Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Massöör, tase 5
EN: Masseur, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 22.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatused B.2.2 ja B.2.4 (läbivas) kompetentsis, täpsustati tegevusnäitajate kirjeldusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Eesti Massaaži- ja Teraapiakool Massöör 130737 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/1 30.11.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Eesti Massaaži- ja Teraapiakool Massöör 155157 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 25.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks. Massöör valmistab ette töökoha, lo...ob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaaži kutsealal on ka Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
1. Kliendi teenindamine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.

A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine.
2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi...
hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine.
4. Massaaži tegemine.
5. Massaaži lõpetamine.
6. Tulemuste hindamine.

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Salongi juhtimine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Massööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Massööri töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Massöör töötab massaažikabinetis, kliendi töökeskkonnas, spaakeskustes jm.
A.4 Töövahendid
Massöör kasutab massaaži tegemisel massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab erinevaid värve, lõhnu, helisid ja valgustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Massööri töö eeldab motoorset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Massöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöö- ja kohanemisvõimeline, loominguline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega. Massöör on tähelepanelik ja delikaatne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on massöör keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Massöör.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3 ja kutset läbiv kompetents B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi/patsiendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 6

Tegevusnäitajad
1. Võtab kliendi/patsiendi vastu, tutvustab ennast ja eelseisvat massaažiseanssi. Loob kliendile/patsiendile turvalise keskkonna ja tagab massaaži ajal kliendi/patsiendi diskreetsuse. Pärast massaaži tegemist küsib kliendi/patsiendi enesetunde ja rahulolu kohta tagasisidet. Soovitab kliendile/patsiendile järgmisi massaažiseansse lähtudes kliendi/patsiendi soovidest ja näidustustest. Vajadusel soovitab pöörduda arsti või füsioterapeudi poole, lahendab võimalikud arusaamatused delikaatselt.
2. Tutvustab kliendile/patsiendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste ja toodete sisu ning otstarvet. Vajadusel suunab edasi tootespetsialisti juurde.
B.2.2 Massaaži tegemine ja seda toetavad tegevused 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid vastavalt massaaži liigile ning lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse nõuetest. Hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest ja hügieeninõuetest, korrastab ruumi pärast massaažiseanssi.
2. Selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid, tuginedes kogutud anamneesile, teadmistele inimorganismi ehitusest ja talitlusest ning funktsionaalsest anatoomiast. Kasutab sobivaid hindamismeetodeid, sh vaatlus, palpatsioon, manuaalne lihas- ja liigestestimine.
3. Valib sobiva massaažiliigi ning vahendid, lähtudes kliendi soovist, näidustustest ja vastunäidustustest, terviseriski olemasolul soovitab pöörduda arsti või füsioterapeudi poole. Selgitab kliendile valitud massaažiliigi erisusi ja mõju.
4. Teeb klassikalist, spordi-, laste-, segmendi-, lümfi-, aroomi- ja on-site massaaži, lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava. Kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele, suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel ning tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal.
5. Teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja tagab kliendi ohutuse lähtuvalt võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist, vajadusel abistab klienti massaažilaualt või- matilt tõusmisel. Selgitab kliendile massaažijärgseid psühhofüsioloogilisi muutuseid organismis (sh võimaliku seisundi ägenemist). Vajadusel annab esmaabi.
6. Hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid, annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks, vajadusel soovitab kliendil jätkata massaažseanssidega või pöörduda arsti ja/või füsioterapeudi poole.
B.2.3 Massaažialane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi ja valib talle sobiva ettevõtlusvormi. Korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest.
2. Kujundab teenuste hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist. Koostab salongi eelarve, arvestades kulusid ja tulusid, järgib eelarve täitmist. Organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise ning haldab kliendibaasi, järgides õigusakte.
3. Planeerib müügikampaaniad ja turundustegevused, lähtudes salongi kontseptsioonist.
4. Juhendab ja nõustab väiksema kogemusega kolleege, sh praktikante, jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet. Selgitab välja oma koolitusvajaduse ja osaleb koolitustel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Massööri kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab korrektset erialaterminoloogiat, väljendab end selgelt ja arusaadavalt;
2. järgib massööri kutse-eetikat;
3. järgib ohutus- ja hügieeninõudeid;
4. dokumenteerib oma tegevuse ja tagab andmete konfidentsiaalsuse;
5. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ja ühte võõrkeelt tasemel A1 (lisa 1);
6. täiendab ennast erialaselt, on kursis eriala tõenduspõhiste arengutega;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. omab teadmisi idameditsiini harude (Tiibeti, Ayurveda, Jaapani, Tai, Hiina) ja nendest tulenevate enamlevinud massaažiliikidega seotud filosoofilistest aspektidest;
9. kasutab tööks vajalikul tasemel tavapärast kontoritarkvara; leiab internetist tööks vajalikku informatsiooni ja hindab kriitiliselt selle usaldusväärsust; peab elektroonilist kirjavahetust; tagab elektrooniliste andmete kaitstuse.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-28112018-2.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Alps Vihula mõis
Anne Ast Eesti Spaaliit
Martin Ilves Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Alar Krautman Krautmani Massaazi- ja Terviseakadeemia
Katrin Kõre Eesti Füsioterapeutide Liit
Mai-Liis Pille Eesti Massööride Liit
Marit Salus Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helvis Trääder Fysiopark OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist