Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pehme mööbli valmistaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Pehme mööbli valmistaja, tase 5
EN: Upholsterer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2012
Kehtib kuni: 16.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pehme mööbli valmistaja, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses ja omab ülevaadet kaasaegsest mööblitööstusest. Tema peamisteks tööülesanneteks on tootmisprotsessi planeerimine, kaastööt...ajate juhendamine ja juhendmaterjalide ning tehnoloogiakaartide koostamine.

Pehme mööbli valmistamise protsessis on tema tööülesanneteks:
karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (ka keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ja pakkimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Pehme mööbli valmistaja, tase 5 kutse koosneb kaheksast kohustuslikust osast.

A.2.1 Tootmisprotsessi planeerimine ja juhendamine
A.2.2 Karkassi koostamine
A.2.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
A.2.4 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
A.2.5 Pealistusmaterjalide...
(kangas või nahk) lõikamine
A.2.6 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine
A.2.7 Karkassi polsterdamine
A.2.8 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev.
A.4 Töövahendid
Pehme mööbli valmistaja põhilisteks töövahenditeks on valdavalt elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad ning õmblusmasinad ja tööpingid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töötamine pehme mööbli valmistajana eeldab ruumilist kujutlusvõimet, loomingulisust, võimet töötada meeskonnas ning rutiinitaluvust ja täpsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme pehme mööbli valmistajatena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt kesk- või kutsekeskharidus ja pehme mööbli valmistamise töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sadulsepp, polsterdaja, pehme mööbli valmistaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pehme mööbli valmistaja, tase 5 kutse tõendamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.9 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tootmisprotsessi planeerimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutades tööjoonist selgitab välja ja arvestab materjalid (sortiment ja kogus) tootmisplaani täitmiseks;
2) arvestab toote valmistamisele kuluvat aega, lähtudes toote eripärast, etteantud kvaliteedikriteeriumidest ja keerukusest;
3) arvestab toote valmistamisele kuluvat inimressurssi ja seadmeid, lähtudes seadmete võimsusest ja tööajast;
4) juhendab kaastöötajaid kõigis tööprotsessi osades, lähtudes koostatud tehnoloogiakaardist ja ettevõtte tootmisplaanist.

Teadmised
1) tehnilise joonestamise alused;
2) materjalide sordid ja nende kvaliteediklassid;
3) seadmed ja nende kasutamise põhimõtted ja võimsused;
4) personalijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs ja praktiline töö (tehnoloogiakaardi koostamine)
B.2.2 Karkassi koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib detailid erinevatest materjalidest, järgides toote joonist või näidist;
2) monteerib karkassi, arvestades detailide monteerimise järjekorda.

Teadmised:
1) karkassi materjalid, tüübid ja koostisosad;
2) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 3

Tegevusnäitajad:
1) paigutab töölauale pehmendus- ja alusmaterjalid, arvestades tellitud toote kogust ja etteantud juhist;
2) koostab lõikekaardi (šabloonide paigutamine lõigatavale materjalile) ja märgistab materjalid, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist;
3) lõikab detailid, järgides lõikejoont ja kasutades asjakohaseid töövõtteid;
4) komplekteerib lõigatud detailid liimijale vastavalt toote osadele.

Teadmised:
1) toodete ja toote osade tüübid ja nimetused;
2) pindade pehmendus- ja alusmaterjalide omadused ja kvaliteediklassid;
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.4 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine) 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib karkassi vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogilisi juhiseid;
2) liimib detailid vastavalt tehnoloogiakaartidele, järgides detailide liimimise järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) pehmendus- ja alusmaterjalid, nende tüübid ja omadused;
2) liimi tüübid ja omadused;
3) liimipüstoli kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.5 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ladustab kangad töölauale, arvestades kanga kvaliteeti, koe suunda, tellitud toote kogust ja etteantud juhist;
2) koostab lõikekaardi kangale ja märgistab materjali, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist; märgib nahal defektsed kohad ja paigutab šabloonid vastavalt naha kvaliteedile ja struktuurile;
3) lõikab detailid, järgides šablooni või lõikejoont, kasutades asjakohaseid töövõtteid;
4) komplekteerib lõigatud detailid õmblejale vastavalt toote osale.

Teadmised:
1) tekstiil- ja abimaterjalide omadused;
2) nahkade omadused ja eripärad (venivus, struktuur, defektid jm);
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.6 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib mööblikatte osa vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogiakaarti;
2) valmistab õmblusmasina ette ja seadistab, arvestades kasutatavaid materjale, tehnoloogiakaarti ja õmblemise tehnikaid;
3) õmbleb mööblikatted, kasutades erinevaid tehnikaid ja järgides tehnoloogiakaarti.

Teadmised:
1) juurdelõikamise ja õmblemise tehnoloogiad;
2) käsitsi õmblemise alused;
3) õmblusmasinate tüübid ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.7 Karkassi polsterdamine 4

Tegevusnäitajad:
1) polsterdab liimitud karkassi, arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära (elastsed ja jäigad materjalid), kasutades optimaalseid töövõtteid;
2) topib selja- ja istmepadjad lukustatavasse kattesse, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära ning vajadusel kasutab ettenähtud abivahendeid;
3) paigaldab nööbid ja pilastrid, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära.

Teadmised:
1) valmistootele esitatavad kvaliteedinõuded;
2) polsterdamisel kasutatavate abimaterjalide liigitus ja omadused (põhjakangad, liim, kinnitusvahendid jm);
3) polsterdamisel kasutatavad seadmed ja nende tööpõhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
B.2.8 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine 3

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab kinnituskonksud, „stopperid" ja mehhanismid vastavalt tehnoloogiakaardile;
2) komplekteerib ja monteerib toote vastavalt tehnoloogiakaardile;
3) pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades erinevaid toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali eripära.

Teadmised
1) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid;
2) erinevad pakkematerjalid ja kinnitusvahendid.

Hindamismeetod (id):
Praktilise töö jälgimine ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Pehme mööbli valmistaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) organisatsiooni täiustamise eesmärgil hoiab end pidevalt kursis kaasaegses mööblitööstuses toimuvaga ja konkurentide tegevusega; on orienteeritud kliendi vajaduste ja rahulolu saavutamisele;
2) kasutab valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja detailset tehnilist kogemust, järgides ettevõtte kasumlikkust; analüüsib tootmisprotsessi täiustamise võimalusi ja pakub välja hästi töötavaid uuendusi; jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega;
3) hoiab kvaliteeti ja tootlikkust; jälgib tootmisprotsessi jooksul tähtaegadest, etappidest ja protseduurireeglitest kinnipidamist, arvestades organisatsiooni erinevate osakondade tööd ja funktsioone; loeb töö- ja pakkejooniseid;
4) suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt, kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu; kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega;
5) esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning esitab informatsiooni vastavalt auditooriumi arusaamise tasemele ja vajadustele;
6) arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu, määratleb isiklikud arengustrateegiad ja kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused;
7) kasutab oma tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
8) hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks, järgides töökeskkonna ja -ohutusnõudeid ning kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
9) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tootmisjuhile või tööandjale;
10) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja inglise või vene keelt tasemel B1 (vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
11) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4 ja AO7 (vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskused AO“).

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Sadulsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7534 Polsterdajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aulika Riisenberg SA Innove
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Mati Konsa OÜ Ermatiko
Raimo Jõgi AS Tempest
Udo Lätt AS Fleming
Taimi Hillak, ekspert AS Antsla Inno

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist