Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välispaigalduse elektrik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: See kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse (esmataseme) õppekavale.
Nimetus: ET: Välispaigalduse elektrik, tase 4
EN: Electrical network installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.12.2012
Kehtib kuni: 25.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Välispaigalduse elektrikud ehitavad ja käitavad elektriliine, alajaamu, jaotlaid ning elektrienergia tootmisüksuseid.

Välispaigalduse elektrik 4 täidab tavapäraseid kuni 45 kV elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid nagu näiteks kaabli paigaldus, sead...
mete töökorda seadmine, põhirikete avastamine ja parandamine. Ta on võimeline teostama iseseisvalt pingevabasid töötoiminguid või töötama meeskonnaliikmena alludes töö juhtija korraldustele. Vajadusel suudab ta täita tänava ja territooriumi valgustustööde, elekterveoliinide ja tõsteseadmete paigaldustööde, üle 45 kV liinide ehitamise ning siseelektritöödega seonduvaid tööülesandeid.

Tööosad ja -ülesanded vt Lisa 1

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid töötoiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust j...a kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, kukkumine ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused. Töötajalt nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, isikukaitsevahendid ning mehhanismid ja mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning võimet töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus ning meeskonnas töötamise oskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektrikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektriohutusseaduse kohaselt on kohustuslik enne elektritöödele asumist läbida elektritööde ohutuse koolitus ja sellele vastav esmaabikoolitus.
Pingealust käidu- ja elektritöid tegevad isikud peavad läbima elektritöö juhi või käidukorraldaja poolt teostatud teadmiste ja oskuste kontrolli. Vasta...
vate töötoimingute sooritamine on lubatud vaid kehtiva elektriohuteadlikkuse tunnistuse olemasolul.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt lubatakse elektritöödele isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning kelle pädevus ja tervislik seisund vastavad tehtavale tööle. Tervisliku kontrolli perioodiline läbimine on kohustuslik.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside (B 2.1 - B 2.4) tõendamine
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesande sisuga (nt projekt, käidukava, töökäsk jne) ja vajadusel esitab küsimusi tööülesande täpsustamiseks
2) tööülesandest lähtuvalt planeerib oma tegevused arvestades tööülesande täitmisega kaasnevate piirangute ja ohtudega
3) planeerib tööülesande täitmiseks vajaliku aja
4) üldelektrialaseid teadmisi rakendades valib antud tööülesandele vastavad töövahendid ja materjalid
5) edastab info materjalide, aja kulu jt andmete kohta oma vahetule juhendajale
6) jälgib enda tööülesande täitmist etteantud ajagraafikus
7) arvestab töörühma käitumisreeglitega

Teadmised:
1) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
2) riiklikud ja organisatsioonisiseseid normdokumendid, tööeeskirjad ja ohutusnõuded (nt sisekorraeeskirjad)
3) elektriohutuse seadusest ja selle alamaktidest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
4) põhilised paigaldusmaterjalid ja nende kasutamise viisid
5) töövahendid (sh tööriistad), isikukaitsevahendid ja nende kasutamisotstarve
6) matemaatilised põhitõed
7) üldelektrialased Teadmised:
8) meeskonnatöö põhimõtted
9) töörühma liikme kohustused, õigused ja vastutusala
10) töökollektiivi käitumisreeglid

Hindamismeetodid: vaatlus, kirjalik test, intervjuu, situatsioonülesanne.
B.2.2 Töökeskkonna ohutus 4

Tegevusnäitajad:
1) arvestab tööandja, käidukorraldaja, elektritöö juhi tööohutusplaani nõuetega mõistes oma rolli tööohutusplaani täitmisel
2) järgib ohutusalaseid õigusakte, juhendeid ning keskkonnakaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid
3) järgib töötervishoiu nõudeid
4) kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid (nt isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jms)
5) enne tööle asumist veendub töökoha maanduste olemasolus
6) on teadlik ohuallikatest, märkab ohte ning edastab info juhendajale (nt mullatööd, liinitööd jne)
7) hoiab oma töökoha korras ja puhta

Teadmised:
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
3) tööohutusalased Teadmised:, tööohutusnõuded
4) elektri- ja tuleohutuse eeskirjad
5) töötervishoiu- ja tööohutusalased Teadmised: sh esmaabi andmise alused
6) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded
7) elektriohutuse seadusest ja selle alamaktidest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
8) elektriohutusalased kaitsevõtted

Hindamismeetodid: vaatlus, kirjalik test, intervjuu, situatsioonülesanne.
B.2.3 Elektripaigaldiste ja -seadmete paigaldus- ning ehitustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb paigaldusplaani ning vajadusel viib selle loodusega või rajatisega kooskõlla
2) oskab leida vajalikku informatsiooni töövahendite kasutusjuhenditest
3) teeb ehituslikke mitteelektritöid: kaevab, paigaldab liivapadja, katab kaabli liivapadjaga paigaldab kaitselindi, teeb pinnase tagasitäite koos märkelindi paigaldamisega, tihendab pinnase valmistab ette masti, tihendab mastiaugu, paigaldab toruläbiviigud ja ehitab sokli
4) paigaldab kaabli ettevalmistatud kraavi: kontrollib kaabli, paigaldab rullikud, kerib kaabli lahti, markeerib kaabli, paigaldab kaabli liivapadjale
5) paigaldab kaabli konstruktsioonidele (torudele, riiulitele jne), kinnitab kaabli ja annab trassi üle
6) teeb lihtsamaid liiniehituslikke töid: paigaldab postid ja kinnitab postidele traaversid ja isolaatorid, veab ja paigaldab juhtmed, kaablid jne
7) teeb elektritöö iseärasuste ja ohtudega arvestades elektriseadmete , -tarvikute ja materjalide paigaldamisega seotud põhilisi töid: kontrollib elektriseadme või -tarviku vastavust saatedokumendile, transpordib seadme paigalduskohale, paigaldab seadme vastavalt paigaldusjuhendile
8) osaleb tehnilistel kontrollmõõtmistel
9) dokumenteerib oma töö tulemused: kirjeldab tehtud töö mahtu, materjalide kulu ja tööks kulunud aega
10) kaitselahutuste ja - maandamiste põhimõtted

Teadmised:
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
3) tehnilise joonestamise põhialused
4) asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS seade jt)
5) keskkonnahoiu põhitõed
6) põhilised ehituslike tööde iseärasused
7) kaabli paigaldamise tehnoloogia
8) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud
9) mõõtemetoodikad, mõõtevahendid
10) üldteadmised elektroautomaatikast

Hindamismeetodid: proovitöö, kirjalik test, intervjuu.
B.2.4 Elektripaigaldiste ja -tarvitite hooldus ja käidutööd 4

Tegevusnäitajad:
1) määrab töövahendi vastavuse kasutusjuhendile
2) tutvub elektripaigaldise käidukavaga
3) teeb lihtsamaid ettevalmistustöid: nt kontrollib seadmete juhistiku isolatsiooni korrasolekut.
4) loeb elektriskeeme
5) hooldab õhuliine (nt puhastab trassi võsast), kaabelliine ja alajaamaseadmeid
6) teeb juhendamisel elektriseadmete ülevaatusi ja kontrollmõõtmisi ning hindab nende toimingute tulemusi
7) tuvastab liinirikked nagu näiteks masti murdumine, juhtme katkemine, isolaatori purunemine ning edastab sellekohase info
8) teeb juhendamisel elektritöö iseärasuste ja ohtudega arvestades alajaama käidu- ja hooldustöid
9) paigaldab liigvoolukaitseseadmed vastavalt etteantud koormus- ja võrguandmetele
10) dokumenteerib hooldustoimingud (nt täidab käidupäeviku)

Teadmised:
1) elektriseadmete kasutusotstarve ja tööpõhimõtted
2) üldelektrialased Teadmised:
3) kutsealal kasutatavad elektrimaterjalid, nende omadused
4) elektrotehnika alused (sh elektrimasinad ja -aparaadid)
5) keskkonnahoiu põhitõed
6) elektroonika komponendid ja lülitused
7) elektriala metalli- ja plastitööd nt viilimine, jootmine, keevitamine
8) elektrienergia tootmise, ülekande, jaotamise ja tarbimise põhimõtted
9) elektriohutuse kaitseviisid elektripaigaldistes
10) tegutsemine tööõnnetuse korral

Hindamismeetodid: kirjalik test, intervjuu, situatsioonülesanne
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-07122012-3.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.12.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erlend Kaljula Stik Elekter AS
Arvo Ulla Elektritööde Ettevõtjate Liit
Enn Valgma Tartu Kutsehariduskeskus
Paul Nagel Eltel Networks AS
Harri Vihman Empower AS
Jaan Allem Elektritööde Ettevõtjate Liit
Katrin Tammjärv Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist