Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pehme mööbli valmistaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Pehme mööbli valmistaja, tase 4
EN: Upholsterer, level 4
Kutsestandardi tähis: 16-17052018-5.2/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4
  • Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3
  • Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Sadulsepp
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.05.2018
Kehtib alates: 17.05.2018
Kehtib kuni: 16.05.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7534 Polsterdajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Muudatused:
Kutsestandard uuendati sisuliste muudatusteta.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aulika Riisenberg SA Innove
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Mati Konsa OÜ Ermatiko
Raimo Jõgi AS Tempest
Udo Lätt AS Fleming
Taimi Hillak, ekspert AS Antsla Inno
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 on oskustöötaja, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses. Tema peamisteks tööülesanneteks on karkassi koostamine, pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine, pehmendus- ja alusmaterjalide peal...istamine (liimimine), pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine, mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine, karkassi polsterdamine ja toote või toote osade monteerimine ja pakkimine.
Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Karkassi koostamine
1. Detailide komplekteerimine erinevatest materjalidest
2. Karkassi monteerimine

A.2.2 Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
1. Pehmendus- ja alusmaterjalide töölauale paigutamine
2. Lõikekaardi koostamine ja märgistamine
3. Detailide lõikamine
4. Lõigatud ...
detailide komplekteerimine liimijale

A.2.3 Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
1. Karkassi komplekteerimine vajalike detailidega
2. Detailide liimimine vastavalt tehnoloogia kaartidele

A.2.4 Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
1. Kanga töölauale ladustamine
2. Lõikekaardi koostamine kangale või nahale ja märgistamine
3. Detailide lõikamine
4. Lõigatud detailide komplekteerimine õmblejale

A.2.5 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine
1. Mööblikatte komplekteerimine vajalike detailidega
2. Õmblusmasina ettevalmistamine ja seadistamine
3. Mööblikatte õmblemine kasutades erinevaid tehnikaid

A.2.6 Karkassi polsterdamine
1. Liimitud karkassi polsterdamine
2. Selja- ja istmepatjade toppimine lukustatavasse kattesse
3. Nööpide ja pilastrite paigaldamine

A.2.7 Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine
1. Kinnituskonksude, "stopperite" ja mehhanismide paigaldamine
2. Valmis toote osade (käetugede, seljatugede, istmete ja jalgade) paigaldamine või monteerimine
3. Toote või toote osade pakkimine

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse sisaldab osakutseid:
1) Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3, mis koosneb tööosast A.2.1.
2) Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.2, A.2.4 ja A.2.5.
3) Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4, mis koosneb tööosadest A.2.3, A.2.6 ja A.2.7.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Pehme mööbli valmistaja töökeskkond eri tööprotsessides, nt liimimine ja karkassi koostamine, võib olla tervist kahjustav. Ta puutub oma töös kokku tolmu ja erinevate materjalidega, mis võivad põhjustada allergiat. Töö võib olla füüsilist pingutust nõudev.
Töövahendid: Pehme mööbli valmistaja põhilisteks töövahenditeks on valdavalt elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad ning õmblusmasinad ja tööpingid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töötamine pehme mööbli valmistajana eeldab ruumilist kujutlusvõimet, loomingulisust, võimet töötada meeskonnas ning rutiinitaluvust ja täpsust.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme pehme mööbli valmistajatena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on kutseoskused omandatud praktilise töö käigus või kutseõppeasutuses.
Enamlevinud ametinimetused: Sadulsepp, polsterdaja, pehme mööbli valmistaja
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsestandard koosneb 7 kutsespetsiifilisest (B.2.1-B.2.7) ja kutset läbivast kompetentsist (B.2.8) Pehme mööbli valmistaja, tase 4 tervikkutse saamiseks on vajalik kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.8) tõendamine. Pehme mööbli valmistaja kutset on võimalik tõend...ada osade kaupa: a) Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 ja B.2.8. b) Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.2, B.2.4, B.2.5 ja B.2.8. c) Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 osakutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.3, B.2.6, B.2.7 ja B.2.8.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Karkassi koostamine 4
Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 3
Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine) 4
Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine 4
Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine 4
Karkassi polsterdamine 4
Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine 3
Osakutsega seotud kompetentsid
Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3 EKR tase: 3
Kompetents EKR tase
Karkassi koostamine 4
 
Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 3
Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine 4
Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine 4
 
Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 EKR tase: 4
Kompetents EKR tase
Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine) 4
Karkassi polsterdamine 4
Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine 3

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist