaamade elektrik, tase 4
  • Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 4
  • Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 4
  • Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 4
Kehtib alates: 10.11.2021
Kehtib kuni: 13.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
14.03.2024
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. septembrini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/11 15.03.2024.
----------------------------------
10.11.2021
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutsestandardis on muudetud struktuuri. Kompetentsid on grupeeritud osakutsetena. Ohutusnõuete täitmise kompetents tõsteti jaotisesse üldoskused (B.2). Sisulisi muud...
atusi kutsestandardis ei tehtud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Jaotusvõrgu elektrik 131098 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.10.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme jaotusvõrgu elektrik täidab kuni 35kV elektrivõrgu elektri- ja sideliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid iseseisvalt või töörühma liikmena.
Töö eeldab elektrotehnika, ehituse ja infotehnoloogia alaseid baask...
utseoskusi.
4. taseme jaotusvõrgu elektrikul on võimalus peale eriväljaõppe läbimist teha elektritöid samuti kõrgepinge (alates 35kV) alajaamades, kõrgepingeliinidel, sidepaigaldistes, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmise või mõõteseadmete alal.
Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid toiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavatest juhtmetest ja trossidest, töötavatest transpordivahenditest ja mehhanismidest ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega.
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
Kutseala kõrgem kutsetase:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
A.2.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine
A.2.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine
A.2.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine
A.2.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine
A.2.6 Käit
A.2.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolituskursustel või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 – B.3.7).
Jaotusvõrgu alajaama elektrik, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.2, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 4 osakut...
se saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.3, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.4, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.5, B.3.6 ja B.3.7).

Loe edasi
Peida
B.2 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm);
3. ...
loeb ja järgib jooniseid sh digitaalseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
4. täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tõstetöödel, töötamisel teedel ja töömaal ning tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
5. juhendab ja jälgib kaastöötajaid ning mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad) ohutusnõuete täitmisel;
6. käitleb jäätmeid järgides jäätmekäitlusnõudeid;
7. tööõnnetuse korral tegutseb vastavalt ettenähtud korrale.
8. osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
9. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
10. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;.
11. kasutab oma töös arvutit algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“);

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga..
3. Kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused.
5. Kasutab asjakohast tarkvara.
6. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
7. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab alajaamad (sh mast-, komplekt- ja hoonesisesed alajaamad), tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
2. Ehitab vajadusel ümber elektrikilbi- ja alajaamaseadmed.
3. Ehitab jaotusseadmed.
4. Paigaldab kilbid.
B.3.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab asjakohaste mehhanismidega mastid, toed ja tõmmitsad.
2. Monteerib õhuliini tarvikud ja seadmed ning paigaldab õhuliini juhtmeid ja kaableid.
3. Paigaldab ja ühendab õhuliiniga seotud kaablid ja kilbid.
4. Paigaldab välisvalgustid.
5. Ehitab mastalajaamad tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
B.3.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablikaitsetorud ja kaablid.
2. Paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted.
3. Paigaldab kilbid.
4. Ühendab kaablid seadmetesse.
5. Kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu.
6. Paigaldab maakaablid õhuliini mastidele.
B.3.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab voolu- ja pingetrafod.
2. Paigaldab mõõteseadmed (arvestid, kontsentraatorid, repiiterid, filtrid, jne).
3. Paigaldab mõõtekilbi.
4. Kontrollib mõõtesüsteemi nõuetekohasust.
5. Juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigaldise nõuetekohasust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust.
3. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
Osakutsega seotud kompetentsid
Jaotusvõrgu alajaamade elektrik, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga..
3. Kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused.
5. Kasutab asjakohast tarkvara.
6. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
7. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab alajaamad (sh mast-, komplekt- ja hoonesisesed alajaamad), tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
2. Ehitab vajadusel ümber elektrikilbi- ja alajaamaseadmed.
3. Ehitab jaotusseadmed.
4. Paigaldab kilbid.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigaldise nõuetekohasust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust.
3. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga..
3. Kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused.
5. Kasutab asjakohast tarkvara.
6. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
7. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab asjakohaste mehhanismidega mastid, toed ja tõmmitsad.
2. Monteerib õhuliini tarvikud ja seadmed ning paigaldab õhuliini juhtmeid ja kaableid.
3. Paigaldab ja ühendab õhuliiniga seotud kaablid ja kilbid.
4. Paigaldab välisvalgustid.
5. Ehitab mastalajaamad tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigaldise nõuetekohasust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust.
3. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga..
3. Kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused.
5. Kasutab asjakohast tarkvara.
6. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
7. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablikaitsetorud ja kaablid.
2. Paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted.
3. Paigaldab kilbid.
4. Ühendab kaablid seadmetesse.
5. Kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu.
6. Paigaldab maakaablid õhuliini mastidele.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigaldise nõuetekohasust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust.
3. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga..
3. Kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused.
5. Kasutab asjakohast tarkvara.
6. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
7. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab voolu- ja pingetrafod.
2. Paigaldab mõõteseadmed (arvestid, kontsentraatorid, repiiterid, filtrid, jne).
3. Paigaldab mõõtekilbi.
4. Kontrollib mõõtesüsteemi nõuetekohasust.
5. Juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigaldise nõuetekohasust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust.
3. Koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10112021-4.2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.11.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Vali Tallinna Polütehnikum, Eesti Elektroenergeetika Selts
Krister Peetmaa EETELE-Service AS
Jevgeni Listsina Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit ja välisvõrkude ehitajate toimkonna juht, Pluvo Eesti OÜ
Jüri Klaassen Elektrilevi OÜ
Kalev Kaldaru Enefit Connect OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist