Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Massöör, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Massöör, tase 5
EN: Masseur/masseuse, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2018
Kehtib kuni: 27.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on ümberstruktureeritud tööosi ja tegevusnäitajaid ning paradatud sõnastusi. Suuri sisulisi muudatusi ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamiseks. Massöör valmistab ette töökoha, lo...ob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaaži kutsealal on ka Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine
1. Kliendi teenindamine.
2. Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.

A.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
1. Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine ja korrastamine.
2. Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi...
hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
3. Massaažiliigi valimine ja massaaži planeerimine.
4. Massaaži tegemine.
5. Massaaži lõpetamine.
6. Tulemuste hindamine.

A.2.3 Massaažialane ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Salongi juhtimine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Massööri töökeskkond peab olema ergonoomiline, puhas, valgustatud, õhutatud ja soe. Massööri töö eripäraks on vältimatu kehaline kontakt kliendiga, mis loob delikaatse situatsiooni, kus klient peab tundma end turvaliselt. Massöör töötab massaažikabinetis, kliendi töökeskkonnas, spaakeskustes jm.
A.4 Töövahendid
Massöör kasutab massaaži tegemisel massaažilauda, massaažimatti, patju, tekke, linasid, õlisid, puhastusvahendeid jms. Sobiva keskkonna loomiseks kasutab erinevaid värve, lõhnu, helisid ja valgustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Massööri töö eeldab motoorset võimekust, analüüsi- ja sünteesivõimet ning teenindusvalmidust. Massöör on empaatiavõimeline, usaldusväärne, koostöö- ja kohanemisvõimeline, loominguline, kõrge füüsilise- ja vaimse pingetaluvusega. Massöör on tähelepanelik ja delikaatne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on massöör keskharidusega erialase koolituse läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Massöör.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.3 ja kutset läbiv kompetents B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. võtab kliendi vastu, tutvustab ennast ja eelseisvat massaažiprotseduuri; loob kliendile turvalise keskkonna; pärast massaaži tegemist küsib kliendi enesetunde ja rahulolu kohta tagasisidet; soovitab kliendile järgmisi massaažiseansse või muid teenuseid, lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest; lahendab võimalikud arusaamatused delikaatselt;
2. tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste ja toodete sisu ning otstarvet; vajadusel suunab edasi tootespetsialisti juurde.
B.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid, massaažiseadmed ning aparatuuri, lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest; valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;
2. selgitab välja kliendi pöördumise põhjuse, ootused ja võimalikud terviseriskid; kogub teavet, kasutades anamneesiküsimustikku, arsti ettekirjutust ja/või küsitleb klienti; valmistab kliendi ette, lähtudes massaažiliigi spetsiifikast;
3. valib sobiva massaažiliigi ning vahendid, lähtudes kliendi soovist, näidustustest ja vastunäidustustest; selgitab kliendile valitud lähenemist, terviseriski olemasolul soovitab teisi võimalusi või pöördumist tervishoiutöötaja poole; planeerib sobivad võtted, tehnikad (nt tempo, rütm, tugevus), vahendid (nt õlid, kreemid, kupud) ning seansi ülesehituse; teavitab klienti võtete otsestest ja kaudsetest toimetest;
4. teeb massaaži (klassikalist, spordi-, segmendi-, lümfi-, aroomi-, töökohapõhist, laste- ja reflektoorset massaaži), lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava; suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele; tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal;
5. teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu);annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole.
6. hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid (nt liiges- ja fastialiikuvuse, naha värvuse hindamine).
B.2.3 Massaažialane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
2. kujundab teenuste hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab salongi eelarve, arvestades kulusid ja tulusid; järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise; haldab kliendibaasi, järgides õigusakte;
3. planeerib müügikampaaniad ja turundustegevused, lähtudes salongi kontseptsioonist; koostab püsikliendiprogramme.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Massööri kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab korrektset erialaterminoloogiat, väljendab end selgelt ja arusaadavalt;
2. järgib massööri kutse-eetikat;
3. järgib ohutus- ja hügieeninõudeid;
4. dokumenteerib oma tegevuse ja tagab andmete konfidentsiaalsuse;
5. kasutab oma töös eesti keelt tasemel A2 ja ühte võõrkeelt tasemel A1 (lisa 1);
6. täiendab ennast erialaselt, on kursis eriala tõenduspõhiste arengutega;
7. vajadusel annab esmaabi;
8. omab teadmisi idameditsiini harude (Tiibeti, Ayurveda, Jaapani, Tai, Hiina) ja nendest tulenevate enamlevinud massaažiliikidega seotud filosoofilistest aspektidest;
9. kasutab tööks vajalikul tasemel tavapärast kontoritarkvara; leiab internetist tööks vajalikku informatsiooni ja hindab kriitiliselt selle usaldusväärsust; peab elektroonilist kirjavahetust; tagab elektrooniliste andmete kaitstuse.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-12042018-1.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Massaažiteenused
Kutse grupp: Massöör
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3255 Abifüsioterapeudid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0915 Teraapia ja taastusravi
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Alps Vihula mõis
Anne Ast Eesti Spaaliit
Martin Ilves Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Alar Krautman Krautmani Massaazi- ja Terviseakadeemia
Katrin Kõre Eesti Füsioterapeutide Liit
Mai-Liis Pille Eesti Massööride Liit
Marit Salus Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helvis Trääder Fysiopark OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist