Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Massöör, tase 5
EN: Masseur/masseuse, level 5
Kutsestandardi tähis: 23-28112018-2.1/8k
Kutsestandardi versiooni number: 8
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2018
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Muudatused:
Muudatused B.2.2 ja B.2.4 (läbivas) kompetentsis, täpsustati tegevusnäitajate kirjeldusi.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Alps Vihula mõis
Anne Ast Eesti Spaaliit
Martin Ilves Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Alar Krautman Krautmani Massaazi- ja Terviseakadeemia
Katrin Kõre Eesti Füsioterapeutide Liit
Mai-Liis Pille Eesti Massööride Liit
Marit Salus Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helvis Trääder Fysiopark OÜ
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks. Massöör valmistab ette töökoha, lo...ob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaaži kutsealal on ka Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
1. Kliendi teenindamine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.

A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine.
2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi...
hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine.
4. Massaaži tegemine.
5. Massaaži lõpetamine.
6. Tulemuste hindamine.

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Salongi juhtimine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Massööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Massööri töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Massöör töötab massaažikabinetis, kliendi töökeskkonnas, spaakeskustes jm.
Töövahendid: Massöör kasutab massaaži tegemisel massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab erinevaid värve, lõhnu, helisid ja valgustust.
Tööks vajalikud isikuomadused: Massööri töö eeldab motoorset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Massöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöö- ja kohanemisvõimeline, loominguline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega. Massöör on tähelepanelik ja delikaatne.
Kutsealane ettevalmistus: Tavaliselt on massöör keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
Enamlevinud ametinimetused: Massöör.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3 ja kutset läbiv kompetents B.2.4.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 5
Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused 5
Massaažialane ettevõtlus 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Massööri kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist