Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kondiiter, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Kondiiter, tase 4
EN: Pastry-cook, level 4
Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.12/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Kondiiter
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2018
Kehtib alates: 17.04.2018
Kehtib kuni: 16.04.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Katrin Kapten-Leppik OÜ Vilmix
Kairit Luhakooder AS Eesti Pagar
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts
Eha Martma Tallinna Teeninduskool
Ülle Parbo SA Innove
Inga Rahnu OÜ Vilmix
Janno Semidor Fazer Food OÜ
Raivo Vilbaste Eesti Leivaliit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kondiiter, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Selle kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardil...
e vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Kondiitri kutseala koosneb kahest kutsest: kondiiter, tase 4 ja meisterkondiiter, tase 5, milles 4. taseme kondiiter töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes ja 5. taseme meisterkondiiter planeerib ja ohjab tootmist kogu tootmisprotsessi ulatuses, osaleb uute toodete kavandamisel ja arendamisel ning ...organiseerib töögrupi tööd.

Kondiiter, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/või kondiitritooteid. Kondiitri tööülesanded on toorainete vastuvõtmine, kontrollimine, ladustamine ja ettevalmistamine; retsepti järgi taina valmistamine, küpsetamine; täidiste, katete ja kaunistuste valmistamine; toodete kokkupanemine, kaunistamine ja viimistlemine; valmistoodete pakendamine, ladustamine ja väljastamine. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt.
Kondiiter kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös. Vajalik on pidev erialane enesetäiendamine.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine
1) Tootmisseadmete ettevalmistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Soolaste ja magusate täidiste valmistamine
4) Küpsetatud pooltoodete valmistamine
5) Suhkruliste pooltoodete valmistamine ja kasutamine
6) Šokolaadi ja rasvaglasuuri...
de kasutamine

A.2.2 Tainaste valmistamine
1) Tootmisseadmete ettevalmistamine
2) Toorainete ettevalmistamine
3) Komponentide lisamine ja tainaste segamine
4) Tainaste kvaliteedi ja valmiduse hindamine

A.2.3 Tainaste vormimine ja kergitamine
1) Tainaste tükeldamine ja kaalu jälgimine
2) Toodete kergitamine

A.2.4 Toodete küpsetamine
1) Tootmisseadmete seadistamine
2) Valikpagaritoodete küpsetuseelne viimistlemine
3) Toodete küpsetamine erinevates ahjutüüpides ja küpsetusseadmetes
4) Kvaliteedi jälgimine

A.2.5 Toodete jahutamine ja viimistlemine
1) Toodete jahutamine
2) Toodete lõppviimistlemine

A.2.6 Valikpagaritoodete külmutamine
1) Pooltoodete külmutamine
1.1 Tainaste külmutamine
1.2 Eelküpsetatud toodete külmutamine
2) Valmistoodete külmutamine

A.2.7 Toodete pakendamine ja ladustamine
1) Toodete pakendamine
2) Toodete ladustamine

A.2.8 Juhtimine ja majandamine
1) Müügi ja turundustöös osalemine
2) Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
3) Oma töölõigu töö korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.9 Masinate ja seadmete kasutamine
1) Tegevuse kavandamine
2) Masinate ja seadmete seisukorra kontrollimine
3) Masinate ja seadmete käivitamine
4) Toote valmistamine
5) Toote kvaliteedi hindamine
6) Masinate ja seadmete veateadete eristamine
7) Masinate ja seadmete veateadete salvestamine
...

8) Masinate või seadmete seiskamine
9) Masinate või seadmete korrastamine ja puhastamine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Kondiiter töötab enamasti seistes või liikudes, mis nõuab füüsilise koormuse taluvust ja head tervist. Oma igapäevatöös puutub kondiiter kokku toorainetega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riikli...kel pühadel.
Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Kondiitri tööks on enamasti vajalikud järgmised töövahendid, masinad ja seadmed:
1) töövahendid: kaalud, krabad, noad, spaatlid, visplid, vahustajad, kausid, sõelad, ahjuplaadid, termomeetrid, lõikelauad, mõõtevahendid, käsikärud (togid), riivid, ahju- ja küpsetusvormid jm;
2) masinad ja seadmed: ...
kaalud, tainasegamismasinad, tainatükeldajad ja -ümardajad, vormimismasinad, kerkekapid, ahjud, jahutamisseadmed, pakkemasinad, külmutamisseadmed jm;
3) koristusvahendid ja -seadmed.

Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused: Kondiitri töö eeldab füüsilise pingutuse võimet, kohusetundlikkust, täpsust, koostöövõimet, õpivalmidust ja korrektsust ning loovust ja ilumeelt.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme kondiitri esmataseme kutse saadakse kutsekeskhariduse õppekava läbimise järel.
4. taseme kutsetunnistusega kondiitril on enamasti erialane kutsekeskharidus, kutseoskused on omandatud töökohal või täiendusõppes ja tal on vähemalt kuue kuune erialane töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Kondiiter, pagar-kondiiter
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kondiiter, tase 4 kutse saamiseks on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.8 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine. Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine 4
Tainaste valmistamine 4
Tainaste vormimine ja kergitamine 4
Toodete küpsetamine 4
Toodete jahutamine ja viimistlemine 4
Valikpagaritoodete külmutamine 4
Toodete pakendamine ja ladustamine 4
Juhtimine ja majandamine 4
Valitavad kompetentsid
Täiendavalt on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.9.
  Nimetus EKR tase
Masinate ja seadmete kasutamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kondiiter, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist