Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
EN: Chartered Engineer in Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused:
- Kutsestandardid on vormistatud kompetentsipõhises vormis.
- Kutsestandarditest on välja jäetud järgmised lisad: Ehitusvaldkonna erialade, allerialade ja ametialade loend (lisa 1), Ehitusinseneride kutsetasemete üldiseloomustus (lisa 2), Tööosad ja –ülesanded (lisa 3), Teadmiste ja oskuste miinimumnõuded (lisa 5), Töökogemuse miinimumnõuded (lisa 6), Insenerikutsete taotlemise eeldused (lisa 7), Kutse taotlemise erijuhud (lisa 8), Inseneri täiendusõppe arvestus (lisa 9), Volituste ulatus üldeh...
ituse erialal (lisa 11).
- Kutsestandarditesse jäid alles senine lisa 10 (Keelte oskustasemete kirjeldused) ja lisa 11 (Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks). Uuena lisandus lisa 2 (Digipädevuste enesehindamise skaala).
- Kõik kutse andmist puudutavad lisad liidetakse edaspidi vastava kutse andmise korra dokumendi lisadeks.
- Senine osakutsete süsteem asendatud spetsialiseerumispõhiste kutsestandarditega, mis on oma olemuselt paindlikum ning võimaldab taotlejatel saada osakutsetunnistuse asemel täiskutse kutsetunnistus soovitud spetsialiseerumisele.
- Kutse kirjeldus (A.1) – sisaldab detailset teavet konkreetse kutse ja kutsetaseme pädevuste ja pädevuspiirangute kohta. Varasemates kutsestandardites oli see teave leitav lisast 11.
- Tööosad ja tööülesanded (A.2) – Sisaldab ülevaadet konkreetse kutse tööosadest (kompetentsidest) ja tööülesannetest. Varasmates kutsestandardites puudus üldse, tööülesandeid ei olnud samuti loetletud.
- Sõnastatud on uus kompetents: B.2.1 Inseneri kutset läbiv kompetents. See on kõigile ehituse valdkonna inseneridele edaspidi samasugune. Kompetentsi aluseks on võetud varasemates kutsestandardites kirjeldatud inseneritööks vajalike hoiakute (B.2.3) loetelu.
- Kompetentside kirjeldamisel võeti aluseks senine lisa 3. Kõikide kompetentside sisu (tegevusnäitajad) vaadati üle, sõnastati ümber ja ajakohastati.
- Tulenevalt ehitusseadustiku rakendusaktidest (MKM määrus nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“) viidi 6. ja 7. taseme kutsestandarditesse sisse mitmeid muudatusi seni kehtinud pädevuspiiride osas. Peamiselt sisaldasid need täiendavate õiguste andmist madalamatele tasemetele, nt: Projekti ekspertiisi tegemise õigus EKR 6. tasemele (varem ainult 7. ja 8. tase); Ehitise auditi tegemise õigus EKR 7. tasemele (varem ainult 8. tase); Muudatused kõrguste, sügavuste, mahtude pädevuspiirides.
- Projekti ekspertiisi ja ehitise auditi tegemise tegevusalad toodi välja eraldi valitavateks kompetentsideks. Senistes kutsestandardites olid need tegevused integreeritud vastavalt projekteerimise, omanikujärelevalve tegemise ja inseneride koolituse ning arendustegevuse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (edaspidi KVJ insener) tegutseb spetsialistina hoonete kütte-, ventilatsiooni-, niisutus-, kuivatus- ja jahutussüsteemide ning nendega seonduvate paigaldiste (edaspidi sisekliima tagamise süsteemid), lokaalse soojustootmise ja kinnistusiseste kaugkütte ja -...jahutuse võrkude kavandamisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti süsteemide lammutustöödel (ehitusseadustiku ja muude asjakohaste normide mõistes).
KVJ inseneri ülesanne on sisekliima tagamiseks ette nähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja väljatöötatud projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu ning tööohutust ja töötervishoidu. KVJ insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega

KVJ inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
- Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
- Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Volitatud KVJ inseneri 8. taseme kutse taotlemisel tuleb valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) sisekliima tagamise süsteemi projekti koostamine
b) ehitustegevuse juhtimine
c) ehitusjuhtimine
d) omanikujärelevalve
e) sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis
f) sisekliima tagamise süsteemi audit
g) projekteerimise juhtimine¹
h) inseneride koolitamine ja arendustegevus

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Volitatud KVJ insener, tase 8 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI KOOSTAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

II SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Ilma tehniliste piiranguteta

IV SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI PROJEKTI EKSPERTIIS
Ilma tehniliste piiranguteta

V SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMI AUDIT
Ilma tehniliste piiranguteta

VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE¹
Ilma tehnilise piiranguta

__________________________________________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu ehitise tervikprojekti projekteerimise juhtimist

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinseneritööd tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste raken...
damine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.2 Sisekliima tagamise süsteemi projekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Sisekliima ta...
gamise süsteemide projekti koostamine ja vormistamine
7. Lihtsustatud korras energiamärgise väljastamine
8. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
9. Projekteerija järelevalve tegemine
10. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.3 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehituspakkumise koostamine
2. Sisekliima tagamise süsteemi ehitamise kavandamine
3. Ehituse ressursside kavandamine
4. Alltöövõtu töödele hangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
5. Ehitustoodete hankimine
6. Sisekliima tagamise süsteemi ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
7. Sisekliima tagamise süsteemi ehitustööde kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
8. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
9. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.4 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Tehnosüsteemide elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumusdokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.5 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.6 Sisekliima tagamise projekti ekspertiis
1. Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.7 Sisekliima tagamise süsteemi audit
1. Sisekliima tagamise süsteemi auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.8 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimise juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
3. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
4. Infovahetuse korraldamine
5. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
6. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.9 Inseneride koolitamine ja arendustegevus
1. Koolitustegevus
2. Õppe- ja juhendmaterjalide koostamine
3. Teaduslike või rakenduslike uurimistööde tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka väliobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Magistrikraad või sellega võrdsustatud 5-aastase integreeritud kõrghariduse diplom kütte, ventilatsiooni ja jahutuse või muul tehnilisel erialal, mille õppe sisaldab etteantud mahus erialaaineid.
Lisaks kutse taotlemiseks ettenähtud mahus praktilist töökogemust ja läbitud täienduskoolitusi.
Kõik ...
nõuded on detailsemalt kirjas kutse andmise korra dokumentatsioonis.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
projekteerija, omanikujärelevalve tegija, ehitusjuht, objektijuht, konsultant.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid.
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 kutse saamiseks on vaja tõendada kohustuslik kompetents (B.2.1) ja vähemalt üks vabalt valitav kompetents B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6, B.2.7, B.2.8 või B.2.9 hulgast.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kütte-, ventilatsiooni ja jahutusinseneritööd tööd läbiv kohustuslik kompetents 7

1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud isiklikest ja tööalastest eetikanõuetest (Lisa 1 – inseneri kutse-eetika). Tegutseb vastavalt kokkulepetele ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest. Peab lugu ja arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid ja standardeid.
2. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste muutuste ja arengutega, panustab võimalusel ka ise uuendustele ja loovusele suunatud insenerikultuuri edendamisse.
Säilitab ja arendama oma kutsealast kompetentsust pideva enesetäiendamise teel. Omandab uusi tehnikaid ja metoodikaid.
3. Panustab aktiivselt meeskonnatöösse, tegutsedes tulemusele orienteeritult ning eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Jagab kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi, on abivalmis ja avatud. Tajub oma rolli meeskonnas ning suudab töötada ka multidistsiplinaarses meeskonnas.
Juhib ja korraldab töörühma tööd: jaotab ülesandeid ja delegeerib vastutust, kontrollib kokkulepete täitmist, motiveerib ja nõustab kolleege ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme ja konflikte.
4. Juhindub oma töös keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu põhimõtetest, hoiab end kursis ja rakendab oma tegevuses energiatõhususe põhimõtteid.
5. Rakendab oma töös erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis on vajalik oma pädevuse piiresse jäävate tööülesannete täitmiseks, tekkinud probleemidele toimivate ja optimaalsete lahenduste leidmiseks. Valdab vajalikul määral olulisemaid inseneridistsipliine, sh termodünaamika, aero- ja hüdrodünaamika, õhu töötlemise alused, sisekliima olemus ja selle tagamise põhimõtted, ehitusfüüsika alused, õhuvahetuse, soojuskadude ja jahutuskoormuste arvutused ning nende rakendamise põhimõtted, kütte ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide teoreetilised alused ja tööpõhimõtted, soojusvarustussüsteemide teoreetilised alused ja tööpõhimõtted.
6. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvara-lahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 3 – keelte oskustasemete kirjeldused) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks on vaja tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest: B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6, B.2.7, B.2.8 või B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Sisekliima tagamise süsteemi projekteerimine 8

1. Koostab sisekliima tagamise süsteemi projekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega(sisekliima klass, energiatõhususe klass, tehnoloogia, arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms), määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid.
3. Töötab lähteandmete põhjal välja erinevad tehniliste lahendused. Võrdleb neid, valib välja sobivaima ja esitab heakskiidu saamiseks tellijale. Vajaduse korral hangib täiendavaid lähteandmeid või kasutab kavandamise käigus simulatsioone ja modelleerimist.
4. Arvutab sisekliima tagamiseks vajaliku energiatarbe, vertikaalseteks ja horisontaalseteks liitumiseks vajalike avade mõõdud ja paiknemise ning määratleb sisekliima süsteemide paigutamiseks vajaliku ruumivajaduse. Edastab informatsiooni kaasprojekteerijatele.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku sisekliima tagamise projekti (tekstilise ja graafilise osa). Vajadusel oskab koostada ja kasutada ehitusprojekti ehitusmudelit (BIM).
7. Rakendab projekteerimisel energiatõhusa hoone projekteerimise põhimõtteid. Tõendab lihtsustatud meetodil projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone energiatõhususe nõuetele vastavust ja annab vastava energiamärgise.
8. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne. Analüüsib seal saadud informatsiooni ja hindab selle mõju oma projekti osale.
9. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
10. Koostab vastavate kokkulepete olemasolul lammutusprojekti, teostusdokumentatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid, teeb tootejoonised jne.
B.2.3 Ehitustegevuse juhtimine 8

1. Tutvub ehitusprojekti, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
2. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab tööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
3. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
4. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
5. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
6. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt sisekliima tagamise süsteemi ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
7. Korraldab enne objekti üleandmist sisekliima tagamise süsteemi ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
8. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
9. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.4 Ehitusjuhtimine 8

1. Juhib sisekliima tagamise süsteemi ehitustöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud KVJ inseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Viib läbi vajadusuuringu projekti lähteandmete (sh kasutuseesmärk, ruumiprogramm, ehituse ajaline ja mahuline eesmärk, nõuded projektile jne) selgitamiseks. Koostab vajadusuuringu alusel projekti teostamise otsuse tehnilise osa.
3. Tutvub lähtetingimustega (ehitusuuringud, tehnoloogiline lahendus, ruumiprogramm, funktsionaalsed ja kasutusalased kvaliteedinõuded, energiabilanss jne) ja valmistab ette hanke või koostab hankedokumentatsiooni.
4. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
6. Formuleerib ehitusprojekti läbiviimise põhimõtted ja kavandab projekti organisatsiooniskeemi. Kavandab vajalikud loatoimingud, koostab projekti läbiviimise ajagraafiku ja projekteerimistöövõttude jaotuse. Koostab projekteerimisprogrammi.
7. Valib projekteerijad ja valmistab ette projekteerimislepingud.
8. Määratleb ehitustööde korraldamise põhimõtted, sh töövõtumeetodid, töövõttude jaotuse jne. Koostab ehitustööde organisatsiooniskeemi.
9. Formuleerib ehitustööde ajalised ja maksumuslikud eesmärgid ning valmistab nende alusel ette pakkumusdokumentatsiooni.
10. Valib välja vajalikud alltöövõtjad ning sõlmib vastavate kokkulepete olemasolul nendega lepingud.
11. Koordineerib tellija esindajana ehitustööde tegemist: suhtleb alltöövõtjate, projekteerimismeeskonna ja tellijaga, viib läbi koosolekuid ja nõupidamisi, vahendab infot osapoolte vahel, menetleb ehitustööde käigus tekkinud lisa- ja muudatustöid ning jälgib ehitustööde vastavust ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile.
12. Viib läbi kontrollülevaatused. Kavandab ja juhib vastuvõtuprotseduure, tagab vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni olemasolu ning nende üleandmise tellijale või kasutajale.
13. Viib läbi tehnosüsteemi garantiiperioodi toiminguid.
B.2.5 Omanikujärelevalve 8

1. Teeb omanikujärelevalvet, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud KVJ inseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Koostab kehtivaid õigusakte silmas pidades järelevalveprotseduuride programmi.
3. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. Kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile.
5. Kontrollib ehitatava tehnosüsteemi või selle osa vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile.
6. Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist ehitamisega seotud maa-alal.
7. Kontrollib ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamist. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust.
8. Hindab tehnosüsteemi valmidusastet ja osaleb selle katsetamisel ja üleandmisel ehitise vastuvõtmise käigus.
9. Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
10. Teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks.
B.2.6 Sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiis 8

1. Teeb sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud KVJ inseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Määratleb ja analüüsib sisekliima tagamise süsteemile rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud jne).
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud süsteemi või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab sisekliima tagamise süsteemi projekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.7 Sisekliima tagamise süsteemi audit 8

1. Teeb sisekliima tagamise süsteemi auditi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud KVJ inseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Teeb süsteemile esmase visuaalkontrolli, kogub süsteemi või selle osa kohta auditi tegemiseks vajaliku informatsiooni (ehitusprojekt, mõõdistused, uuringud, fotod jms).
3. Koostab auditi eesmärgist tulenevalt edasise uuringute ja auditi programmi ning maksumuse ning teeb ise või korraldab vajalike uuringute ja testide tegemise.
4. Tutvub olemasolevate ja hangitud dokumentide ja täiendavate uuringute aruannetega, teeb vajalikud kontrollarvutused ja täiendavad mõõtmised.
5. Tulenevalt auditi eesmärgist koostab õigusaktide kohase auditi aruande, kus annab hinnangu, kas sisekliima tagamise süsteem või selle osa vastab selle kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras; kasutuskontrolli korral - kas süsteemi või selle osa kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu, kas süsteemi kohta koostatud ja selle kasutamiseks, toimimiseks ja korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.
B.2.8 Projekteerimise projektijuhtimine 8

1. Viib läbi projekteerimise juhtimisega seotud tegevusi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud KVJ inseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Hindab tööde mahtu ja piire, koostab ja vajadusel täpsustab tööde ajagraafiku ning valmistab ette projekteerimislepingu(d).
3. Komplekteerib projekteerimis-meeskonna, kaasates asjakohased alltöövõtjad ja spetsialistid.
4. Korraldab ja viib läbi projekteerimis-koosolekuid, dokumenteerib otsused ning töötab välja ja kehtestab infovahetuse põhimõtted.
5. Juhib ja seirab projekteerimise käiku ja lahendusi ning kontrollib ehitusprojekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust. Kontrollib andmevahetust ja koostööd üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel. Dokumenteerib projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollib lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust. Vormistab projektdokumentatsiooni, taotleb vastavatelt ametkondadelt vajalikud kooskõlastused ning korraldab projekti tellijale üleandmise.
6. Korraldab ehitustegevuse käigus projekteerija järelevalve tegemist.
B.2.9 Inseneride koolitamine ja arendustöö 8

1. Koostab õppeprogramme ja korraldab õppetööd. Peab loenguid, viib läbi teoreetilisi arutelusid ning praktilisi töötubasid. Juhendab õppeprojekte ja laboratoorseid töid.
2. Koostab valdkondlikke õppe- ja juhendmaterjale.
3. Planeerib uurimistegevusi, teeb erinevaid uurimustöid või juhendab nende tegemist. Koostab ja esitab uuringuaruandeid ja teaduslike artikleid, vajadusel esitleb uuringu tulemusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-04102018-3.6/11k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.10.2018
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Meos EstKonsult OÜ
Tiit Kerem Telora-E AS
Taavi Ränk BI Inseneribüroo OÜ
Teet Tark Hevac OÜ
Ants Raja Ants Raja Ehituskorraldus FIE
Andres Piirsalu OÜ Entec Eesti
Andres Piir Projektbüroo KODA OÜ
Peeter Parre IB Aksiaal OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist