Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lümfimassöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Lümfimassöör, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hinda...
mise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lümfimassöör, tase 5
EN: Lymph massage therapist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2014
Kehtib kuni: 28.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lümfimassööri töö on kliendi/patsiendi masseerimine erinevaid manuaalseid võtteid kasutades. Töö eesmärk on kliendi/patsiendi füüsilise suutlikkuse säilitamine või taastamine, tervisehäirete ennetamine, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamine ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine lümfodü...naamiliste tursete korral. Lümfimassöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Lümfimassöör järgib kutse-eetikat. Ta juhendab kliente/patsiente lümfodünaamilise turse vähendamisest tuleneva režiimi osas ning vajadusel soovitab pöörduda lümfiterapeudi, füsioterapeudi ja/või tervishoiutöötaja (nt perearst, taastusarst, onkoloog, veresoonte- või üldkirurg jt) poole.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine
2.1.1 Kliendi/patsiendi vastuvõtmine ja ärasaatmine.
2.1.2 Lümfimassaaži tutvustamine.
2.1.3 Klientide/patsientide teenindamine.
A.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga
2.2.1 Töö dokumenteerimine.
2.2.2 Raamatupidamise korraldamine.
2.2.3 Korrektse erialate...
rminoloogia valdamine.
2.2.4 Kliendibaasi haldamine.
A.2.3 Lümfimassaaž ja seda toetavad tegevused
2.3.1 Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen, psühholoogiline valmisolek jm).
2.3.2 Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine.
2.3.3 Töökoha korrashoidmine.
2.3.4 Lümfiterapeutilise anamneesi kogumine, kliendi/patsiendi seisundi hindamine ning kliendi/patsiendi ettevalmistamine massaažiks.
2.3.5 Positiivse õhkkonna loomine.
2.3.6 Lümfimassaažiseansi planeerimine.
2.3.7 Lümfimassaaži tegemine.
2.3.8 Lümfimassaaži lõpetamine.
2.3.9 Lümfimassaaži tulemuste hindamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lümfimassööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Lümfimassööri töö eripära on vältimatu kehaline kontakt kliendiga/patsiendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient/patsient peab tundma end turvaliselt. Lümfimassöör töötab lümfimassaažikabinetis, klien...di/patsiendi kodus, spaakeskustes või mujal.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Lümfimassöör kasutab massaaži teostamisel massaažilauda, patju, tekke, linasid, talki, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab värve, helisid ja valgustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lümfimassööri töö eeldab manuaalset võimekust, analüüsivõimet ning teenindusvalmidust. Lümfimassöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöövõimeline, kohanemisvõimeline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega. Lümfimassöör on tähelepanelik ja delikaatne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on lümfimassöör vähemalt keskhariduse baasil omandatud erialase haridusega kosmeetik, massöör, füsioterapeut, tegevusterapeut või tervishoiutöötaja (muu meditsiinilise haridusega isik), kes on läbinud lümfimassaaži erikoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lümfimassöör.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 5. taseme lümfimassööri kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klienditeenindus ja suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Võtab kliendi/patsiendi vastu ja loob kliendile/patsiendile turvalise keskkonna. Pärast lümfimassaaži tegemist küsib tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist. Selgitab kliendile/patsiendile järgmiste lümfimassaažiseansside või muude teenuste vajadust. Lähtub eelkirjeldatud tegevustes klienditeeninduse heast tavast ja arvestab eelseisvat lümfimassaažiprotseduuri.
2. Suhtleb klientidega/patsientidega sõbralikult, lähtudes kutse-eetikast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt. Lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid. Kuulab klienti/patsienti tähelepanelikult. Kasutab korrektset erialast terminoloogiat ja edastab info kliendile lihtsalt ja arusaadavalt.
3. Tutvustab eelseisvat lümfimassaažiprotseduuri, lähtudes lümfodünaamilisest näidustusest.
B.2.2 Töö dokumentide ja andmebaasiga 5

Tegevusnäitajad:
1. Dokumenteerib korrektselt ja arusaadavalt kliendi/patsiendiga tehtud töö, lähtudes kehtivatest andmekaitsenõuetest ja valdkonnaga seonduvatest õigusaktidest.
2. Korraldab oma raamatupidamist, lähtudes õigusaktidest ja raamatupidamise heast tavast.
3. Valdab korrektset erialast terminoloogiat.
4. Haldab kliendibaase, arvestades kehtivaid andmekaitsenõudeid.
B.2.3 Lümfimassaaž ja seda toetavad tegevused 5

Tegevusnäitajad:
1. Tööks ettevalmistumisel lähtub hügieeninõuetest ja eriala eetikast (riietus, juuksed, küüned, hügieen, psühholoogiline valmisolek teenuse osutamiseks ning kliendiga suhtlemiseks jm).
2. Valmistab ette tööruumi ja töövahendid (õhk, temperatuur, ruumi ja vahendite hügieen, valgustus, muusika, laud, padjad, rullid, linad, rätikud, aluspaber, desinfitseerivad vahendid, pesemisvahendid, talgid jm), lähtudes tööruumile esitatavatest tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest ja võimalustest.
3. Töökoha korrashoidmisel lähtub tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest. Korrastab ruumi enne ja pärast lümfimassaažiseanssi.
4. Selgitab välja kliendi/patsiendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid. Kasutab teabe kogumiseks anamneesiküsimustikku, arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti. Valib sobivad lümfimassaaživõtted ning vajadusel soovitab toetavaid vahendeid (nt meditsiinilised kompressioontooted jm) ja selgitab kliendile/patsiendile valitud lähenemist, lähtudes näidustustest ja vastunäidustustest. Terviseriski olemasolu korral soovitab teisi võimalusi või pöördumist tervishoiutöötaja, füsioterapeudi või lümfiterapeudi poole. Lümfimassaaži tegemisest keeldumise korral põhjendab oma otsust kliendile/patsiendile.
5. Loob positiivse tööõhkkonna.
6. Lähtudes lümfiterapeutilisest anamneesist ja kliendi/patsiendi probleemist planeerib sobivad võtted (nt tempo, rütm, tugevus jm) ning võtete rakendamise ajalise kestvuse. Teavitab klienti võtete otsestest ja kaudsetest toimetest.
7. Teeb lümfimassaaži, lähtudes koostatud plaanist. Suhtleb kliendiga/patsiendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele.
8. Teavitab klienti/patsienti lümfimassaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti/patsienti massaažilaualt tõusmisel. Teavitab klienti/patsienti võimalikest lümfimassaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt unisus, peavalu, vedelikupuuduse oht jm). Annab soovitusi eneseabiks ja vajadusel soovitab kliendil/patsiendil pöörduda tervishoiutöötaja, taastusarsti ja/või füsioterapeudi poole;
9. Hindab lümfimassaaži tulemusi, lähtudes püstitatud eesmärgist ja kasutatud võtetest ja vahenditest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Lümfimassöör, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).
2. Kasutab korrektset erialast terminoloogiat ja edastab info kliendile/patsiendile kergesti ja arusaadavalt.
3. Tegeleb süstemaatilise ja regulaarse enesetäiendamisega. On kursis erialaste tõenduspõhiste arengutega.
4. Reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega.
5. Planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult. Jälgib juhendeid ja protseduure.
6. Oma tegevuses on suunatud kliendi vaimse, emotsionaalse ja füüsilise tasakaalu saavutamisele ja hoidmisele.
7. Järgib keskkonnaohutusnõudeid.
8. Vajadusel annab esmaabi.
9. Kasutab oma töös arvutit tasemel AO moodulid 1–7 ja moodul 12 (vt lisa 2).
10. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte.
11. Järgib oma töös kutse-eetikat (vt lisa 3).

Teadmised:
1. Anatoomia ja füsioloogia – kesktase.
2. Lümfimassaaz - kesktase
3. Lümfiteraapia alused
4. Biomehhaanika, kinesioloogia – algtase.
5. Majandus ja ettevõtlus – algtase.
6. Kliendi seisundi hindamine, sh tugiliikumiselundkonna testimine ja kliendi uurimise meetodid – kesktase.
7. Ravimiõpetus – algtase.
8. Haigusõpetus – kesktase.
9. Erialane terminoloogia.

TEADMISTE JA OSKUSTE TASEME KIRJELDUS:

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste
töövõtete valdamine.
Kõrgtase – analüüsimine seostatud faktide alusel, prognoosimine, järeldamine,
üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Lümfimassöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annika Albert-Aksjonov Eesti Taastusarstide Selts
Laivi Toots MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit
Raili Raik OÜ Lümfra
Reio Vilipuu Ida-Tallinna Keskhaigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist