Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juuksur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juuksur, tase 4
EN: Hairdresser, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Barber, tase 4
Kehtib alates: 20.02.2021
Kehtib kuni: 19.02.2026
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard on koostatud uuel vormil, millega lisandusid tulevikuoskused. Korrigeeritud on töö kirjelduse sõnastust. Uues versioonis on parendatud tööosade ja tegevusnäitajate sõnastust ja termineid. Lisandunud on valitavad tööosad.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Barber 222502 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.11.2022 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Juuksur 130219 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.05.2021 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Juuksur 130220 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 18.03.2021 Avatud
4 Juuksurite Erakool "Maridel" Juuksur 137857 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 22.02.2021 Avatud
5 Kuressaare Ametikool Juuksur 164417 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.09.2023 Avatud
6 Kuressaare Ametikool Juuksur 194229 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.09.2023 Avatud
7 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Juuksur 198778 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 22.02.2021 Avatud
8 Tallinna Tööstushariduskeskus Juuksur 141337 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 19.04.2021 Avatud
9 Tallinna Tööstushariduskeskus Juuksur 242502 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.06.2023 Avatud
10 Tartu Rakenduslik Kolledž Juuksur 196097 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.01.2022 Avatud
11 Tallinna Tööstushariduskeskus Juuksur ( osakutse Barber ) 210857 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.02.2021 Avatud
12 Juuksurite Erakool "Maridel" Juuksur (osakutse BARBER) 214799 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 22.02.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juuksuri töö eesmärgiks on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blondeerimine, soengute ja püsilokkide tegemine ning vuntside ja habem...e lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste ja toodete valikul ning soovitab kliendile peanaha- ja juuksehooldusvahendeid.
Juuksur töötab iseseisvalt ja kollektiivis ning vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest. Juuksuritöö on seotud klientide teenindamisega, mis eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust ning võimet tulla toime erinevate klientidega.
Valdavalt töötab juuksur seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades.
Juuksuri töövahenditeks on erinevad lõikuskäärid ja -nuga, lokirullid, erinevad kammid ja harjad, elektrilised töövahendid, erinevateks töötlusteks vajaminevad abi- ja isikukaitsevahendid.
Iluteeninduse kutsealal on lisaks juuksuri kutsele kirjeldatud kosmeetiku, küünetehniku ja spaateenindaja kutsed.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
A.2.2 Juuste lõikamine
A.2.3 Habemele ja vuntsidele kuju ja vormi lõikamine
A.2.4 Juuste püsilokkimine
A.2.5 Juuste värvimine
A.2.6 Soengu kujundamine
A.2.7 Klienditeenindus
A.2.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine
Valitavad tööosad
A.2.9 Barber tehnikad juuste lõikamisel
A.2.10 Barberi tehnikad habeme ja vuntside ajamisel ning kujundamisel
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme juuksuriks saab õppida kutseõppes, erialastel kursustel või töökohal meistri juhendamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Juuksur, naistejuuksur, meestejuuksur, barber
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on personaalse brändi loomise, raamatupidamise (isiklik eesmärgistatud majandamine) ning foto ja video kasutamise ja töötlemise oskustel. Erialastest oskustest on kasvav tähtsus värvitehnikate ja materjalide tundmisel, peanaha massaažil, lõikusjooniste, värviskeemide ja soenguplaanid...e konstrueerimisel ning süvendatud trihholoogia oskustel.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1 - B.3.8 tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.9 – B.3.10.
Osakutse barber, tase 4 taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2), kompetentsi B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.5, B.3.7, B.3.8 ja valit...
avate kompetentside B.3.9, B.3.10 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Juuksur, tase 4 üldoskused
1. Suhtleb kliendiga viisakalt ja järgib klienditeeninduse head tava, arvestades salongis kokkulepitud teenindusstandardeid.
2. Järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid.
3. Järgib tööohutus- ja hügieeninõudeid.
4. Kasutab ressursse säästvalt.
5. Kasutab ergonoomilisi töövõtteid.
6. Ho...
iab oma töökoha korras ja puhtana.
7. Annab vajadusel esmaabi.
8. Oskab eesti keelt tasemel B1 ja valdab erialast inglise keelset terminoloogiat (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
9. Kasutab tööalaselt arvutit algaja kasutaja tasemel ja järgmisi digioskusi: sisuloome ja probleemilahendus ning iseseisva kasutaja tasemel: ohutus, infotöötlemine ja kommunikatsioon (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kliendi juuste ja peanaha tervislikku seisundit; valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb peanahka ja juukseid, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi.
2. Hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast ja järgnevast töötlusest ning kliendi lõpptulemuse soovist; soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.
B.3.2 Juuste lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära; koostab juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ning juuste kasvualast ja -suunast.
2. Lõikab vastavalt skeemile kombineerides erinevaid põhivorme, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust, tekstuuri ja kasvusuunda ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid ja -võtteid.
B.3.3 Habemele ja vuntsidele kuju ja vormi lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid.
2. Peseb ja hooldab habet vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
3. Soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
B.3.4 Juuste püsilokkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele; kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust.
2. Valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid, lähtudes juuksestruktuurist; valib ja kasutab püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus; kasutab lokivedelikku ja kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile.
3. Teeb järelhooldust, arvestades juuksestruktuuri; soovitab koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid ja viimistlusvahendeid.
B.3.5 Juuste värvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi, eelnevaid ja järgnevaid töötlusi ning valmistab värvimise segu järgides kasutusjuhendit.
2. Soovitud tulemuse saamiseks kannab värvisegu juustele vastavalt värviskeemile.
3. Loputab ja peseb värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni vastavalt juuksestruktuurile ja järgnevale töötlusele; neutraliseerib juuksed; soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid ja viimistlusvahendeid.
B.3.6 Soengu kujundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb rullisoenguid keerates rulle vastavalt skeemile, juuste lõikusele, pikkusele ja näo kujule ning kliendi soovile; kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid.
2. Teeb föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid; tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb juukseotsi, andes neile lokilisuse või sileduse, kasutades sobivaid töövahendeid.
3. Teeb ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid ja -tehnikaid.
4. Teeb erinevatele ajastutele (muistne Rooma, Egiptus ja Kreeka, keskaeg, renessanss, barokk, rokokoo, 19.-21.sajandid) iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid.
B.3.7 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse esmamulje ja juhatab kliendi klienditooli.
2. Järgib klienti teenindades Tervisameti poolt kehtestatud nõudeid.
3. Kasutab puhastatud ja desinfitseeritud töövahendeid.
4. Teostab põhjaliku konsultatsiooni selgitades välja kliendi soovi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes juuste ja peanaha seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid juuste ja peanaha seisundit mõjutavaid ohutegureid.
5. Tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb kaasamüüki.
6. Lõpetab teenindussuhtluse korrektselt, küsib tagasisidet ja võimalusel lepib kokku järgmise külastuse aja.
B.3.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse esmamulje, hoiab kliendi ooteala puhtust, tagab kliendile mugava ooteaja.
2. Tutvustab klientidele ilusalongi teenuseid ja nende hindu, vastab telefonile ning broneerib aegu, lähtudes teenuse ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest; teab juuksehooldus- ja viimistlustooteid, tunneb salongis kasutatavaid juuksehooldus- ja viimistlustooteid ning teeb kaasamüüki.
3. Kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest, tegevuskuludest ja turusituatsioonist.
4. Hindab iluteenindusalaseid ettevõtluse võimalusi; valib sobiva ettevõtlusvormi; korraldab tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib ettevõtte tööd.
Osakutsega seotud kompetentsid
Barber, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab kliendi juuste ja peanaha tervislikku seisundit; valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb peanahka ja juukseid, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi.
2. Hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast ja järgnevast töötlusest ning kliendi lõpptulemuse soovist; soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.
B.3.2 Juuste lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära; koostab juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ning juuste kasvualast ja -suunast.
2. Lõikab vastavalt skeemile kombineerides erinevaid põhivorme, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust, tekstuuri ja kasvusuunda ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid ja -võtteid.
B.3.3 Habemele ja vuntsidele kuju ja vormi lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid.
2. Peseb ja hooldab habet vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
3. Soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
B.3.5 Juuste värvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi, eelnevaid ja järgnevaid töötlusi ning valmistab värvimise segu järgides kasutusjuhendit.
2. Soovitud tulemuse saamiseks kannab värvisegu juustele vastavalt värviskeemile.
3. Loputab ja peseb värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni vastavalt juuksestruktuurile ja järgnevale töötlusele; neutraliseerib juuksed; soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid ja viimistlusvahendeid.
B.3.7 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse esmamulje ja juhatab kliendi klienditooli.
2. Järgib klienti teenindades Tervisameti poolt kehtestatud nõudeid.
3. Kasutab puhastatud ja desinfitseeritud töövahendeid.
4. Teostab põhjaliku konsultatsiooni selgitades välja kliendi soovi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes juuste ja peanaha seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid juuste ja peanaha seisundit mõjutavaid ohutegureid.
5. Tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb kaasamüüki.
6. Lõpetab teenindussuhtluse korrektselt, küsib tagasisidet ja võimalusel lepib kokku järgmise külastuse aja.
B.3.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob positiivse esmamulje, hoiab kliendi ooteala puhtust, tagab kliendile mugava ooteaja.
2. Tutvustab klientidele ilusalongi teenuseid ja nende hindu, vastab telefonile ning broneerib aegu, lähtudes teenuse ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest; teab juuksehooldus- ja viimistlustooteid, tunneb salongis kasutatavaid juuksehooldus- ja viimistlustooteid ning teeb kaasamüüki.
3. Kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest, tegevuskuludest ja turusituatsioonist.
4. Hindab iluteenindusalaseid ettevõtluse võimalusi; valib sobiva ettevõtlusvormi; korraldab tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib ettevõtte tööd.
B.3.9 Barber tehnikad juuste lõikamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb, eristab ja kasutab erinevaid barber tehnikaid juuste lõikamisel.
2. Lõikab pealaelt pikki juukseid kääridega jaotuste kaupa või gradueerides; viimistleb vastavalt lõikuse stiilile.
3. Lõikab pealaelt lühikesi juukseid kääride või juukselõikusmasinaga jaotuste kaupa või gradueerides; viimistleb vastavalt lõikuse stiilile.
4. Lõikab kääride ja juukselõikusmasinaga nahalähedasi sujuvate üleminekutega lõikusi (Skinfade, Fade).
5. Kasutab habemenuga pea paljaks ajamisel ja juukse kontuuri kujundamisel; kasutab teenuse ettevalmistava osana kuumi rätikuid; kasutab Wet-shave'i teenuse osutamisel kaitsekindaid.
6. Kasutab juukselõikuste teostamisel kääri-kammi, masin-kammi ja noalõikuse tehnikaid.
B.3.10 Barberi tehnikad habeme ja vuntside kujundamisel ja ajamisel ja kujundamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb, eristab ja kasutab erinevaid barberi tehnikaid habeme ja vuntside kujundamisel ja ajamisel.
2. Lõikab masina ja kääridega habet ja vuntse vastavalt kliendi soovile, habeme karva struktuurile, kliendi näo ja pea kujule sobiva vormi ja kujuga, arvestades kliendi stiili.
3. Ajab habet kasutades kolme põhitehnikat (vabakäe, tagantkäe ja vastukäe) habeme kasvuala neljateistkümne piirkonna ajamisel ja habeme kontuuri kujundamisel; kasutab Wet-shave'i teenuse osutamisel kaitsekindaid.
4. Kasutab habeme ajamise teenuse ettevalmistava osana kuumi rätikuid.
5. Lõpetab habeme ajamise protseduuri lähtudes kliendi näonaha tüübist; hooldab ja viimistleb kliendi vuntsi ja habeme vastaval kliendi näonaha tüübile, karva struktuurile ja kliendi soovile.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.9 – B.3.10.
    Nimetus EKR tase
B.3.9 Barber tehnikad juuste lõikamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb, eristab ja kasutab erinevaid barber tehnikaid juuste lõikamisel.
2. Lõikab pealaelt pikki juukseid kääridega jaotuste kaupa või gradueerides; viimistleb vastavalt lõikuse stiilile.
3. Lõikab pealaelt lühikesi juukseid kääride või juukselõikusmasinaga jaotuste kaupa või gradueerides; viimistleb vastavalt lõikuse stiilile.
4. Lõikab kääride ja juukselõikusmasinaga nahalähedasi sujuvate üleminekutega lõikusi (Skinfade, Fade).
5. Kasutab habemenuga pea paljaks ajamisel ja juukse kontuuri kujundamisel; kasutab teenuse ettevalmistava osana kuumi rätikuid; kasutab Wet-shave'i teenuse osutamisel kaitsekindaid.
6. Kasutab juukselõikuste teostamisel kääri-kammi, masin-kammi ja noalõikuse tehnikaid.
B.3.10 Barberi tehnikad habeme ja vuntside kujundamisel ja ajamisel ja kujundamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. Tunneb, eristab ja kasutab erinevaid barberi tehnikaid habeme ja vuntside kujundamisel ja ajamisel.
2. Lõikab masina ja kääridega habet ja vuntse vastavalt kliendi soovile, habeme karva struktuurile, kliendi näo ja pea kujule sobiva vormi ja kujuga, arvestades kliendi stiili.
3. Ajab habet kasutades kolme põhitehnikat (vabakäe, tagantkäe ja vastukäe) habeme kasvuala neljateistkümne piirkonna ajamisel ja habeme kontuuri kujundamisel; kasutab Wet-shave'i teenuse osutamisel kaitsekindaid.
4. Kasutab habeme ajamise teenuse ettevalmistava osana kuumi rätikuid.
5. Lõpetab habeme ajamise protseduuri lähtudes kliendi näonaha tüübist; hooldab ja viimistleb kliendi vuntsi ja habeme vastaval kliendi näonaha tüübile, karva struktuurile ja kliendi soovile.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-20022021-01/10k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.02.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator:
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaubi Koch Sasipea Salong
Leili Liinak Tallinna Tööstushariduskeskus
Renaldo Paabel C.U.T. salong
Kaja Seppel Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
Katrin Veber Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Kertti Viru Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist