Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Massöör, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Massöör, tase 5
EN: Masseur/masseuse, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2013
Kehtib kuni: 11.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine. Massöör valmistab ette töökoha, loob ...kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
1. Kliendi vastuvõtmine ja ära saatmine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.
3. Klientide teenindamine.
A.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga
1. Töö dokumenteerimine.
2. Oma raamatupidamise korraldamine.
3. Korrektse erialaterminoloogia valdamin...
e.
4. Kliendibaasi haldamine.
A.2.3 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek jm).
2. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine.
3. Töökoha korrashoidmine.
4. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
5. Massaažiseansi planeerimine.
6. Massaaži teostamine.
7. Massaaži lõpetamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Massööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Massööri töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Massöör töötab massaažikabinetis, kliendi töökeskkonnas, spaakeskustes jms.
A.4 Töövahendid
Massöör kasutab massaaži teostamisel massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab erinevaid värve, lõhnu, helisid ja valgustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Massööri töö eeldab motoorset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Massöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöö- ja kohanemisvõimeline, loominguline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega. Massöör on tähelepanelik ja delikaatne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on massöör keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Massöör.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab kliendi vastu, tutvustab talle salongi kodukorda ja eelseisvat massaažiprotseduuri; loob kliendile turvalise keskkonna; pärast massaaži tegemist küsib tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist; selgitab kliendile järgmiste massaažiseansside või muude teenuste vajadust; lähtub eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast ja arvestades eelseisvat massaažiprotseduuri;
2) tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste ja toodete sisu ning otstarvet, vajadusel suunab edasi tootespetsialisti juurde;
3) suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt kutse-eetikast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest; mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid; kuulab klienti tähelepanelikult; kasutab korrektset erialast terminoloogiat, kohandab info kliendile arusaadavasse vormi ja keelde.
B.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga 4

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib korrektselt ja arusaadavalt kliendiga tehtud töö, lähtudes kehtivatest andmekaitsenõuetest ja valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest;
2) korraldab oma raamatupidamist, lähtudes õigusaktidest ja raamatupidamise heast tavast;
3) kasutab korrektselt erialast terminoloogiat;
4) haldab kliendibaase, arvestades kehtivaid andmekaitsenõudeid.
B.2.3 Massaaž ja selle läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) tööks ettevalmistumisel lähtub hügieeninõuetest ja eriala eetikast (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek teenuse osutamiseks ning kliendiga suhtlemiseks jm );
2) valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid, massaažiseadmed ning aparatuuri (õhk, temperatuur, ruumi ja vahendite hügieen, valgustus, muusika, laud, matt, padjad, rullid, linad, rätid, aluspaber, deso-vahend, pesemisvahendid, kreemid, õlid, talgid, hommikumantel, ühekordsed sussid, püksid, ühekordne müts jne), lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest; valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile;
3) töökoha korrashoidmisel lähtub tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;
4) selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid; teabe kogumiseks kasutab anamneesiküsimustikku, arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti; valib sobiva massaažiliigi, -tehnika ning toetavad vahendid; selgitab kliendile valitud lähenemist, lähtudes näidustustest ja vastunäidustustest; terviseriski olemasolul soovitab teisi võimalusi või pöördumist tervishoiutöötaja poole;
5) lähtuvalt valitud massaažiliigist ja massaažiseansi pikkusest, planeerib sobivad võtted, tehnikad (näit tempo, rütm, tugevus jm), vahendid (näit õlid, kreemid, kupud jm) ning võtete rakendamise ajalise kestvuse; teavitab klienti võtete otsestest ja kaudsetest toimetest;
6) teostab massaaži lähtuvalt koostatud plaanist, suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele;
7) teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (näit lihasvalu, unisus, peavalu, vedelikupuuduse oht, erutusseisund jm); annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda tervishoiutöötaja poole, lähtudes eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Massöör, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (lisa 1);
2) süstemaatiliselt ja regulaarselt täiendab ennast erialaselt, on kursis eriala tõenduspõhiste arengutega;
3) planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
4) oma tegevuses on suunatud kliendi vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tasakaalu saavutamisele ja hoidmisele;
5) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte;
6) järgib ohutusnõudeid;
7) vajadusel annab esmaabi;
8) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-7 ja 12 (lisa 2);
9) järgib kutse-eetikat.

Teadmised:
1) anatoomia ja füsioloogia – kesktase;
2) klassikaline massaaž – kesktase;
3) lümfimassaaž – algtase;
4) sissejuhatus idamaade massaaži filosoofiasse -- algtase;
5) üks idamaade massaaži liik – algtase;
6) lastemassaaž – algtase;
7) aroomimassaaž – algtase;
8) spordimassaaž – algtase;
9) segmentmassaaž – algtase;
10) refleksoloogia – algtase;
11) kliendi seisundi hindamine, sh tugiliikumiselundkonna testimine ja kliendi uurimise meetodid – kesktase;
12) kinesioloogia – algtase;
13) ravimiõpetus – algtase;
14) haigusõpetus – kesktase;
15) erialane terminoloogia, sh erialane ladina keel;

Teadmiste ja oskuste taseme kirjeldus:
Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste
töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine,
üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.

Hindamismeetod(id):
läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-11122013-3.2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.12.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Hele-Leek Ambur Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Kadri Englas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Eesti Füsioterapeutide Liit
Lilli Gross OÜ Grossing Spordimassööride Kool
Martin Ilves M.I. Massaažikool
Marella Kakkum Kuressaare Ametikool, FIE
Alar Krautman Eesti Loodusteraapiate Nõukoda, Krautmani Massaazi- ja Terviseakadeemia
Lia Lasn Kalevi Veekeskuse OÜ taastusraviarst
Mai-Liis Toivar Eesti Massööride Liit
Jelena Viil Kalevi Veekeskuse OÜ, Eesti Spa Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist