Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hooldustöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hooldustöötaja, tase 4
EN: Care Worker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.12.2019
Kehtib kuni: 17.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused:
Kehtivusaja lõppemisest tulenev pikendamine viieks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Hooldustöötaja 134903 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.12.2019 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Hooldustöötaja 140959 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.06.2024 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Hooldustöötaja 137557 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 26.03.2021 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Hooldustöötaja 130182 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 12.07.2021 Avatud
5 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Hooldustöötaja 135737 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 27.05.2021 Avatud
6 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Hooldustöötaja 134861 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.11.2023 Avatud
7 Valgamaa Kutseõppekeskus Hooldustöötaja 136877 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.02.2021 Avatud
8 Valgamaa Kutseõppekeskus Hooldustöötaja 134839 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.01.2020 Avatud
9 Kuressaare Ametikool Hooldustöötaja (praktikajuhendaja hoolekandeasutuses) 127337 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/4 03.01.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna töötaja....
Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda.
4. taseme hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge.
Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.
Hooldustöötaja kutsealal on olemas ka hooldustöötaja, tase 3 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Hooldustöötaja, tase 4 kutse koosneb järgmistest tööosadest ja -ülesannetest:

A.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
1) Turvalise keskkonna korraldamine ja võimalusel kohandamine.
2) Hooldustegevuste planeerimine ja tegemine.
3) Tervislikust toitumisest teavitamine...
, toidukõlblikkuse ja toiduhügieeni jälgimine.
4) Toitumise jälgimine.
5) Riiete otstarbekuse ja mugavuse hindamine.
6) Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine.
7) Füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tegevuse taset aktiveerivate tegevuste toetamine.
8) Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
9) Hooldusega seotud toimingute läbiviimine.
10) Ravimite hankimine.
11) Õe abistamine õendustoimingute sooritamisel.
12) Toimetulekut toetavate rehabilitatsiooni-, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine.
13) Lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine.

A.2.2 Majapidamistööde korraldamine
1) Pesu- ja puhastusteenuste tegemine.
2) Majapidamises vajalike tööde korraldamine.

A.2.3 Töö lastega
1) Laste ja perede probleemide märkamine.
2) Lastega pere toetamine igapäeva- toimetulekul või majanduslikul toimetulekul.
3) Lapse ja pere toetamine väärtuste kujundamisel.
4) Sotsiaalse võrgustiku aktiveerimise toetamine.

A.2.4 Töö eakatega
1) Füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju hindamine.
2) Igapäevaelus toimetuleku abistamine ja juhendamine.
3) Terviseprobleemide märkamine.

A.2.5 Töö erivajadustega inimestega
1) Probleemide hindamine ja nendele lahenduste leidmine.
2) Motiveerimine.
3) Abivahendite kasutamise juhendamine.
4) Toetamine rehabilitatsiooniplaani täitmisel.

A.2.6 Suhtlemine
1) Probleemidega tegelemine ja lahendamine.
2) Suutlikkuse hindamine suhtlusvõrgustikuga suheldes.
3) Konfliktsete olukordade märkamine ja lahenduse leidmine.
4) Suhtlemisviisi valimine.
5) Suhtlemine erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega.
6) Konfliktide ennetamine.
7) Probleemide lahendamine.

A.2.7 Esmaabi andmine
1) Tervisliku seisundi määratlemine.
2) Esmaabi andmine haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral.
3) Elustamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
1) Meeskonnatöö korraldamine.
2) Kolleegide toetamine.
3) Töö delegeerimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hooldustöötaja võib töötada nii avahoolduses kui ka hoolekande- ja tervishoiuasutustes. Töö võib toimuda graafiku alusel, sh puhkepäevadel ja öösiti. Töö on emotsionaalselt pingeline ning füüsiliselt raske, nii individuaalne kui ka meeskonnatöö.
A.4 Töövahendid
Hooldustöötaja kasutab oma töös sobivaid abi-, kaitse-, hooldus- ja puhastusvahendeid, kodu- ja majapidamistehnikat ja vajadusel erinevaid infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hooldustöötaja on empaatia- ja vastutusvõimeline, hooliv, usaldusväärne ja aus. Oluline on kohusetundlikkus oma töös. Ta on hea suhtleja ja koostööaldis. Hooldustöötaja töö eeldab kõrget kõlbelist hoiakut, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust. Samuti on tähtsad analüüsivõime, ...sihikindlus ja järjepidevus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on hooldustöötaja, tase 4 lõpetanud hooldustöötaja eriala õppekava kutsehariduse või kutsekeskhariduse tasemel või omandanud praktilised kutsealased oskused töö käigus ja läbinud erialased kursused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hooldustöötaja, hooldaja, sotsiaalhooldaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist hooldustöötajana reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Hooldustöötaja, tase 4 kutse koosneb kaheksast kohustuslikust ja ühest valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.7 ja B.2.9 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab ja võimalusel kohandab vastavalt abivajaja seisundile ja vajadustele turvalise keskkonna, arvestades hooldusplaani; tutvustab kliendile abivahendeid ja nende saamise võimalusi, juhendab kasutamisel;
2) planeerib ja teeb vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ja abivajaja seisundist;
3) teavitab abivajajat tervislikust toitumisest ja toiduhügieenist vastavalt toitumisõpetuse põhialustele, arvestades abivajaja toitumisvajadusi ja -iseärasusi; jälgib toidu kõlblikkust ja toiduhügieeni, arvestades tervisekaitsenõudeid; arvestab toidu hankimisel abivajaja vajadusi ja soove ning võimalusel hinna ja kvaliteedi suhet;
4) jälgib abivajaja toitumist tema seisundist lähtuvalt, juhendab ja abistab abivajajat söömisel ning vajadusel söödab teda; arvestab kultuuriliste ja religioossete erinevustega toitumistavades ja hoolduses;
5) hindab abivajaja riiete otstarbekust ja mugavust lähtuvalt abivajaja tervislikust seisundist, erivajadusest, ilmastiku-, toa- ja kehatemperatuurist; abistab ja juhendab abivajajat riietumisel ja vajadusel riietab, kasutades selleks sobivaid abivahendeid;
6) juhendab, abistab ja vajadusel teeb abivajaja hügieenitoiminguid, kasutades vastavaid hooldusabivahendeid ning vajadusel korraldab iluteenuseid (nt maniküür, pediküür, juuksur);
7) aktiviseerib abivajaja füüsilisi, psüühilisi ja sotsiaalseid tegevusi;
8) toetab abivajajat tema seksuaalsuse väljendamisel (nt suhtlemine vastassugupoolega jt);
9) sooritab vastavalt juhistele erinevaid hooldustoiminguid (nt kehatemperatuuri, pulsi- ja hingamissageduse, vererõhu ja veresuhkru mõõtmine; lamatiste- ja nahahooldust, sidumisi jms), arvestades tervisenäitajaid ja kasutades vastavaid vahendeid; dokumenteerib hooldustoimingud;
10) hangib vajadusel ravimid vastavalt arsti korraldusele, ravimiõpetuste alustele ja abivajaja seisundile; juhendab, jälgib ja abistab abivajajat ravimite manustamisel, vajadusel manustab neid vastavalt etteantud juhistele;
11) abistab õde õendustoimingute sooritamisel, vastavalt juhendamisele;
12) korraldab vajadusel abivajaja toimetulekut toetavaid rehabilitatsiooni-, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid koostöös võrgustikuga, lähtudes õigusaktides sätestatud teenuste loetelust;
13) vajadusel toetab ja juhendab lähedasi surija hooldusel või hooldab surijat, osaleb surnu korrastamisel, järgides kutse-eetikat ja kultuuritraditsioone.
B.2.2 Majapidamistööde korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja teeb majapidamis-, puhastus- ja korrastustöid, arvestades kaasaegseid koristuspõhimõtteid ja kodukeemia kasutamise nõudeid vastavalt tootja juhistele toote etiketil; motiveerib abivajajat nendes tegevustes osalema, arvestades abivajaja vajadusi ja võimalusi; kasutab isikukaitsevahendeid;
2) korraldab abivajaja majapidamises vajalikke töid, pisiparandusi ja olmetehnika remonti.
B.2.3 Töö lastega 4

Tegevusnäitajad:
1) märkab laste ja perede probleeme, hindab laste ja perede abivajadust ning juhendab pöördumisel spetsialisti poole vastavalt abivajadusele, tuginedes lastekaitsealaste õigusaktide nõuetele;
2) toetab lastega pere igapäeva- toimetulekut või majanduslikku toimetulekut, juhendades pere-eelarve koostamist ning selle järgimist;
3) toetab last ja peret väärtuste kujundamisel, ühiskonnas orienteerumisel ja kaasatusel;
4) toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist laste ja perede probleemide leevendamisel ja lahendamisel.
B.2.4 Töö eakatega 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab eaka vananemisega seotud füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõju igapäevaelus toimetulekule vastavalt tegevusvõimele ja keskkonnale;
2) abistab ja juhendab eakat igapäevaelus toimetulekul, säilitades maksimaalselt eaka iseseisvust ning enesekontrolli;
3) märkab eaka terviseprobleeme, lähtudes geriaatria alustest, aitab eakal terviseprobleemidega toime tulla.
B.2.5 Töö erivajadustega inimestega 4

Tegevusnäitajad:
1) märkab erivajadusega seotud probleeme, leiab nende lahendamise võimalusi teenuste ja toetuste kaudu; teavitab vajalikku erialaspetsialisti lähtuvalt organisatsiooni struktuurist ning tegutseb edasi vastavalt saadud juhistele;
2) motiveerib ja toetab erivajadusega inimest eesmärkide püstitamisel ja otsuste vastuvõtmisel (töökoha ja elukoha valik, haridustee jätkamine, inimsuhete hoidmine ja tervise eest hoolitsemine jm), arvestades abivajaja vanust, puuet, toimetulekut ja keskkonda;
3) tutvustab abivajajale abivahendi saamise võimalusi, abistab abivahendi hankimisel ning motiveerib ja juhendab erivajadusega inimest ja tema lähedasi selle kasutamisel; märkab erivajadusega inimese elukeskkonna kohandamise vajadust, teeb vastavaid ettepanekuid; vajadusel kaasab teiste erialade spetsialiste;
4) toetab abivajajat rehabilitatsiooniplaani täitmisel.
B.2.6 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) tegeleb abivajaja probleemidega ja on orienteeritud nende lahendamisele, järgides hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
2) hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ning vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
3) märkab konfliktset olukorda ja leiab lahenduse lähtuvalt abivajajast, kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise (sh alternatiivkommunikatsiooni võimalusi, viiplemine);
4) valib suhtlemisviisi vastavalt sihtgrupile; kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, et saavutada usalduslik suhe kliendi, tema perekonna, hooldajate ja teistega;
5) suhtleb tulemuslikult erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
6) ennetab konflikte sobiva suhtlemispsühholoogiast tuleneva meetodiga;
7) lahendab probleeme oma pädevuse piires, kuulates abivajajat aktiivselt ja empaatiliselt.
B.2.7 Esmaabi andmine 4

Tegevusnäitajad:
1) määrab abivajaja tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema erivajadust;
2) annab abivajajale esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades tema tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust, vajadusel kutsub abi; kasutab esmaabivõtteid ja -vahendeid vastavalt olukorrale;
3) elustab kliinilises surmas olevat abivajajat, arvestades tema seisundit, kutsub abi.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab meeskonnatööd, arvestades oma organisatsiooni eripära, abivajajate vajadusi; juhendab töögrupi tööd, juhindudes etteantud tööülesandest ja kehtestatud tööjaotusest ja teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega, kasutades selleks vastavaid meetodeid;
2) toetab kolleege tööga kaasneda võivate probleemide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, kasutades selleks vastavaid tehnikaid; käitub ennast kehtestavalt, arvestades suhtlemispsühholoogia aluseid;
3) delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt, arvestades töötajate pädevust; motiveerib kolleege.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Hooldustöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1, vene keelt osaoskuste mõistmine ja rääkimine osas tasemel A2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2) kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused) ning erialast riist- ja tarkvara;
3) rakendab võrdsuse ja mitmekülgsuse põhimõtteid; austab abivajajaid, nende elukogemust, valikuid ja eelistusi; järgib väärtusi, millel põhineb kvaliteetne hooldus: väärikus, austus, privaatsus ja konfidentsiaalsus; töötab vastavalt eetilistele põhimõtetele;
4) vastutab oma tegude, tööalastest kokkulepetest kinnipidamise ja oma järjepideva arengu eest; märkab olukordi, kus ei piisa tema teadmistest, oskustest ja pädevusest ning vajadusel kutsub abi;
5) järgib valdkonnaga seotud õigusakte; käsitleb kliendiga seotud andmeid vastavalt andmekaitse eeskirjadele, täidab konfidentsiaalsusnõudeid;
6) järgib töötervishoiu ja tööohutuse reegleid ning ohutustehnika nõudeid;
7) kasutab hooldustoimingute sooritamisel ergonoomilisi võtteid;
8) püstitab selged eesmärgid; valib vahendid ja ressursid ülesannete täitmiseks; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast;
9) kasutab enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutseb tema käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt.

Hindamine:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 25-18122019-02/11k
Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne
Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Sotsiaalhooldus
Kutse grupp: Hooldustöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
53 Isikuhooldustöötajad
532 Tervishoiu hooldustöötajad
5321 Tervishoiuasutuste hooldustöötajad
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Terje Kraanvelt Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda, Iru Hooldekodu
Kersti Kask Sotsiaalkindlustusamet
Merike Kravets Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Maarika Kärp Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Jaanika Luus Koduhoolduskeskus Certis, Mustamäe Päevakeskus
Iris Meristo Kristiine Tegevuskeskus
Erika Pärnala Eesti Õdede Liit hooldustöötajate seltsing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist