Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Massöör, tase 5
EN: Masseur, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2023
Kehtib kuni: 15.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis tõsteti senine kohustuslik kompetents „Massaažialane ettevõtlus“ valitavaks kompetentsiks. Sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“ ja B.2. „ Üldoskused“ Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Eesti Massaaži- ja Teraapiakool massöör 210677 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.11.2023 Avatud
2 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Massöör 143157 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 21.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Massööri töö on kliendile massaažiteenuse osutamine tema üldise füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastumiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks.

Massöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, h...
indab kliendi seisundit, koostab massaažiplaani ning teostab massaaži, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta hindab massaaži tulemusi ning muudab vajadusel massaažiplaani. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda arsti või füsioterapeudi poole. Massöör analüüsib oma töö tulemusi.

Massööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, privaatsust tagav, nõuetekohase suuruse, valgustuse, ruumi temperatuuri ja õhu kvaliteediga.

Massöör töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja hariduse valdkonnas.

Massöör kasutab massaaži tegemisel lähtuvalt eesmärgist massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab erinevaid värve, lõhnu, helisid ja valgustust.

Massööri töö eeldab motoorset võimekust ja teenindusvalmidust. Massöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöö- ja kohanemisvõimeline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega, tähelepanelik ja delikaatne.

Massaaži kutsealal on koostatud kaks kutsestandardit:
Massöör, tase 5
Massaažiterapeut, tase 6

Käesolevas standardis kirjeldatakse 5. taseme massööri töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
A.2.2. Massaaži tegemine ja seda toetavad tegevused
Valitavad tööosad
A.2.3. Massaažialane ettevõtlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on massöör vähemalt keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Massöör
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Kiire tehnoloogia areng mõjutab ka massaaži valdkonda. Massöörid peavad kursis olema uute digitööriistade, tervise seadmete ja tarkvaraga, mis võivad nende tööd parendada. Massaažiteenus muutub ajas mobiilsemaks, mis võib põhjustad...
a ergonoomika probleeme ja tööga seotud vigastusi. See suurendab tähelepanu vajadust massööri enesehoolduseks ja kohandumiseks. Tööturul on konkurents tihe ja see võib veelgi suureneda. Konkurentsis püsimiseks vajavad massöörid tulevikus järjest paremaid turundusoskusi. Terviseteadlikkuse tõus võib mõjutada massaaži valdkonda. Inimesed otsivad tõhusaid viise stressi vähendamiseks, lõõgastumiseks ja kehaliseks tervendamiseks.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Massöör, tase 5 kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest kompetentsidest ja ühest valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1.-B.3.2. ja üldoskused B.2 Lisaks võib tõendada valitavat kompetentsi B.3.3.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel:
1. keskharidus (v.a taotlejatele sihtrühmast, kellele ei ole riiklikult kohandatud keskhariduse omandamise võimalust);
2. vähemalt 1000 tunni mahus massööri kutsestandardi nõuetele vastava koolituse läbimine.

Kutse taastõendamisel:
1. vähemalt 2-aastane töökogemus massööri...
na alates eelmisest kutse taotlemisest;
2. taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul vähemalt 80 tunni mahus erialase täiendkoolituse läbimine;
3. massöör, tase 5 kutsetunnistuse olemasolu, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödunud rohkem kui 1 aasta.

Kutse andmise korraldus on reguleeritud massööri kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Massöör, tase 5 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla kursis tehnoloogia, meetodite jm uuendustega.
2. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada oma arengueesmärgid (nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust).
...

Enesejuhtimisoskused
3. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest ja heast tavast.
4. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
5. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste vaimset ja füüsilist tervist säästvaid tööviise.
6. Rakendab hügieeni ja puhtuse põhimõtteid (käte ja pindade pesu, desinfitseerimine jmt), kasutab isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid, et säilitada tervislik töökeskkond ja ennetada nakkushaiguste levikut.

Lävimisoskused
7. Väljendab end selgelt, ladusalt, lühidalt, konkreetselt, viisakalt ja vastuvõtjaile arusaadaval, ka keerukates suhtlusolukordades.
8. Märkab teiste vajadusi ja reaktsioone ning arvestab nendega, olles vastutulelik ja abivalmis.
9. Töötab vajadusel meeskonnaliikmena ühiste eesmärkide saavutamise nimel, arvestades kõigi osapoolte vajaduste ja seisukohtadega.
10. Kasutab oma töös eesti keelt ja ühte võõrkeelt tööks ja enesetäienduseks vajalikul tasemel.
11. Kasutab veebipõhiseid ühistöövahendeid, andmebaase ja enamlevinud kontoritarkvara tasemel „Algtasemel kasutaja“ (vt, Lisa 1 „Digipädevuste enesehindamisskaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 5

Tegevusnäitajad
1. Võtab kliendi vastu, tutvustab ennast ja eelseisvat massaažiseanssi. Loob kliendile turvalise keskkonna ja tagab massaaži ajal kliendi diskreetsuse. Pärast massaaži tegemist küsib kliendi enesetunde ja rahulolu kohta tagasisidet. Soovitab kliendile järgmisi massaažiseansse lähtudes kliendi soovidest ja näidustustest. Vajadusel soovitab pöörduda arsti või füsioterapeudi poole. Lahendab võimalikud arusaamatused delikaatselt.
2. Tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste ja toodete sisu ning otstarvet. Vajadusel suunab edasi tootespetsialisti juurde.
B.3.2 Massaaži tegemine ja seda toetavad tegevused 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid vastavalt massaaži liigile ning lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse nõuetest. Hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest ja hügieeninõuetest, korrastab ruumi pärast massaažiseanssi.
2. Selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid, tuginedes kogutud anamneesile, teadmistele inimorganismi ehitusest ja talitlusest ning funktsionaalsest anatoomiast. Kasutab sobivaid hindamismeetodeid, sh vaatlus, palpatsioon, manuaalne lihas- ja liigestestimine.
3. Valib sobiva massaažiliigi ning vahendid, lähtudes kliendi soovist, näidustustest ja vastunäidustustest, terviseriski olemasolul soovitab pöörduda arsti või füsioterapeudi poole. Selgitab kliendile valitud massaažiliigi erisusi ja mõju.
4. Teeb klassikalist, spordi-, laste-, segmendi-, lümfi-, aroomi- ja on-site massaaži, lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava. Kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele, suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel ning tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal.
5. Teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja tagab kliendi ohutuse lähtuvalt võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist, vajadusel abistab klienti massaažilaualt või- matilt tõusmisel. Selgitab kliendile massaažijärgseid psühhofüsioloogilisi muutuseid organismis (sh võimaliku seisundi ägenemist). Vajadusel annab esmaabi.
6. Hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid, annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks, vajadusel soovitab kliendil jätkata massaažseanssidega või pöörduda arsti ja/või füsioterapeudi poole.
Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Massaažialane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi ja valib talle sobiva ettevõtlusvormi. Korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest.
2. Kujundab teenuste hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist. Koostab salongi eelarve, arvestades kulusid ja tulusid, järgib eelarve täitmist. Organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise ning haldab kliendibaasi, järgides õigusakte.
3. Planeerib müügikampaaniad ja turundustegevused, lähtudes salongi kontseptsioonist.
4. Juhendab ja nõustab väiksema kogemusega kolleege, sh praktikante, jälgib juhendatava tööd ja annab selle kohta tagasisidet. Selgitab välja oma koolitusvajaduse ja osaleb koolitustel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-16112023-3.6/10k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksandra Vähi Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Anneli Albert Eesti Massööride Liit
Martin Ilves Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Lilli Gross Edula OÜ
Hille Maas Rehabilitatsioonikeskus Terveline
Pille Riika Lepik Füsioterapeutide Liit
Taivo Nigol FIE

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist