Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 (ver 7)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kutse taotleja või selle pikendaja kompetentsusnõuded.

Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse eriala magistriõppe või sellele haridustasemele vastava integreeritud õppe läbinud isikule antakse lõpetamisel diplomeeritud kütte...
-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri esmakutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega juhul, kui õppekava vastab kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri kutsestandardi järgmistele osadele:
- Teadmised ja oskused (lisa 5).
- Inseneritööks vajalikud hoiakud (B 2.3).

Õppekava peab olema tunnustatud.

Esmakutse omanik võib kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal tegutseda sama eriala diplomeeritud inseneri või volitatud inseneri kutset omava inseneri juhendamisel.

Esmakutse andmisel ei ole praktiline töökogemus nõutav, mistõttu ametialasid ei määratleta. Esmakutse on tähtajatu.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
EN: HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 19.05.2014
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ-insener) tegutseb kesktasemejuhi, tippjuhi või kitsama ametiala spetsialistina hoonete kütte, ventilatsiooni ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid) kavandamisel, püstitamisel, laienda...misel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustöödel (ehitusseaduse mõistes).
KVJ-inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu.
Kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud KVJ-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
Diplomeeritud KVJ-insener (EKR 7. tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Diplomeeritud KVJ-inseneri tööosad ja -ülesanded on loetletud käesoleva standardi avalehel ametialade loetelus. Vastav tööosade ja -ülesannete loetelu on lisas 3.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Diplomeeritud KVJ-insener töötab nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutab insener spetsiaalseid arvutiprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad tööosadest ja -ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused isikuomadu...sed.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud KVJ-inseneril peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidusdiplom kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal. Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal rakenduskõrghariduse omandanud kutsetaotlejalt nõutakse täiendava akadeemilise ja täiendusõppe läbimist, mida võib tõ...endada ka VÕTA 1) kaudu. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5.
Kutse taotlemisel on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava erialase töö kogemus. Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6.
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeldusi vt lisast 7.
Kutse taotlemise erijuhud on kirjeldatud lisas 8.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Diplomeeritud KVJ-insener töötab tavapäraselt kesktasemejuhi, tippjuhi või spetsialistina mitmesugustel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks projekteerija, omanikujärelevalve tegija, ehitusjuht, objektijuht ja konsultant.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Diplomeeritud KVJ-inseneri kutse tõendab isiku pädevust töötada kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialal iseseisvalt ja enda vastutusel tõendatud kompetentsuse piires ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes.
Diplomeeritud KVJ-inseneri volituste ulatust kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ...
erialal vt lisast 11.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Projekteerimine
Projekteerimise juhtimine
Omanikujärelevalve
Ehitusjuhtimine
Ehitustegevuse juhtimine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-8.2.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist