Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutsestandard on kutsehariduse õppekava, täiendkoolitusprogrammide ja isikute kutsealaste kompetentside hindamise ...
alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
EN: Electrical network installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.03.2014
Kehtib kuni: 01.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jaotusvõrgu elektrikud täidavad elektriliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid.

4. taseme jaotusvõrgu elektrik töötab iseseisvalt või töörühma liikmena töö juhtija alluvuses.
Ta täidab tavapäraseid elektrivõrgu ehita...
mise ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid, nagu näiteks kaabli paigaldus, seadmete töökorda seadmine, põhirikete avastamine ja kõrvaldamine.
Tavapäraseid paigaldustöid teeb ta iseseisvalt, häälestamisi juhendamisel.
Pärast vastava täienduskoolituse läbimist võib ta teha elektritöid kõrgepinge alajaamades, kõrgepingeliinidel, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudteede alal, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmisel või mõõteseadmetega tehtavas töös.

Seotud kutsed:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine ja ettevalmistamine
2.1.1 Tööülesande sisuga tutvumine ja riskide hindamine.
2.1.2 Oma tegevuste kavandamine.
A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine objektil
2.2.1 Elektri- ja tuleohutuse tagamine.
2.2.2 Eritööde ohutuse tagamine.
2.2.3 Tegutsemine tööõnnetuse korral....

2.2.5 Ohutusalane juhendamine.
A.2.3 Välispaigaldiste ja seadmete ehitamine ja käit
2.3.1 Töökoha organiseerimine.
2.3.2 Kuni 20 kV õhuliinide ehitamine.
2.3.3 Kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine.
2.3.4 Välisvalgustuse paigaldamine.
2.3.5 Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine.
2.3.6 Arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamine ning häälestamine.
2.3.7 Paigaldiste käit ja hooldus.
2.3.8 Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Kõrgepingeliinide tööd, alates 35 kV.
A.2.5 Kõrgepinge alajaama tööd.
A.2.6 Mõõteseadmetega tehtavad tööd.
A.2.7 Trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee tööd
A.2.8 Elektri tootmine alternatiivenergiaallikatest.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid töid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töö juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja kõrgustes tegu...tsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavad juhtmed ja trossid, töötavad transpordivahendid ja mehhanismid
ning ekstreemsest ilmastikust tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning võimet töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, meeskonnas töötamise oskus, loogiline mõtlemine, analüüsivõime j...a suhtlemisoskus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektrikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute koolituskursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektriohutusseaduse kohaselt on kohustuslik enne elektritöödele asumist läbida elektritööde ohutuse koolitus.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt lubatakse elektritöödele isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning kelle pädevus ja tervislik seisund vastavad tehtavale tööle. Tervisliku k...
ontrolli perioodiline läbimine on kohustuslik.
Elektri eritöid (nt pingealused tööd, tuletööd) võib sooritada ainult elektripaigaldiste valdkonna õigusakte järgiva koolituse läbimisel.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.3 ja läbiva kompetentsi B.2.9 tõendamine.
Valitavate kompetentside B.2.4-B.2.8 tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö kavandamine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja saab aru skeemidest, tehnilisest dokumentatsioonist;
2) oskab projektdokumentatsiooniga kokku viia looduses mahamärgitud rajatiste tähistused;
3) hindab objekti/töökoha ohud, kasutades sobivaid riski hindamise meetodeid;
4) kavandab oma tööd, lähtudes ohtude astmest ja seatud tööeesmärgist;
5) koostab ajagraafiku, arvestades tööde mahtu, tähtaegu;
6) valib vastavalt tööülesandele töövahendid, seab need töökorda.

Teadmised:
1) kutseala põhilised tööriistad ja -vahendid, liigid, kasutusala;
2) asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS seade jt).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või töökohal jälgimine, intervjuu.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine objektil 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid;
2) järgib tõstetööde ohutust, valdab seadmetega ja käsitsi tehtavatel tõstetöödel nõuetekohaseid töövõtteid;
3) järgib inimeste tõstmisel õigusaktidega sätestatud nõudeid;
4) järgib tee- ja töömaal töötamise ohutusnõudeid;
5) järgib redelitel ja tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
6) tööõnnetuse korral tegutseb oma kohustuste ja vastutuse kohaselt;
7) tunneb ja kasutab põhilisi esmaabivõtteid;
8) järgib kasutus- ja ohutusjuhendite nõudeid;
9) jälgib enda ja kaastöötajate ohutust;
10) nõustab tööohutusalaselt objektil viibivaid mitteelektriala isikuid (allhanke tegijaid, ehitajad).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
B.2.3 Välispaigaldiste ja seadmete ehitamine ja käit 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette käepärase ja ohutu töökoha, hoiab selle puhta ja korras, pärast tööde lõpetamist korrastab töökoha;
2) paigaldab trassid ning materjalide ja töövahendite ladustuskohad objektile, jälgib, et need ei häiriks objektil normaalset tööd ega kahjustaks liigselt keskkonda;
3) püstitab kande-, ankru-, nurga- ja hargnemismastid ning seadmestab need;
4) paigaldab tõmmitsad ja toed;
5) monteerib mastidele õhuliini armatuuri traaversid ja isolaatorid;
6) ehitab korduvmaanduse;
7) paigaldab ja jätkab juhtmed;
8) paigaldab lülitid;
9) valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablid;
10) kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut;
11) ühendab kaabli kilpidesse;
12) paigaldab vajalikud märgistusi ja kaitsekatted;
13) paigaldab erinevaid valgusteid ehitiste, rajatiste sh teede valgustamiseks;
14) ehitab, hooldab ja käitab välisvalgustusliine ja -paigaldisi;
15) ehitab mast- ja komplektalajaamu, paigaldab seadmeid ning rajab nendele maanduspaigaldised;
16) paigaldab, reguleerib ja häälestab jaotuskilpe, lüliteid ja kaitseaparatuuri;
17) paigaldab arvestid, voolu- ja pingetrafod ning kontsentraatorid;
18) paigaldab ja häälestab arvestus- ja andmeside seadmed;
19) suhtleb kliendiga, annab vajalikke sisulisi selgitusi;
20) kontrollib elektrivõrkude seisukorda, kasutusjuhendite ja kehtivate normide vastavust;
21) kontrollib ehitatud paigaldise vastavust nõuetele: mõõdab ja teeb mõõtmistulemuste kajastamiseks vajalikud arvutused;
22) korraldab hooldatavate seadmete ja elektripaigaldiste katkematu töö;
23) teeb elektriosa plaanilise- ja ennetusremondi (korralise hoolduse) remondigraafiku järgi;
24) jälgib võrkude seiskorda, leiab mõõteseadmete abil võrgu talitushäiringu, teavitab vastutavat isikut, likvideerib rikke oma pädevuse piires;
25) teeb madalpinge mõõtmiste alusel järeldusi keskpingevõrgu seisundi kohta;
26) kontrollib kaitselahutusmeetmete tõhusust;
27) rakendab meetmeid iseenesliku tagasilülituste vältimiseks;
28) kontrollib pingetust;
29) lühistab ja maandab seadmed ja kaablid.

Teadmised:
1) elektriliinide ja alajaamade ehitamise üldehitustööd;
2) enim kasutatavate kaablite liigid ja otstarve;
3) kaablipaigaldusviisid;
4) välisvalgustuse juhtimis- ja automaatikaseadmed;
5) välisvalgustuses kasutatavad valgustusallikad (kõrgrõhu NA lamp, Metallhaliid, LED jne)
6) valgustuse normid ja nõuded;
7) enamlevinud valgusallikate kasutustingimused;
8) komplektalajaamade seadmete tööpõhimõte, kasutusala;
9) arvestus- ja andmeside seadmete tööpõhimõte, kasutusala;
10) elektriala kvaliteedi standardi nõuded jaotusvõrgu kohta;
11) häiringute liigid enamlevinud jaotusvõrgus;
12) toiteallikate, türistorregulaatorite ja sagedusmuundurite mõju võrkudele;
13) elektromagnetilise ühilduvuse ja -kaitstuse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.4-B.2.8 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Kõrgepingeliinide tööd, alates 35 kV 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab õhu- ja kaabelliine;
2) hooldab kõrgepingevõrke.

Teadmised:
1) elektri kvaliteedi ja häiringud kõrgepinges.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
B.2.5 Kõrgepinge alajaama tööd 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab releekaitse- ja automaatika seadmeid;
2) hooldab alajaamu.

Teadmised:
1) elektrialajaamade primaar- ja sekundaar- ning omatarbeseadmete tööpõhimõtted;
2) enamlevinud häiringud kõrgepinge alajaamades;
3) elektriliinide ja alajaamade ehitamiseks vajalike üldehitustööde liigid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
B.2.6 Mõõteseadmetega tehtavad tööd 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab arvestussüsteeme ja kaugloetavaid mõõteseadmeid;
2) ehitab mõõtepunkte keskpingevõrgus, kasutades pinge- ja voolutrafosid;
3) hooldab mõõteseadmeid.

Teadmised:
1) elektrienergia arvestusseadmete (arvestid, kaitselülitid, programmkellad) tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
B.2.7 Trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee tööd 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab õhu- ja kaabelliine trammi kontaktvõrgu tarbeks;
2) ehitab õhu- ja kaabelliine trollibussi kontaktvõrgu tarbeks;
3) ehitab õhu- ja kaabelliine elektriraudtee kontaktvõrgu tarbeks;
4) hooldab elektritranspordi kontaktvõrku.

Teadmised:
1) alalisvoolu seadmed

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
B.2.8 Elektri tootmine alternatiivenergiaallikatest 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab ja hooldab päikese elektri(mikro)jaamu;
2) ehitab ja hooldab kuni 10 kW tuulegeneraatoreid.

Teadmised:
1) alternatiivenergiaallikate liigid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test, proovitöö või tööandjate hinnangulehed, intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
2) tegutseb häire- ja eriolukordades sobival viisil: edastab operatiivselt infot, kasutab põhilisi esmaabivõtteid;
3) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid;
4) käsitseb hoolikalt tööriistu ja seadmeid ning hoiab neid korras, ei jäta töötavaid seadmeid valveta;
5) käitleb nõuetekohaselt töö käigus tekkinuid jäätmeid;
6) kontrollib oma valmis tööd, hindab töötulemuse vastavust standarditele, töö ülesandes püstitatud eesmärgile;
7) valmistab ette töö üleandmise dokumendid;
8) vormistab mõõtmiste jm toimingute tulemused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
9) kirjeldab tehtud töö mahtu, materjalide kulu, tööks kulunud aega, hooldustoiminguid;
10) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
11) koostab objekti riskianalüüsi, planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud eesmärgist;
12) võtab kohustusi ja vastutab nende tähtajalise täitmise eest oma kompetentsuse piires;
13) valdab erialast, sh ingliskeelset terminoloogiat, loeb tehnilist dokumentatsiooni;
14) kasutab matemaatika ja IT rakendusi;
15) kasutab arvutit ja sidevahendeid;
16) täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega.

Teadmised:
1) juhendmaterjalid ja õigusaktid;
2) teksti- ja tabelprogrammid, eriprogrammid;
3) klienditeeninduse põhimõtted;
4) elektrotehnika, elektroautomaatika põhitõed;
5) kutsealal kasutatavad elektrimaterjalid, nende omadused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26032014-1.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vladimir Aunapuu Elektrilevi OÜ
Arvo Ulla Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Indrek Sild Elektrilevi OÜ
Andrus Reinmann Empower AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist