Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hooldustöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, ...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Hooldustöötaja, tase 4
EN: Care worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Koduhooldaja, tase 4
Kehtib alates: 06.12.2012
Kehtib kuni: 28.05.2014
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat vää...
rika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda. Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.
Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge.
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes
A.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel
A.2.7 Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine
A.2.8 Abivajaja tervist ja toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine ning ...
teenuste korraldamine
A.2.9 Esmaabi andmine
A.2.10 Suhtlemine
A.2.11 Arvuti kasutamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
A.2.4 Töö lastega
A.2.5 Töö eakatega
A.2.6 Töö erivajadustega inimestega

Hooldustöötaja, tase 4 kutse sisaldab osakutset
Koduhooldaja, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.9 ja A.2.10.

A.3 Töö keskkond ja eripära
Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Töö võib toimuda graafiku alusel, sh puhkepäevadel ja öösiti. Töö võib olla emotsionaalselt pingeline ning füüsiliselt raske, nii individuaalne kui ka meeskonnatöö.
A.4 Töövahendid
Hooldustöötaja kasutab oma töös sobivaid abi-, kaitse-, hooldus- ja puhastusvahendeid (nt kindad, A- ja antiseptikud, tõstmise abivahendid, libistuslinad, olmekeemia jm), kodu- ja majapidamistehnika (pliit, külmik, pesumasin, mikrolaineahi jm) ja vajadusel erinevaid infotehnoloogia- ja kommunikatsio...onivahendeid (nt telefon, arvuti jm).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust. Samuti on tähtsad kehtestamisosku...s, analüüsivõime, sihikindlus ja järjepidevus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsehariduse tasemel vastavalt hooldustöötaja eriala riiklikule õppekavale või erialastel kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hooldustöötaja, hooldaja, sotsiaalhooldaja, hooldusõde.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Hooldustöötaja, tase 4 kutse koosneb seitsmest kohustuslikust ja neljast valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.2.7 – B.2.11 (läbivad kompetentsid) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavatest kompetentsidest B.2....3 – B.2.6 vähemalt üks (1).

Koduhooldaja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2, B.2.9 ja B.2.10 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abivajaja abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevustes 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teostab vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
2) teavitab abivajajat tervislikust toitumisest, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi;
3) jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
4) jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda;
5) hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
6) juhendab, abistab ja vajadusel teostab abivajaja hügieeni- ja ilutoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid;
7) juhendab ja toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel (nt suhtlemine vastassugupoolega jt);
8) teostab iseseisvalt erinevaid hooldusega seotud toiminguid (nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine ning dokumenteerimine; lamatiste- ja nahahooldust, sidumisi jms), kasutades vastavaid vahendeid ja järgides etteantud juhiseid;
9) hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel, vajadusel manustab neid vastavalt etteantud juhistele;
10) abistab õde õendustoimingute sooritamisel, vastavalt juhendamisele;
11) vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.

Teadmised:
1) elamistoimingute hindamisviisid ja hooldustegevuste planeerimine;
2) ravimiõpetuse alused;
3) toitumisõpetuse põhialused (sh toitainete, vitamiinide ja mineraalainete puudujääkidest põhjustatud tervisehäired: nõrgenenud kaitsesüsteem, pidurdunud haavade paranemine, lihaste jõudluse vähenemine, vaimse võimekuse langemine jms);
4) kultuurilised ja religioossed erinevused toitumistavades ja hoolduses;
5) hoolduse põhimõtted ja hooldusabivahendid;
6) hügieeni- ja ravitoimingud;
7) tervisenäitajad
8) leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ja praktiline ülesanne
B.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab abivajava pesu- ja puhastusteenuseid, sh korraldab olmeparasiitide hävitamist, planeerib ja teostab korrastustöid, sh vajadusel ligipääsuteid eluasemele ja võimalusel motiveerib abivajajat osalema nendes tegevustes, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid: pisiparandusi (nt rõivaste parandus, kellapatareide vahetus jne) ja olmetehnika (nt külmkapi ja televiisori jne) remonti, vajadusel abistab kütmisega seotud toimingutes jne, kaasates abivajajat tema võimete kohaselt.

Teadmised:
1) kodumajanduse ja olmehügieeni põhialused;
2) korrastustööde läbiviimine, abivajaja kaasamise põhimõtted ning abivajaja motiveerimise põhimõtted olmehügieeni jälgimisel;
3) puhastus- ja koristusvahendite kasutus- ja hoolduspõhimõtted, sh kaasaegsete olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende säilituspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test või praktiline töö
Osakutsega seotud kompetentsid
Koduhooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Abivajaja abistamine majapidamistöödel ja eluaseme korrastamisel 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab abivajava pesu- ja puhastusteenuseid, sh korraldab olmeparasiitide hävitamist, planeerib ja teostab korrastustöid, sh vajadusel ligipääsuteid eluasemele ja võimalusel motiveerib abivajajat osalema nendes tegevustes, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid: pisiparandusi (nt rõivaste parandus, kellapatareide vahetus jne) ja olmetehnika (nt külmkapi ja televiisori jne) remonti, vajadusel abistab kütmisega seotud toimingutes jne, kaasates abivajajat tema võimete kohaselt.

Teadmised:
1) kodumajanduse ja olmehügieeni põhialused;
2) korrastustööde läbiviimine, abivajaja kaasamise põhimõtted ning abivajaja motiveerimise põhimõtted olmehügieeni jälgimisel;
3) puhastus- ja koristusvahendite kasutus- ja hoolduspõhimõtted, sh kaasaegsete olmeparasiitide hävitamise vahendid ja nende säilituspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test või praktiline töö
B.2.9 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määratleb abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema vanust, seisundit ja erivajadust, vajadusel kutsub abi.

Teadmised:
1) inimese eluliste näitajate normid (nt pulsisagedus, hingamissagedus jm);
2) elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (nt luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.10 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile;
2) on orienteeritud probleemide lahendamisele, kuulates abivajajat aktiivselt ja empaatiliselt.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) klienditeeninduse alused;
3) sotsiaalala töötaja eetikakoodeks/eriala eetilised juhised.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitavatest kompetentsidest B.2.3 – B.2.6 vähemalt üks (1).
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab meeskonnatööd, arvestades oma organisatsiooni eripära, abivajajate vajadusi; juhendab töögrupi tööd, juhindudes etteantud tööülesandest ja kehtestatud tööjaotusest ja teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega, kasutades selleks vastavaid meetodeid;
2) toetab kolleege tööga kaasneda võivate probleemide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, kasutades selleks vastavaid tehnikaid;
3) delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt, arvestades töötajate pädevust.

Teadmised
1) struktuuriüksuse ülesanded ja seosed teiste struktuuriüksustega;
2) planeerimise ja organiseerimise põhimõtted;
3) meeskonnatöö põhimõtted;
4) suhtlemispsühholoogia alused, sh enesekehtestamine;
5) motiveerimise alused;
6) tööõiguse alused, dokumendihaldus, asjaajamine.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test
B.2.4 Töö lastega 4

Tegevusnäitajad:
1) märkab laste ja perede probleeme, hindab laste ja perede abivajadust ning suunab pöördumist spetsialisti poole vastavalt abivajadusele, tuginedes lastekaitsealaste õigusaktide nõuetele;
2) toetab lastega pere igapäeva- toimetulekut või majanduslikku toimetulekut, juhendades pere-eelarve koostamist ning selle järgimist;
3) toetab last ja peret väärtuste kujundamisel, ühiskonnas orienteerumisel ja kaasatusel;
4) toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist laste ja perede probleemide leevendamisel ja lahendamisel.

Teadmised
1) lastekaitse alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) peremajanduse alused;

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või suuline intervjuu
B.2.5 Töö eakatega 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab eaka vananemisega seotud füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju igapäevaelus toimetulekule vastavalt tegevusvõimele;
2) abistab ja juhendab eakat igapäevaelus toimetulekul, säilitades maksimaalselt eaka iseseisvust ning enesekontrolli;
3) märkab eakate terviseprobleeme, suunab eaka nende lahendamisele vastavalt abivajaja tegevusvõimele

Teadmised:
1) vananemisega seotud füüsilised, psüühilised ja sotsiaalsed muutused;
2) toetused, teenused ja abivahendid eakatele;
3) valdkonnaga seotud õigusaktid;
4) geriaatria alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või suuline intervjuu
B.2.6 Töö erivajadustega inimestega 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab erivajadusega seotud probleeme, leiab nende lahendamise võimalusi teenuste ja toetuste kaudu;
2) motiveerib ja suunab erivajadusega inimest eesmärkide püstitamisel ja tähtsate otsuste vastuvõtmisel (töökoha ja elukoha valik, haridustee jätkamine, inimsuhete hoidmine ja tervise eest hoolitsemine jm), arvestades abivajaja vanust, puuet ja toimetulekut.

Teadmised:
1) juhtumikorralduse alused;
2) rehabilitatsiooni alused ja abivahendid;
3) teenused ja toetused erivajadusega inimesele.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test või suuline intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine, säilitamine ja suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) tegeleb abivajaja probleemidega ja on orienteeritud nende lahendamisele, järgides kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid.
2) hindab abivajaja suutlikkust oma suhtlusvõrgustikuga suhelda, vajadusel abistab suhtlusel ja aitab säilitada suhteid;
3) märkab konfliktset olukorda ja leiab lahenduse lähtuvalt abivajajast, kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise (sh alternatiivkommunikatsiooni võimalusi, viiplemine).

Teadmised:
1) hoolekandetöö õiguslikud alused;
2) abivajaduse olemus erinevas eas, seisundis ja erivajadustega inimestel;
3) kutse-eetika, religioossed ja kultuurilised tõekspidamised;
4) töötervishoiu ja tööohutuse reeglid ohutustehnika nõuded, ergonoomilised võtted toimingute sooritamisel;
5) võrgustikutöö alused;
6) ametliku suhtlemise põhimõtted, erinevad suhtlemisvormid ja -tasandid;
7) konfliktide ennetamise ja positiivse lahendamise meetodid, inimsuhete tähtsus toimetulekule, inimese füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tervise ning heaolu alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test.
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.8 Abivajaja tervist ja toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine ning teenuste korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab abivajaja tervislikku seisundit ja toimetulekut suhtes füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonnaga, kasutades selleks vastavaid hindamismeetodeid ja -instrumente (nt vererõhu ja veresuhkru mõõtmine jt ning RAI-meetod, MINI MENTAL test, VASA-meetod jt);
2) hindab abivajaja igapäevast toimetulekut ja määratleb abivajaduse sõltuvalt seisundist ja ümbritsevast keskkonnast, kasutades selleks vastavaid hindamismeetodeid ja -instrumente (nt VASA meetod, visuaalne jälgimine jt);
3) hindab abivajaduse ulatust ja muutusi lähtuvalt abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
4) määratleb tervist ja toimetulekut kahjustavaid ja edendavaid tegureid, arvestades abivajaja vanust, seisundit ja erivajadust (nt füüsilise keskkonna sobivuse hindamine jt), vajadusel esitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
5) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades hindamise tulemusi
6) abistab, juhendab ja toetab abivajajat igapäeva eluolu korraldamisel, tema vajaduste rahuldamisel lähtudes abivajaja seisundist, säästes ennast ja keskkonda;
7) korraldab vajadusel abivajaja toimetulekut toetavaid rehabilitatsiooni-, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid koostöös võrgustikuga, lähtudes õigusaktides sätestatud teenuste loetelust;
8) selgitab välja abivahendi vajaduse, lähtuvalt toimetulekuvõime langusest, abistab abivahendi hankimisel ja juhendab abivajajat selle kasutamisel;
9) toetab abivajaja füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiviseerivates tegevustes, juhendab ja teeb koostööd lähedastega lähtuvalt abivajaja seisundist.

Teadmised:
1) tervist ja toimetulekut mõjutavad füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse keskkonna tegurid;
2) igapäevase toimetuleku kriteeriumid ja nende seostamine abivajaja olukorraga, keskkonna kohandamine;
3) erinevad abivahendid, nende mõju elukvaliteedile ja toimetulekule, abivahendite kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
4) aktiviseerivad tegevused;
5) erinevad motiveerimismeetodid;
6) sotsiaal- ja tervishoiuteenused, sh rehabilitatsioon (nt avahooldus, haiglaravi, sanatoorium jm);
7) isikuandmete kaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test.
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.9 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määratleb abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema vanust, seisundit ja erivajadust, vajadusel kutsub abi.

Teadmised:
1) inimese eluliste näitajate normid (nt pulsisagedus, hingamissagedus jm);
2) elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (nt luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.10 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile;
2) on orienteeritud probleemide lahendamisele, kuulates abivajajat aktiivselt ja empaatiliselt.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) klienditeeninduse alused;
3) sotsiaalala töötaja eetikakoodeks/eriala eetilised juhised.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.11 Arvuti kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja kirjutab tekste (CV, avaldus jne), kasutades korrektset eesti keelt;
2) kasutab infootsinguks (nt Google, Neti jt) ja kommunikatsiooniks (e-kiri jm) erinevaid võimalusi; kasutades arvutialaseid põhiteadmisi;
3) kasutab peamisi sotsiaalvõrgustikke, kommunikatsioonikanaleid (MSN, Skype jt), hoiatades abivajajat võimalike ohtude eest.

Teadmised:
1) põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad) ja riistvarast;
2) veebikasutuse võimalused;
3) internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus).

Hindamismeetod(id):
Kirjalik või suuline test ning praktiline ülesanne.
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-06122012-5.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hooldustöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
532 Tervishoiu hooldustöötajad
5322 Koduhooldustöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Krista Ernits Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Anu Tuuksam SA Innove
Eda Tunnel Munalaskme Hooldekodu
Maiu Kauber Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar
Urve Lehe Mustamäe Sotsiaalkeskus
Merike Kravets Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Piret Kruuser Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist