Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pehme mööbli valmistaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pehme mööbli valmistaja, tase 4
EN: Upholsterer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4
  • Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3
  • Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4
Kehtib alates: 30.11.2023
Kehtib kuni: 29.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendamise käigus ajakohastati ja täpsustati sõnastusi. Kutset läbiva kompetentsi asemel on üldoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Pehme mööbli valmistaja 191737 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.12.2023 Avatud
2 Tallinna Ehituskool Pehme mööbli valmistaja 133097 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 25.03.2024 Avatud
3 Valgamaa Kutseõppekeskus Pehme mööbli valmistaja 140850 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.12.2023 Avatud
4 Viljandi Kutseõppekeskus Pehme mööbli valmistaja 131157 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.12.2023 Avatud
5 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Pehme mööbli valmistaja 134657 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.12.2023 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja) 141259 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 05.12.2023 Avatud
7 Viljandi Kutseõppekeskus Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli karkassi koostaja) 141257 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/3 05.12.2023 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus Pehme mööbli valmistaja (osakutse pehme mööbli polsterdaja ja pealistaja) 141258 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 05.12.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit. Sõltuvalt ametikohast ettevõttes täidab ta järgmisi tööülesandeid: karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine), ...pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ning pakkimine.

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 töötab tööjuhiste järgi nii üksi kui meeskonnas. Töö eeldab suhtlemist töökaaslaste ja partneritega.

Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev.

Põhilisteks töövahenditeks on elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad ning õmblusmasinad ja tööpingid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Karkassi koostamine
A.2.2 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
A.2.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
A.2.4 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
A.2.5 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine
A.2.6 Karkassi polsterdamine
A.2.7 Toote...
või toote osade monteerimine ja pakkimine

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse sisaldab osakutseid:
1. Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3, mis koosneb tööosast A.2.1.
2. Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.2, A.2.4 ja A.2.5.
3. Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.3, A.2.6 ja A.2.7.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme pehme mööbli valmistajatena töötavad üldjuhul inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või omandanud kutseoskused praktilise töö käigus (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Pehme mööbli valmistaja (õmbleja, liimija, polsterdaja, sadulsepp, karkassi valmistaja, juurdelõikaja jt).
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab

Pehme mööbli valmistajate töös muutuvad järjest olulisemaks erialase IKT kasutamise oskused, mis on vajalikud seadmete, masinate ja ka liinide käitamiseks, (sh töökäskude andmine, raporteerimine, tulemuste esitamine jmt, mis on jä...
rjest rohkem seotud arvuti kasutamise oskusega), jooniste lugemise oskus ning teadmised keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest (materjalide säästlik kasutamine, materjalide tundmine ja sorteerimine, materjalide taaskasutuse võimaluste tundmine). Samuti on tähtsad muutustega kohanemise oskused, sh avatus uute ja/või täiendavate oskuste omandamisele. Jätkuvalt olulised on ergonoomiliste töövõtete tundmine ning tööohutuse ja töö turvalisuse tagamise teadmised ja oskused.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsestadnard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.7.

Pehme mööbli valmistaja kutse sisaldab 3 osakutset:
a) Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3 osakutse saamiseks tuleb...
tõendada üldoskused B.2 ja kompetents B.3.1.
b) Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.2, B.3.4, B.3.5.
c) Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.3, B.3.6, B.3.7.

Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane kutseharidus või vähemalt 1-aastane erialane töökogemus ja läbitud täienduskoolitus

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse ...
on tähtajatu, mistõttu kutse taastõendamist ei toimu.

Kutse andmise korraldamine on reguleeritud pehme mööbli valmistaja kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Pehme mööbli valmistaja, tase 4 üldoskused
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile.
2. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaan...
ist ja tähtaegadest.
3. Kavandab, ajastab ja korraldab oma tööd nii, et saavutada eesmärgid minimaalse vaeva, raha-, aja- jm kuluga.
4. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
6. Kasutab oma tööpinda eesmärgipärastelt ja hoiab selle korras. Kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
7. Annab õnnetuses osalenule, vigastatule, terviserikkega inimesele või muul moel kannatanule esmast meditsiinilist abi kuni arsti saabumiseni.
8. Analüüsib oma teadmisi ja oskusi, määratleb koolitusvajaduse ja leiab võimalusi oma arengueesmärkide saavutamiseks, osaledes erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses ning lugedes erialakirjandust.
9. Tuvastab ja sõnastab tekkida võivad ning juba tekkinud probleemid. Jagab suuremad probleemid väiksemateks osadeks, hindab võimalusi ja strateegiaid probleemidele lahenduse leidmiseks. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult, vastab vaoshoitult ja tänulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
10. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
11. Mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskus sisuloome, mida kasutab algtasemel (vt lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Karkassi koostamine 3

Tegevusnäitajad
1. Komplekteerib detailid erinevatest materjalidest, järgides toote joonist või näidist.
2. Monteerib karkassi, arvestades detailide monteerimise järjekorda.

Teadmised
1) karkassi materjalid, tüübid ja koostisosad;
2) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid.
B.3.2 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigutab töölauale pehmendus- ja alusmaterjalid, arvestades tellitud toote kogust ja etteantud juhist.
2. Koostab lõikekaardi (šabloonide paigutamine lõigatavale materjalile) ja märgistab materjalid, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist.
3. Lõikab detailid, järgides lõikejoont ja kasutades asjakohaseid töövõtteid.
4. Komplekteerib lõigatud detailid liimijale vastavalt toote osadele.

Teadmised:
1) toodete ja toote osade tüübid ja nimetused;
2) pindade pehmendus- ja alusmaterjalide omadused ja kvaliteediklassid;
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine) 4

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib karkassi vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogilisi juhiseid.
2. Liimib detailid vastavalt tehnoloogiakaartidele, järgides detailide liimimise järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) pehmendus- ja alusmaterjalid, nende tüübid ja omadused;
2) liimi tüübid ja omadused;
3) liimipüstoli kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.4 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ladustab kangad töölauale, arvestades kanga kvaliteeti, koe suunda, tellitud toote kogust ja etteantud juhist.
2. Koostab lõikekaardi kangale ja märgistab materjali, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist. Märgib nahal defektsed kohad ja paigutab šabloonid vastavalt naha kvaliteedile ja struktuurile.
3. Lõikab detailid, järgides šablooni või lõikejoont, kasutades asjakohaseid töövõtteid.
4. Komplekteerib lõigatud detailid õmblejale vastavalt toote osale.

Teadmised:
1) tekstiil- ja abimaterjalide omadused;
2) nahkade omadused ja eripärad (venivus, struktuur, defektid jm);
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.5 Mööblikatete õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib mööblikatte osa vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogiakaarti.
2. Valmistab õmblusmasina ette ja seadistab, arvestades kasutatavaid materjale, tehnoloogiakaarti ja õmblemise tehnikaid.
3. Õmbleb mööblikatted, kasutades erinevaid tehnikaid (keedrid, lukud, tepingud jm) ja järgides tehnoloogiakaarti.

Teadmised
1) juurdelõikamise ja õmblemise tehnoloogiad;
2) tehnoloogiakaardi lugemise oskus;
3) käsitsi õmblemise alused;
4) õmblusmasinate tüübid ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.6 Karkassi polsterdamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Polsterdab liimitud karkassi, arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära (elastsed ja jäigad materjalid), kasutades optimaalseid töövõtteid.
2. Topib selja- ja istmepadjad lukustatavasse kattesse, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära ning vajadusel kasutab ettenähtud abivahendeid.
3. Paigaldab nööbid ja pilastrid, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära.

Teadmised:
1) valmistootele esitatavad kvaliteedinõuded;
2) polsterdamisel kasutatavate abimaterjalide liigitus ja omadused (põhjakangad, liim, kinnitusvahendid jm);
3) polsterdamisel kasutatavad seadmed ja nende tööpõhimõtted.
B.3.7 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab kinnituskonksud, „stopperid" ja mehhanismid vastavalt tehnoloogiakaardile.
2. Komplekteerib ja monteerib toote vastavalt tehnoloogiakaardile.
3. Pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades erinevaid toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali eripära.

Teadmised:
1) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid;
2) erinevad pakkematerjalid ja kinnitusvahendid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Karkassi koostamine 3

Tegevusnäitajad
1. Komplekteerib detailid erinevatest materjalidest, järgides toote joonist või näidist.
2. Monteerib karkassi, arvestades detailide monteerimise järjekorda.

Teadmised
1) karkassi materjalid, tüübid ja koostisosad;
2) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid.
 
Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.2 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigutab töölauale pehmendus- ja alusmaterjalid, arvestades tellitud toote kogust ja etteantud juhist.
2. Koostab lõikekaardi (šabloonide paigutamine lõigatavale materjalile) ja märgistab materjalid, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist.
3. Lõikab detailid, järgides lõikejoont ja kasutades asjakohaseid töövõtteid.
4. Komplekteerib lõigatud detailid liimijale vastavalt toote osadele.

Teadmised:
1) toodete ja toote osade tüübid ja nimetused;
2) pindade pehmendus- ja alusmaterjalide omadused ja kvaliteediklassid;
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.4 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ladustab kangad töölauale, arvestades kanga kvaliteeti, koe suunda, tellitud toote kogust ja etteantud juhist.
2. Koostab lõikekaardi kangale ja märgistab materjali, arvestades kokkuhoidlikku kasutamist. Märgib nahal defektsed kohad ja paigutab šabloonid vastavalt naha kvaliteedile ja struktuurile.
3. Lõikab detailid, järgides šablooni või lõikejoont, kasutades asjakohaseid töövõtteid.
4. Komplekteerib lõigatud detailid õmblejale vastavalt toote osale.

Teadmised:
1) tekstiil- ja abimaterjalide omadused;
2) nahkade omadused ja eripärad (venivus, struktuur, defektid jm);
3) lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.5 Mööblikatete õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib mööblikatte osa vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogiakaarti.
2. Valmistab õmblusmasina ette ja seadistab, arvestades kasutatavaid materjale, tehnoloogiakaarti ja õmblemise tehnikaid.
3. Õmbleb mööblikatted, kasutades erinevaid tehnikaid (keedrid, lukud, tepingud jm) ja järgides tehnoloogiakaarti.

Teadmised
1) juurdelõikamise ja õmblemise tehnoloogiad;
2) tehnoloogiakaardi lugemise oskus;
3) käsitsi õmblemise alused;
4) õmblusmasinate tüübid ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
 
Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine) 4

Tegevusnäitajad:
1. Komplekteerib karkassi vajalike detailidega, järgides etteantud tehnoloogilisi juhiseid.
2. Liimib detailid vastavalt tehnoloogiakaartidele, järgides detailide liimimise järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid töövõtteid.

Teadmised:
1) pehmendus- ja alusmaterjalid, nende tüübid ja omadused;
2) liimi tüübid ja omadused;
3) liimipüstoli kasutamise ja hooldamise põhimõtted.
B.3.6 Karkassi polsterdamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Polsterdab liimitud karkassi, arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära (elastsed ja jäigad materjalid), kasutades optimaalseid töövõtteid.
2. Topib selja- ja istmepadjad lukustatavasse kattesse, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära ning vajadusel kasutab ettenähtud abivahendeid.
3. Paigaldab nööbid ja pilastrid, arvestades pealistus- ja pehmendusmaterjalide eripära.

Teadmised:
1) valmistootele esitatavad kvaliteedinõuded;
2) polsterdamisel kasutatavate abimaterjalide liigitus ja omadused (põhjakangad, liim, kinnitusvahendid jm);
3) polsterdamisel kasutatavad seadmed ja nende tööpõhimõtted.
B.3.7 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab kinnituskonksud, „stopperid" ja mehhanismid vastavalt tehnoloogiakaardile.
2. Komplekteerib ja monteerib toote vastavalt tehnoloogiakaardile.
3. Pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades erinevaid toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali eripära.

Teadmised:
1) erinevad karkassimehhanismid, nende eesmärgid ja tüübid;
2) erinevad pakkematerjalid ja kinnitusvahendid.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-30112023-2.4/9k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Sadulsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7534 Polsterdajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Taimi Hillak AS Antsla Inno
Vesse Jämsa Tallinna Ehituskool
Rolf Relander Bellus Furniture OÜ
Anneli Silm Viljandimaa Kutesõppekeskus
Siim Soomets Polstergeist OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist