Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud ehitusinsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud ehitusinsener, tase 8
EN: Chartered Civil Engineer in Buildings and Structures, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
  • Geotehnika
  • Hoonete ehitus
  • Sadamaehitus
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2023
Kehtib kuni: 13.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 12
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel või teadlase-uurijana keerukate ehitustehniliste lahenduste väljatöötamisel ja realiseerimisel. Ehitusinsenerid arvest...avad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Ehitusinseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
Ehitusinsener, tase 6
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Volitatud ehitusinsener, tase 8
Ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad ühele kolmest allerialast:
a) Hoonete ehitus
b) Sadamaehitus
c) Geotehnika¹
Spetsialiseerumiste all on vajalik valida vähemalt üks järgmistest ametialadest:
a) Hoonete ehituse korral:
- Hoone ehitusprojekti koostamine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö
b) Sadamaehituse korral:
- Sadamarajatiste projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Ehitusprojekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö
c) Geotehniliste tööde korral:
- Geotehniline projekteerimine
- Ehitustegevuse juhtimine
- Ehitusjuhtimine
- Omanikujärelevalve
- Projekti ekspertiis
- Ehitise audit
- Ehitusgeoloogilised uuringud
- Projekteerimise juhtimine²
- Ehitusmaksumuse hindamine
- Inseneride koolitamine ja uurimistöö

Volitatud ehitusinsener, tase 8 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
Volitatud ehitusinsener, tase 8 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel järgnevalt:

I EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE VÕI SADAMARAJATISE EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE, EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE ja GEOTEHNILISED TÖÖD
Ilma tehniliste piiranguteta

II EHITUSLOAKOHUSTUSLIKU EHITISE EHITUSPROJEKTI JA SADAMARAJATISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE, GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Ilma tehniliste piiranguteta

IV EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
V EHITISE AUDIT
VI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE²
Ilma tehniliste piiranguteta

VII EHITUSMAKSUMUSE HINDAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta
_________________
¹ - Üldehituse eriala geotehnika allerialal antud kutsega on õigus tegutseda 8. taseme pädeva isikuna ka teedeehituse ning keskkonnatehnika hoonete tehnosüsteemide eriala geotehniliste tööde alal.
² - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise juhtimist

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneritööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleos...
kus
Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.2 Hoonete ehitus
1. Tööde juhtimine ja korraldamine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.3 Sadamaehitus
1. Tööde juhtimine ja korrald...
amine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

A.2.4 Geotehnilised tööd
1. Tööde juhtimine ja korraldamine
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise/üle andmise korraldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Piirdetarindite lahenduste määramine
5. Seletuskirja koostamine
6. Koostöö projek...
teerimismeeskonnaga
7. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
8. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
9. Ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.6 Sadamarajatiste projekteerimine
1. Sadamarajatise projekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Kandeskeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Seletuskirja koostamine
5. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
6. Konstruktsiooniosa projekti koostamine ja vormistamine
7. Konstruktsioonide lammutusprojekti koostamine
8. Rajatise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
9. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.7 Geotehniline projekteerimine
1. Geotehniline projekteerimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Pinnaseuuringute tegemine
3. Kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime arvutamine
4. Sulund- ja tugiseinte kavandamine
5. Pinnase tihendamise, parendamise ja armeerimise kavandamine
6. Vaia kandevõime määramine
7. Ehitustegevuse geotehnilise mõju hindamine

A.2.8 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.9 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.10 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.12 Ehitise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.13 Ehitusgeoloogilised uuringud
1. Ehitusgeoloogiliste uuringute tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Väliuuringute tegemine
3. Uuringu aruannete vormistamine

A.2.14 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimise juhtimistegevuste läbiviimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
3. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
4. Infovahetuse korraldamine
5. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
6. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.15 Ehitusmaksumuse hindamine
1. Maksumus- ja tasuvusuuringute tegemine
2. Tellija eelarve koostamine, maksumusplaanimine
3. Ehituspakkumuse hinnaosa koostamine

A.2.16 Inseneride koolitamine ja ehitusalane uurimistöö
1. Koolitustegevus
2. Õppe- ja juhendmaterjalide koostamine
3. Teaduslike või rakenduslike uurimistööde tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka välisobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldehituse eriala volitatud ehitusinseneril peab olema vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud 5-aastase integreeritud kõrghariduse diplom üldehituse erialal Vabariigi Valitsuse 25.10.2004 määruse nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhi...tektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded“ mõistes.
Lisaks on vajalikud taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töökogemuse olemasolu ning etteantud mahus läbitud täiendusõpe.
Kõik nõuded on detailsemalt kirjas kutse andmise korra dokumentatsioonis.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
projekteerija, omanikujärelevalve tegija, ehitusjuht, projektijuht ja konsultant
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid.
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Volitatud ehitusinsener, tase 8 kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslik kompetents B.2.1, üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.2 - B.2.4 hulgast ning vähemalt üks valitav kompetents valikust B.2.5 - B.2.16 spetsialiseerumise juurde.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents 7

1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud isiklikest ja tööalastest eetikanõuetest (Lisa 1 – inseneri kutse-eetika). Tegutseb vastavalt kokkulepetele ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest. Peab lugu ja arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid ja standardeid.
2. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste muutuste ja arengutega, panustab võimalusel ka ise uuendustele ja loovusele suunatud insenerikultuuri edendamisse.
Säilitab ja arendama oma kutsealast kompetentsust pideva enesetäiendamise teel. Omandab uusi tehnikaid ja metoodikaid.
3. Panustab aktiivselt meeskonnatöösse, tegutsedes tulemusele orienteeritult ning eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Jagab kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi, on abivalmis ja avatud. Tajub oma rolli meeskonnas ning suudab töötada ka multidistsiplinaarses meeskonnas.
Juhib ja korraldab töörühma tööd: jaotab ülesandeid ja delegeerib vastutust, kontrollib kokkulepete täitmist, motiveerib ja nõustab kolleege ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme ja konflikte.
4. Juhindub oma töös keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu põhimõtetest, hoiab end kursis ja rakendab oma tegevuses energiatõhususe põhimõtteid.
5. Rakendab oma töös erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis on vajalik oma pädevuse piiresse jäävate tööülesannete täitmiseks, tekkinud probleemidele toimivate ja optimaalsete lahenduste leidmiseks. Valdab ja kasutab lisaks loodusteaduste alustele vajalikul määral erialaseid inseneridistsipliine, sh arhitektuur, ehitusgeoloogia, pinnasemehaanika, ehitusfüüsika, staatika, dünaamika, tugevusõpetus, ehitusmehaanika, materjaliõpetus, termodünaamika, betoonkonstruktsioonid, metallkonstruktsioonid, puitkonstruktsioonid, kivikonstruktsioonid, hüdrodünaamika, laineteooria, rannikuprotsessid.
6. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvara-lahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 3 – keelte oskustasemete kirjeldused) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.2 - B.2.4 hulgast.
Hoonete ehitus
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Hoonete ehitus 8

1. Juhib ja korraldab hoonete ehitamisega seotud töid, pidades silmas lähteülesannet, head projekteerimis- ning ehitustava. Järgib oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes ehitusprojektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste ehitusprojekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist tervikulikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et ehitusprojekti üldehituse osa ehitustööde käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.
 
Sadamaehitus
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Sadamaehitus 8

1. Juhib ja korraldab sadamaehitusega seotud töid, pidades silmas lähteülesannet ja head projekteerimis- ning ehitustava. Järgib oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes projektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste projekti osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab ehitusprojekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist tervikulikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et ehitustööde käigus peetakse silmas kogu sadamaehitusprojekti komplekssust ning ehitamisel arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.
 
Geotehnika
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Geotehnilised tööd 8

1. Juhib ja korraldab geotehnilisi töid, pidades silmas lähteülesannet ja head projekteerimis- ning ehitustava. Järgib oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest tulenevaid nõudeid ning kokkuleppeid tellija ja koostööpartneritega. Arvestab teiste projekti osapooltega ja näeb oma tegevuse mõju nendele osadele.
2. Kontrollib ehitamise käigus tehtavate tööde kvaliteeti, lähtudes projektis ja muudes normdokumentides ning juhendites kehtestatud kvaliteedinõuetest.
3. On kursis teiste osapoolte tegevuse spetsiifikaga, mõistab projekti tervikuna ja enda tegevusala paiknemist terviklikus ehitusprojektis ning osapoolte omavahelist seost. Tagab, et geodeetiliste tööde tegemise käigus peetakse silmas kogu ehitusprojekti komplekssust ning arvestatakse ka projekti teiste osade samaaegselt tehtavate töödega.
4. Planeerib oma aega ja ressursse ning teeb kõik endast oleneva, et esitada või anda valminud tööd tellijale üle õigeaegselt ja kompleksselt. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni vastavalt etteantud nõuetele.

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada vähemalt üks valitav kompetents valikust B.2.5 - B.2.16 spetsialiseerumise juurde.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Hoone ehitusprojekti koostamine 8

1. Koostab hoonete ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuv-koormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest kandeskeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid, ehitise aluse ja vundamendi. Vormistab arvutustulemused.
4. Määrab piirdetarindite (nii sise- kui ka välis-) lahendused tulenevalt lähteandmetest (arhitektuur, hoone kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
7. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
8. Koostab vajadusel ehituskonstruktsioonide lammutusprojekti.
9. Koostab vajadusel ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi ehituskonstruktsioonide osas, arvestades ehitise eluiga.
10. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud ehitise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.6 Sadamarajatise projekteerimine 8

1. Koostab sadamarajatiste ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib rajatisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest rajatise kandeskeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib kandekonstruktsioonid, aluse ja vundamendi. Vormistab arvutustulemused.
4. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
5. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
6. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku konstruktsiooniosa projekti (tekstiline ja graafiline osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
7. Koostab vajadusel sadamarajatise lammutusprojekti.
8. Osaleb kasutus- ja hooldusjuhendite koostamisel.
9. Teeb vajadusel ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud rajatise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.7 Geotehniline projekteerimine 8

1. Teeb geotehnilisi projekteerimistöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Koostab pinnaseuuringute programmi. Kirjeldab pinnaseuuringute andmete põhjal geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi tingimusi ning teeb ettepanekud vundeerimislahenduse kavandamiseks.
3. Arvutab pinnaseuuringu andmete põhjal välja kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite üldstabiilsuse ja kandevõime.
4. Kavandab kaevete, nõlvade, pinnastammide ja süvendite sulund- ja tugiseinu.
5. Teeb ettepanekuid pinnase tihendamiseks vajalikeks parendustöödeks ja armeerimiseks lähtudes pinnaseuuringu tulemustest ja ehitusprojekti nõuetest.
6. Määrab vaia kandevõime lähtudes geotehnilise uuringu andmetest ja / või katsetest.
7. Hindab ehitustegevuse geotehnilist mõju vahetule keskkonnale ja mõjuulatuses olevatele ehitistele.
B.2.8 Ehitustegevuse juhtimine 8

1. Juhib ehitustegevust, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Tutvub ehitusprojekti, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab tööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist sisekliima tagamise süsteemi ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.9 Ehitusjuhtimine 8

1. Juhib ehitustöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Viib läbi vajadusuuringu projekti lähteandmete (sh planeering, kasutuseesmärk, ruumiprogramm, ehituse ajaline ja mahuline eesmärk, nõuded projektile jne) selgitamiseks. Koostab vajadusuuringu alusel projekti teostamise otsuse tehnilise osa.
3. Tutvub lähtetingimustega (ehitusuuringud, tehnoloogiline lahendus, ruumiprogramm, funktsionaalsed ja kasutusalased kvaliteedinõuded, energiabilanss jne) ja valmistab ette hanke või koostab hankedokumentatsiooni.
4. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
6. Formuleerib ehitusprojekti läbiviimise põhimõtted ja kavandab projekti organisatsiooniskeemi. Kavandab vajalikud loatoimingud, koostab projekti läbiviimise ajagraafiku ja projekteerimistöövõttude jaotuse. Koostab projekteerimisprogrammi.
7. Valib projekteerijad ja valmistab ette projekteerimislepingud.
8. Määratleb ehitustööde korraldamise põhimõtted, sh töövõtumeetodid, töövõttude jaotuse jne. Koostab ehitustööde organisatsiooniskeemi.
9. Formuleerib ehitustööde ajalised ja maksumuslikud eesmärgid ning valmistab nende alusel ette pakkumusdokumentatsiooni.
10. Valib välja vajalikud alltöövõtjad ning sõlmib vastavate kokkulepete olemasolul nendega lepingud.
11. Koordineerib tellija esindajana ehitustööde tegemist: suhtleb alltöövõtjate, projekteerimismeeskonna ja tellijaga, viib läbi koosolekuid ja nõupidamisi, vahendab infot osapoolte vahel, menetleb ehitustööde käigus tekkinud lisa- ja muudatustöid ning jälgib ehitustööde vastavust ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile.
12. Viib läbi kontrollülevaatused. Kavandab ja juhib vastuvõtuprotseduure, tagab vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni olemasolu ning nende üleandmise tellijale või kasutajale.
13. Viib läbi ehitise garantiiperioodi toiminguid.
B.2.10 Omanikujärelevalve 8

1. Teeb omanikujärelevalvet, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Koostab kehtivaid õigusakte silmas pidades järelevalveprotseduuride programmi.
3. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. Kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile.
5. Kontrollib ehitatava ehitise või selle osade vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Hindab reaalsete vundeerimistingimuste vastavust ehitusprojekti koostamise aluseks olnud pinnaseandmete või geotehniliste uuringute andmetele.
6. Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist ehitamisega seotud maa-alal.
7. Kontrollib ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamist. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust.
8. Hindab ehitise valmidusastet ja osaleb ehitise või selle osa üleandmisel.
9. Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
10. Teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks.
B.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis 8

1. Teeb ehitusprojekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Tutvub ehitusprojektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Määratleb ja analüüsib ehitisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused jne).
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud süsteemi või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab ehitusprojekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.12 Ehitise audit 8

1. Teeb ehitise auditeid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Teeb esmase visuaalkontrolli, kogub ehitise kohta auditi tegemiseks vajaliku informatsiooni (ehitusprojekt, mõõdistused, uuringud, fotod jms).
3. Koostab auditi eesmärgist tulenevalt edasise uuringute ja auditi programmi ning maksumuse ning teeb ise või korraldab vajalike uuringute ja testide tegemise.
4. Tutvub olemasolevate ja hangitud dokumentide ja täiendavate uuringute aruannetega, teeb vajalikud kontrollarvutused ja täiendavad mõõtmised.
5. Tulenevalt auditi eesmärgist koostab õigusaktide kohase auditi aruande, kus annab hinnangu, kas hoone vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korra; kasutuskontrolli korral - kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu; dokumentatsiooni kontrollimisel - kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt ehitise ohutuks kasutamiseks ning korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.
Dokumentide puudumisel fikseerib olemasoleva olukorra ja korraldab nõutud dokumentide koostamise.
B.2.13 Ehitusgeoloogilised uuringud 8

1. Viib läbi ehitusgeoloogilisi uuringuid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Teeb ehitusgeoloogilisi väliuuringuid, sh võtab pinnaseproove, sondeerib ja penetreerib pinnast, teeb plaatkatseid. Teeb hüdrogeoloogilisi katseid, mõõdab ja hindab põhjavee tingimusi. Viib läbi vaiade proovikoormamisi.
3. Koostab uuringute aruandeid: töötleb statistilisi andmeid, koostab geoloogilisi lõikeid jne.
4. Määrab laboritingimustes pinnase füüsikalisi ja mehaanilisi parameetreid. Kirjeldab pinnasekihte ja nende omadusi ning selgitab katsetulemusi geotehnika aruandes.
5. Hindab väliuuringute ja laboratoorsete katsete põhjal vajumeid. Prognoosib vajumite ajalist kulgu geodeetiliste mõõdistuste põhjal.
B.2.14 Projekteerimise juhtimine 8

1. Viib läbi projekteerimise juhtimisega seotud tegevusi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Hindab tööde mahtu ja piire, koostab ja vajadusel täpsustab tööde ajagraafiku ning valmistab ette projekteerimislepingu(d).
3. Komplekteerib projekteerimis-meeskonna, kaasates asjakohased alltöövõtjad ja spetsialistid.
4. Korraldab ja viib läbi projekteerimis-koosolekuid, dokumenteerib otsused ning töötab välja ja kehtestab infovahetuse põhimõtted. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
5. Juhib ja seirab projekteerimise käiku ja lahendusi ning kontrollib ehitusprojekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust. Kontrollib andmevahetust ja koostööd üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel. Dokumenteerib projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollib lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust. Vormistab projektdokumentatsiooni, taotleb vastavatelt ametkondadelt vajalikud kooskõlastused ning korraldab projekti tellijale üleandmise.
6. Korraldab ehitustegevuse käigus projekteerija järelevalve tegemist.
B.2.15 Ehitusmaksumuse hindamine 8

1. Tutvub projekti lähtetingimustega ja koostab nende põhjal projekti eesmärkmaksumuse.
2. Täpsustab ja töötab detailsemalt läbi projekti lähteandmed. Võrdleb eeldatavaid ehitus- ja kasutuskulusid eesmärkmaksumusega. Võrdleb ehitise erinevate osade maksumushinnanguid eesmärkmaksumusega ja võrdleb ehitusprojekti erinevate lahendusvariantide maksumusi.
3. Töötab läbi ja vajadusel täpsustab hankedokumendid, arvestab valitud tehnoloogiate ja meetodite, tööde ajagraafiku ja ehitusplatsi organiseerimise mõju hinna kujunemisele.
Arvutab välja ehitusmahud. Küsib, võrdleb ja analüüsib alltöövõtutööde, materjalide ja seadmete hinnapakkumisi. Määratleb ehitustööde halduskulud ja riskitaseme. Arvutab eelnevat silmas pidades pakkumishinna, koostab ja komplekteerib ehituspakkumuse.
B.2.16 Inseneride koolitamine ja arendustöö 8

1. Koostab õppeprogramme ja korraldab õppetööd. Peab loenguid, viib läbi teoreetilisi arutelusid ning praktilisi töötubasid. Juhendab õppeprojekte ja laboratoorseid töid.
2. Koostab valdkondlikke õppe- ja juhendmaterjale.
3. Planeerib uurimistegevusi, teeb erinevaid uurimustöid või juhendab nende tegemist. Koostab ja esitab uuringuaruandeid ja teaduslike artikleid, vajadusel esitleb uuringu tulemusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14112023-4.6/12k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 50
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2023
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Ehitusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Meos EstKonsult OÜ
Ants Raja Ants Raja Ehituskorraldus FIE
Andres Piirsalu OÜ Entec Eesti
Andres Piir Projektbüroo KODA OÜ
Peeter Parre IB Aksiaal OÜ
Aleksander Grünstam Allux SG OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist