Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
EN: Electrical network installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.10.2019
Kehtib kuni: 09.11.2021
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tööosade struktuur ühtlasemalt liigendatud, välja on võetud valitavad kompetentsid, tegevust reguleerivad õigusaktid on täpsustatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme jaotusvõrgu elektrik täidab elektrivõrgu elektri- ja sideliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid iseseisvalt või töörühma liikmena.

Töö eeldab elektrotehnika, ehituse ja infotehnoloogia alaseid baaskutseos...
kusi.
4. taseme jaotusvõrgu elektrikul on võimalus peale eriväljaõppe läbimist teha elektritöid kõrgepinge (alates 35kV) alajaamades, kõrgepingeliinidel, sidepaigaldistes, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmise või mõõteseadmete alal.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine
2. Oma tegevuste kavandamine.
3. Töövahendite, seadmete ja materjalide komplekteerimine

A.2.2 Ohutusnõuete täitmine
1. Ohutusnõuete täitmine
2. Eritööde ohutusnõuete täitmine
3. Ohutu töökoha ettevalmistamin...
e
4. Tegutsemine tööõnnetuse korral

A.2.3 Jaotusvõrgu ehitamine
1. Kuni 20 kV õhuliinide ehitamine
2. Kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine.
3. Välisvalgustuse paigaldamine
4. Arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamine
5. Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine.

A.2.4 Välispaigaldiste ja seadmete käit
1. Paigaldise kontrollitoimingud paigaldiste käigushoidmisel
2. Hooldus ja remont
3. Rikkekoha leidmine ja rikke kõrvaldamine

A.2.5 Töötulemuste kontroll ja dokumenteerimine
1. Kontrolltoimingud
2. Töötulemuste dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid toiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja k...õrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavad juhtmed ja trossid, töötavad transpordivahendid ja mehhanismid ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning võimet töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis-, kohanemis-, koostöö- ja organiseerimisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, loogiline mõtlemine ja analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolituskursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Nõutav on isiku elektriohuteadlikkuse kontrolli ja kõrgtööde koolituse läbimist tõendav tõend. Alus: Seadme ohutuse seadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
Elektritööde korraldust reguleerib standard EVS-EN50110-1 „Elektripaigaldiste käit“.
Tuletöid reguleerib siseministri määrus „Tuletöö tege...
misele esitatavad nõuded“.
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel sätestab Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu ja lähteandmed;
2. viib projektdokumentatsiooniga kokku looduses mahamärgitud rajatiste tähistused;
3. kavandab tööülesandest lähtuvalt enda tegevused;
4. koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused, kasutades asjakohast tarkvara;
5. komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid;
6. ladustab materjalid ja töövahendid, jälgides et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.2.2 Ohutusnõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. täidab elektritööde ajal ohutusnõudeid (sh elektri- ja tuleohutuse nõudeid) ja jälgib kaastöötajate ohutusnõuete täitmist;
2. juhendab ja jälgib tööohutusalaselt mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad);
3. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireegleid ja järelevalve eeskirju;
4. kontrollib ohutus- ja isikukaitsevahendite nõuetele vastavust ja kasutab neid sihipäraselt;
5. järgib tõsteseadmete kasutus- ja ohutusnõudeid ning käsitsi raskuste teisaldamisel kehtestatud nõudeid;
6. täidab inimeste tõstmise seadmete kasutus- ja ohutusjuhendeid ning redelitel ja tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
7. järgib teedel ja töömaal töötamise ohutusnõudeid;
8. valmistab ette ohutu töökoha, hoiab selle korras;
9. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub nõuetekohaselt jäätmed;
10. tööõnnetuse korral tegutseb oma vastutuspiiride kohaselt, edastab operatiivselt infot;
11. tunneb ja kasutab põhilisi esmaabivõtteid.
B.2.3 Jaotusvõrgu ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. püstitab asjakohaste mehhanismidega mastid, järgides normdokumente;
2. monteerib traaversid ja isolaatorid ja paigaldab juhtmed, järgides normdokumente;
3. paigaldab kaitseaparatuuri, järgides normdokumente;
4. valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablid vastavalt tootja juhendile;
5. paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted vastavalt normdokumentidele;
6. ühendab kaabli kilpidesse vastavalt skeemile ja tootja juhenditele;
7. kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu;
8. paigaldab välisvalgustuse mastid vastavalt projektile;
9. paigaldab välisvalgustuse õhuliini või kaabli vastavalt projektile;
10. paigaldab projektikohased välisvalgustid ehitiste, rajatiste sh teede valgustamiseks;
11. ehitab mastalajaamad ja paigaldab komplektalajaamad vastavalt projektile, tagades maanduse normidele vastavuse piisavuse;
12. paigaldab jaotuskilbid vastavalt projektile;
13. paigaldab kaitseaparatuuri vastavalt projektile;
14. paigaldab voolu- ja pingetrafod vastavalt projektile;
15. paigaldab arvestid ning kontsentraatorid vastavalt projektile;
16. juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.2.4 Jaotusvõrgu paigaldiste käit 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse;
2. protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
3. edastab info paigaldise valdajale;
4. hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava;
5. teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele;
6. määrab rikkekoha visuaalselt või mõõtmise teel;
7. võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires;
8. edastab info paigaldise valdajale.
B.2.5 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib paigaldise projektile vastavust: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele;
2. kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust;
3. koostab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm);
3. Loeb jooniseid sh digitaalseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
4. osaleb meeskonnatöös; jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
6. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;.
7. kasutab oma töös baasdigioskusi: algtasemel kasutaja tasemel, Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
8. kasutab inglise keelt vähemalt tasemel A2, vt Lisa 1– Keelte oskustasemete kirjeldused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-08102019-1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.10.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalev Kaldaru Elektrilevi OÜ
Lembit Vali Tallinna Polütehnikum, EEES
Vladislav Aunapuu Elektrilevi OÜ
Urmas Leitmäe EETEL
Madis Hunt Empower AS
Lauri Öövel Energoservis

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist