Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
EN: Diploma Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Geotehnika
  • Hoonete ehitus
  • Sadamaehitus
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2018
Kehtib kuni: 28.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused:
- Kutsestandardid on vormistatud kompetentsipõhises vormis.
- Kutsestandarditest on välja jäetud järgmised lisad: Ehitusvaldkonna erialade, allerialade ja ametialade loend (lisa 1), Ehitusinseneride kutsetasemete üldiseloomustus (lisa 2), Tööosad ja –ülesanded (lisa 3), Teadmiste ja oskuste miinimumnõuded (lisa 5), Töökogemuse miinimumnõuded (lisa 6), Insenerikutsete taotlemise eeldused (lisa 7), Kutse taotlemise erijuhud (lisa 8), Inseneri täiendusõppe arvestus (lisa 9), Volituste ulatus üldeh...
ituse erialal (lisa 11).
- Kutsestandarditesse jäid alles senine lisa 10 (Keelte oskustasemete kirjeldused) ja lisa 11 (Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks). Uuena lisandus lisa 2 (Digipädevuste enesehindamise skaala).
- Kõik kutse andmist puudutavad lisad liidetakse edaspidi vastava kutse andmise korra dokumendi lisadeks.
- Kutse kirjeldus (A.1) – sisaldab detailset teavet konkreetse kutse ja kutsetaseme pädevuste ja pädevuspiirangute kohta. Varasemates kutsestandardites oli see teave leitav lisast 11.
- Tööosad ja tööülesanded (A.2) – Sisaldab ülevaadet konkreetse kutse tööosadest (kompetentsidest) ja tööülesannetest. Varasmates kutsestandardites puudus üldse, tööülesandeid ei olnud samuti loetletud.
- Sõnastatud on uus kompetents: B.2.1 Inseneri kutset läbiv kompetents. See on kõigile ehituse valdkonna inseneridele edaspidi samasugune. Kompetentsi aluseks on võetud varasemates kutsestandardites kirjeldatud inseneritööks vajalike hoiakute (B.2.3) loetelu.
- Kompetentside kirjeldamisel võeti aluseks senine lisa 3. Kõikide kompetentside sisu (tegevusnäitajad) vaadati üle, sõnastati ümber ja ajakohastati.
- Tulenevalt ehitusseadustiku rakendusaktidest (MKM määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“) viidi 6. ja 7. taseme kutsestandarditesse sisse mitmeid muudatusi seni kehtinud pädevuspiiride osas. Peamiselt sisaldasid need täiendavate õiguste andmist madalamatele tasemetele, nt: Projekti ekspertiisi tegemise õigus EKR 6. tasemele (varem ainult 7. ja 8. tase); Ehitise auditi tegemise õigus EKR 7. tasemele (varem ainult 8. tase); Muudatused kõrguste, sügavuste, mahtude pädevuspiirides.
- Projekti ekspertiisi ja ehitise auditi tegemise tegevusalad toodi välja eraldi valitavateks kompetentsideks. Senistes kutsestandardites olid need tegevused integreeritud vastavalt projekteerimise, omanikujärelevalve tegemise ja inseneride koolituse ning arendustegevuse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel. Ehitusinsenerid arvestavad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse..., töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ehitusinseneri erialal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Ehitusinsener, tase 6
- Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
- Volitatud ehitusinsener, tase 8

Ehitusinsenerid spetsialiseeruvad ühele kolmest allerialast:
a) Hoonete¹ ehitus
b) Sadamaehitus
c) Geotehnika²
Spetsialiseerumise all on vajalik valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) Hoonete¹ ehituse puhul:
- Hoone ehitusprojekti koostamine
- Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
- Hoone kergfassaadi projekti koostamine
- Hoone katuse projekti koostamine
- Palkmaja ehitusprojekti koostamine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
- Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
- Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine
b) Sadamaehituse puhul:
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine
c) Geotehniliste tööde puhul:
- Geotehniline projekteerimine
- Ehitusgeoloogilised uuringud
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine³
- Ehitusmaksumuse hindamine

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE VÕI SADAMARAJATISE EHITAMINE, GEOTEHNILISED TÖÖD, EHITUSJUHTIMINE
1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
1.1 Maapinnast kuni 100 m kõrguste ja kuni 12 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.1.1 Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade ehitamine.
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine
1.4 Ehituselementide tehaseline tootmine
2. Sadamarajatiste ehitamine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 19 m
3. Geotehnilised tööd
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE EHITUSPROJEKTI JA SADAMARAJATISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE, GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE
1. Ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine
Tavapärase konstruktsioonilahendusega ehitis kus ei mõju suuri staatilisi ja dünaamilisi koormusi ning mis on maapinnast kuni 65 m kõrgused ja kuni 8 m sügavused (v.a.vaialused).
Konstruktsioonid silletega kuni:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m
- monteeritavad konstruktsioonid kuni 32 m
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m
- komposiitkonstruktsioonid kuni 24 m
Eelnimetatud piirangutega ehitiste piirdekonstruktsioonide ja palkmajade projekteerimine.
2. Sadamarajatiste projekteerimine
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjad veesügavusega kuni 14 m
2.2 Arvutuslik lainekõrgus kuni 3 m
2.3 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitis
3. Geotehniline projekteerimine
3.1 Kuni 2. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitised

III OMANIKUJÄRELEVALVE
1. Ehitise omanikujärelevalve
1.1 Maapinnast kuni 65 m kõrguste ja kuni 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine
1.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine
1.3 Avalikkusele mittekasutatavate teede, platside ja transpordirajatiste ehitamine
2. Sadamarajatiste omanikujärelevalve
2.1 Kaid, muulid, kaldakindlustused ja lainemurdjate konstruktsioonid veesügavusega kuni 19 m
3. Geotehniliste tööde omanikujärelevalve
3.1 Geotehniliste uuringute välitööde juhtimine
3.2 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste geotehniliste uuringute andmetöötlus
3.3 Kuni 3. geotehnilise kategooriaga⁴ ehitiste ehitamine

IV EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
V EHITISE AUDIT
VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE³
Piirangud on analoogsed ehitusloakohustusliku ehitise ja sadamarajatise ehitusprojekti koostamisele ning geotehnilisele projekteerimisele kohalduvatega.

VII EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta.
_____________________________________________
¹ - Ehitusinseneride standardite raames on sõna "hoone" all mõeldud kõiki maismaaehitisi va sillad, tunnelid, truubid jms, mis kuuluvad teedehituse valdkonda
²- Üldehituse eriala geotehnika allerialal antud kutsega on õigus tegutseda 7. taseme pädeva isikuna ka teedeehituse ning keskkonnatehnika hoonete tehnosüsteemide eriala geotehniliste tööde alal.
³ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist
⁴ - EVS-NE 1997-1 liigituse järgi

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja kee...
leoskus
Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.2 Hoonete ehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.3 Sadamae...
hitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.4 Geotehnilised tööd
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse/sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekt...
eerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.6 Hoone klaasfassaadi projekti koostamine
1. Klaasfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Piirdetarindite lahenduste määramine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Klaasfassaadi projekti koostamine ja vormistamine
7. Klaasfassaadi lammutusprojekti koostamine
8. Klaasfassaadi kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.7 Hoone kergfassaadi projekti koostamine
1. Kergfassaadi projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Piirdetarindite lahenduste määramine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Konstruktsiooniosa kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.8 Hoone katuse projekti koostamine
1. Hoone katuse projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Katuse konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Katusekonstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Katuse kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.9 Palkmaja ehitusprojekti koostamine
1. Palkmajade projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

2.10 Sadamarajatiste projekteerimine
1. Sadamarajatise projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Rajatise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.11 Geotehniline projekteerimine
1. Geotehniline projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Pinnaseuuringute tegemine
3. Kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime arvutamine
4. Sulund- ja tugiseinte kavandamine
5. Pinnase tihendamise, parendamise ja armeerimise kavandamine
6. Vaia kandevõime määramine
7. Ehitustegevuse geotehnilise mõju hindamine

A.2.12 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.13 Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.14 Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.15 Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel
1. Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.16 Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel
1. Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.17 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.18 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.19 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.20 Ehitise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.21 Ehitusgeoloogilised uuringud
1. Ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Väliuuringute tegemine
3. Uuringu aruannete vormistamine

A.2.22 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.23 Ehitusmaksumuse hindamine
1. Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine
2. Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine
3. Ehituspakkumuse hinnaosa koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldehituse eriala diplomeeritud ehitusinseneril peab üldjuhul olema magistrikraad või sellega võrdsustatud 5-aastase integreeritud kõrghariduse diplom üldehituse erialal Vabariigi Valitsuse 25.10.2004 määruse nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, ...arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded“ mõistes.
Lisaks on vajalikud taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töökogemuse olemasolu ning etteantud mahus läbitud täiendusõpe.
Kõik nõuded on detailsemalt kirjas kutse andmise korras ja selle lisades.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
projektijuht, objektijuht, projekteerija, konstruktor, järelevalve tegija, ekspert
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid.
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslik kompetents B.2.1, üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.2 - B.2.4 hulgast ning vähemalt üks valitav kompetents valikust B.2.5 - B.2.23 spetsialiseerumise juurde.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents 7

1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud isiklikest ja tööalastest eetikanõuetest (Lisa 1 – inseneri kutse-eetika). Tegutseb vastavalt kokkulepetele ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest. Peab lugu ja arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid ja standardeid.
2. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste muutuste ja arengutega, panustab võimalusel ka ise uuendustele ja loovusele suunatud insenerikultuuri edendamisse.
Säilitab ja arendama oma kutsealast kompetentsust pideva enesetäiendamise teel. Omandab uusi tehnikaid ja metoodikaid.
3. Panustab aktiivselt meeskonnatöösse, tegutsedes tulemusele orienteeritult ning eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Jagab kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi, on abivalmis ja avatud. Tajub oma rolli meeskonnas ning suudab töötada ka multidistsiplinaarses meeskonnas.
Juhib ja korraldab töörühma tööd: jaotab ülesandeid ja delegeerib vastutust, kontrollib kokkulepete täitmist, motiveerib ja nõustab kolleege ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme ja konflikte.
4. Juhindub oma töös keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu põhimõtetest, hoiab end kursis ja rakendab oma tegevuses energiatõhususe põhimõtteid.
5. Rakendab oma töös erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis on vajalik oma pädevuse piiresse jäävate tööülesannete täitmiseks, tekkinud probleemidele toimivate ja optimaalsete lahenduste leidmiseks. Valdab ja kasutab lisaks loodusteaduste alustele vajalikul määral erialaseid inseneridistsipliine, sh arhitektuur, ehitusgeoloogia, pinnasemehaanika, ehitusfüüsika, staatika, dünaamika, tugevusõpetus, ehitusmehaanika, materjaliõpetus, termodünaamika, betoonkonstruktsioonid, metallkonstruktsioonid, puitkonstruktsioonid, kivikonstruktsioonid, hüdrodünaamika, laineteooria, rannikuprotsessid.
6. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvara-lahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 3 – keelte oskustasemete kirjeldused) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.2 - B.2.4 hulgast.
Hoonete ehitus
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Hoonete ehitus 7

1. Juhib ja korraldab hoonete ehitamisega seotud töid, lähtudes kutsestandardi A.1 osas kirjeldatud EKR 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Peab silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ja ehitustava, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib oma pädevuse piires ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes ehitusprojektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste ehitusprojekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist tervikulikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et oma pädevuse piires tehtavate ehitusprojekti üldehituse osa ehitustööde käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.
 
Sadamaehitus
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Sadamaehitus 7

1. Juhib ja korraldab sadamaehitusega seotud töid, lähtudes kutsestandardi A.1 osas kirjeldatud EKR 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Peab silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ja ehitustava, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib oma pädevuse piires ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes projektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste projekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist tervikulikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et oma pädevuse piires tehtavate tööde käigus peetakse silmas kogu sadamaehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.
 
Geotehnika
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Geotehnilised tööd 7

1. Juhib ja korraldab geotehnilisi töid, lähtudes kutsestandardi A.1 osas kirjeldatud EKR 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Peab silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ja ehitustava, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib oma pädevuse piires ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes projektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab projekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist terviklikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et oma pädevuse piires tehtavate geodeetiliste tööde tegemise käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada vähemalt üks valitav kompetents valikust B.2.5 - B.2.23 spetsialiseerumise juurde.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine 7

1. Koostab hoonete ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest kandeskeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid, ehitise aluse ja vundamendi. Vormistab arvutustulemused.
4. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
7. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
8. Koostab vajadusel ehituskonstruktsioonide lammutusprojekti.
9. Koostab vajadusel ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi ehituskonstruktsioonide osas, arvestades ehitise eluiga.
10. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.6 Hoone klaasfassaadi projekti koostamine 7

1. Koostab hoonete klaasfassaadide ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, põhikandekonstruktsiooni jäikus/elastsus).
3. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
4. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
5. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
6. Vajadusel koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku laasfassaadi konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa) ja - tootejoonised. kasutada ehitise infomudelit (BIM).
7. Koostab vajadusel klaasfassaadi lammutusprojekti.
8. Koostab klaasfassaadi kasutus- ja hooldusjuhendi arvestades ehitise eluiga.
9. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes.
B.2.7 Hoone kergfassaadi projekti koostamine 7

1. Koostab hoonete kergfassaadide ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, põhikandekonstruktsiooni jäikus/elastsus).
3. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
4. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
5. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
6. Vajadusel koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku kergfassaadi konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa) ja - tootejoonised. kasutada ehitise infomudelit (BIM).
7. Koostab vajadusel kergfassaadi lammutusprojekti.
8. Koostab kergfassaadi kasutus- ja hooldusjuhendi arvestades ehitise eluiga.
9. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes.
B.2.8 Hoone katuse projekti koostamine 7

1. Koostab hoone katuse ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud)
3. Valib tulenevalt põhikandekonstruktsioonidest katusekonstruktsiooni kandeskeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid. Vormistab arvutustulemused.
4. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
7. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
8. Koostab vajadusel katusekonstruktsioonide lammutusprojekti.
9. Koostab vajadusel kasutus- ja hooldusjuhendi katusekonstruktsioonide osas, arvestades ehitise eluiga.
10. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes.
B.2.9 Palkmaja ehitusprojekti koostamine 7

1. Koostab palkmajade ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest kandeskeemi, arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid, ehitise aluse ja vundamendi. Vormistab arvutustulemused.
4. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
7. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
8. Koostab vajadusel ehituskonstruktsioonide lammutusprojekti.
9. Koostab vajadusel ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi ehituskonstruktsioonide osas, arvestades ehitise eluiga.
10. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.10 Sadamarajatise projekteerimine 7

1. Koostab sadamarajatiste ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib rajatisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest rajatise kandeskeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid, aluse ja vundamendi. Vormistab arvutustulemused.
4. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
5. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
6. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
7. Koostab vajadusel sadamarajatise lammutusprojekti.
8. Osaleb kasutus- ja hooldusjuhendite koostamisel.
9. Teeb vajadusel ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud rajatise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.11 Geotehniline projekteerimine 7

1. Teeb geotehnilisi projekteerimistöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate projektide koostamisel täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Koostab pinnaseuuringute programmi. Kirjeldab pinnaseuuringute andmete põhjal geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi tingimusi ning teeb ettepanekud vundeerimislahenduse kavandamiseks.
3. Arvutab pinnaseuuringu andmete põhjal välja kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime.
4. Kavandab kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite sulund- ja tugiseinu.
5. Teeb ettepanekuid pinnase tihendamiseks vajalikeks parendustöödeks ja armeerimiseks lähtudes pinnaseuuringu tulemustest ja ehitusprojekti nõuetest.
6. Määrab vaia kandevõime lähtudes geotehnilise uuringu andmetest ja / või katsetest.
7. Hindab ehitustegevuse geotehnilist mõju vahetule keskkonnale ja mõjuulatuses olevatele ehitistele.
B.2.12 Ehitustegevuse juhtimine 7

1. Juhib ehitustegevust, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.13 Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel 7

1. Juhib ehitustegevust klaasfassaadide ehitustöödel, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise (ainult peatöövõtu puhul).
B.2.14 Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel 7

1. Juhib ehitustegevust kergfassaadide ehitamisel, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise (ainult peatöövõtu puhul).
B.2.15 Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel 7

1. Juhib ehitustegevust palkmajade ehitustöödel, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms.
10. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.16 Ehitustegevuse juhtimine katuste ehitamisel 7

1. Juhib ehitustegevust katuste ehitustöödel, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning vajadusel küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja vajadusel alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise (ainult peatöövõtu puhul).
B.2.17 Ehitusjuhtimine 7

1. Juhib ehitustöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Viib läbi vajadusuuringu projekti lähteandmete (sh planeering, kasutuseesmärk, ruumiprogramm, ehituse ajaline ja mahuline eesmärk, nõuded projektile jne) selgitamiseks. Koostab vajadusuuringu alusel projekti teostamise otsuse tehnilise osa.
3. Tutvub lähtetingimustega (ehitusuuringud, tehnoloogiline lahendus, ruumiprogramm, funktsionaalsed ja kasutusalased kvaliteedinõuded, energiabilanss jne) ja valmistab ette hanke või koostab hankedokumentatsiooni.
4. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
6. Formuleerib ehitusprojekti läbiviimise põhimõtted ja kavandab projekti organisatsiooniskeemi. Kavandab vajalikud loatoimingud, koostab projekti läbiviimise ajagraafiku ja projekteerimistöövõttude jaotuse. Koostab projekteerimisprogrammi.
7. Valib projekteerijad ja valmistab ette projekteerimislepingud.
8. Määratleb ehitustööde korraldamise põhimõtted, sh töövõtumeetodid, töövõttude jaotuse jne. Koostab ehitustööde organisatsiooniskeemi.
9. Formuleerib ehitustööde ajalised ja maksumuslikud eesmärgid ning valmistab nende alusel ette pakkumusdokumentatsiooni.
10. Valib välja vajalikud alltöövõtjad ning sõlmib vastavate kokkulepete olemasolul nendega lepingud.
11. Koordineerib tellija esindajana ehitustööde tegemist: suhtleb alltöövõtjate, projekteerimismeeskonna ja tellijaga, viib läbi koosolekuid ja nõupidamisi, vahendab infot osapoolte vahel, menetleb ehitustööde käigus tekkinud lisa- ja muudatustöid ning jälgib ehitustööde vastavust ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile.
12. Viib läbi kontrollülevaatused. Kavandab ja juhib vastuvõtuprotseduure, tagab vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni olemasolu ning nende üleandmise tellijale või kasutajale.
13. Viib läbi ehitise garantiiperioodi toiminguid.
B.2.18 Omanikujärelevalve 7

1. Teeb omanikujärelevalvet, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Koostab kehtivaid õigusakte silmas pidades järelevalveprotseduuride programmi.
3. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. Kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile.
5. Kontrollib ehitatava ehitise või selle osade vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Hindab reaalsete vundeerimistingimuste vastavust ehitusprojekti koostamise aluseks olnud pinnaseandmete või geotehniliste uuringute andmetele.
6. Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist ehitamisega seotud maa-alal.
7. Kontrollib ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamist. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust.
8. Hindab ehitise valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel.
9. Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
10. Teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks.
B.2.19 Ehitusprojekti ekspertiis 7

1. Teeb ehitusprojekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused jne).
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud süsteemi või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab oma pädevuse piires ehitusprojekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab oma pädevuse piires hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.20 Ehitise audit 7

1. Teeb ehitise auditeid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Teeb esmase visuaalkontrolli, kogub ehitise kohta auditi tegemiseks vajaliku informatsiooni (ehitusprojekt, mõõdistused, uuringud, fotod jms).
3. Koostab oma pädevuse piires auditi eesmärgist tulenevalt edasise uuringute ja auditi programmi ning maksumuse ning teeb ise või korraldab vajalike uuringute ja testide tegemise.
4. Tutvub olemasolevate ja hangitud dokumentide ja täiendavate uuringute aruannetega, teeb oma pädevuse piires vajalikud kontrollarvutused ja täiendavad mõõtmised.
5. Tulenevalt auditi eesmärgist koostab oma pädevuse piires õigusaktide kohase auditi aruande, kus annab hinnangu, kas hoone vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korra; kasutuskontrolli korral - kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu; dokumentatsiooni kontrollimisel - kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.
Dokumentide puudumisel fikseerib olemasoleva olukorra ja korraldab nõutud dokumentide koostamise.
B.2.21 Ehitusgeoloogilised uuringud 7

1. Viib läbi ehitusgeoloogilisi uuringuid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate tööde korral täidab talle antud ülesandeid, töötades meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel.
2. Teeb ehitusgeoloogilisi väliuuringuid, sh võtab pinnaseproove, sondeerib ja penetreerib pinnast, teeb plaatkatseid. Teeb hüdrogeoloogilisi katseid, mõõdab ja hindab põhjavee tingimusi. Viib läbi vaiade proovikoormamisi.
3. Koostab uuringute aruandeid: töötleb statistilisi andmeid, koostab geoloogilisi lõikeid jne.
4. Määrab laboritingimustes pinnase füüsikalisi ja mehaanilisi parameetreid. Kirjeldab pinnasekihte ja nende omadusi ning selgitab katsetulemusi geotehnika aruandes.
5. Hindab väliuuringute ja laboratoorsete katsete põhjal vajumeid. Prognoosib vajumite ajalist kulgu geodeetiliste mõõdistuste põhjal.
B.2.22 Projekteerimise juhtimine 7

1. Viib läbi projekteerimise juhtimisega seotud tegevusi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 7. taseme diplomeeritud ehitusinseneri pädevuse piiridest.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Hindab tööde mahtu ja piire, koostab ja vajadusel täpsustab tööde ajagraafiku ning valmistab ette projekteerimislepingu(d).
3. Komplekteerib projekteerimismeeskonna, kaasates asjakohased alltöövõtjad ja spetsialistid.
4. Korraldab ja viib läbi projekteerimiskoosolekuid, dokumenteerib otsused ning töötab välja ja kehtestab infovahetuse põhimõtted. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
5. Juhib ja seirab projekteerimise käiku ja lahendusi ning kontrollib ehitusprojekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust. Kontrollib andmevahetust ja koostööd üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel. Dokumenteerib projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollib lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust. Vormistab projektdokumentatsiooni, taotleb vastavatelt ametkondadelt vajalikud kooskõlastused ning korraldab projekti tellijale üleandmise.
6. Korraldab ehitustegevuse käigus projekteerija järelevalve tegemist.
B.2.23 Ehitusmaksumuse hindamine 7

1. Tutvub projekti lähtetingimustega ja koostab nende põhjal projekti eesmärkmaksumuse.
2. Täpsustab ja töötab detailsemalt läbi projekti lähteandmed. Võrdleb eeldatavaid ehitus- ja kasutuskulusid eesmärkmaksumusega. Võrdleb ehitise erinevate osade maksumushinnanguid eesmärkmaksumusega ja võrdleb ehitusprojekti erinevate lahendusvariantide maksumusi.
3. Töötab läbi ja vajadusel täpsustab hankedokumendid, arvestab valitud tehnoloogiate ja meetodite, tööde ajagraafiku ja ehitusplatsi organiseerimise mõju hinna kujunemisele.
Arvutab välja ehitusmahud. Küsib, võrdleb ja analüüsib alltöövõtutööde, materjalide ja seadmete hinnapakkumisi. Määratleb ehitustööde halduskulud ja riskitaseme. Arvutab eelnevat silmas pidades pakkumishinna, koostab ja komplekteerib ehituspakkumuse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.2/11k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.10.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Ehitusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Meos EstKonsult OÜ
Ants Raja Ants Raja Ehituskorraldus FIE
Andres Piirsalu OÜ Entec Eesti
Andres Piir Projektbüroo KODA OÜ
Peeter Parre IB Aksiaal OÜ
Aleksander Grünstam Allux SG OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist