Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8
EN: Chartered Engineer in Hydrotechnical Engineering, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2023
Kehtib kuni: 13.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 12
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hüdrotehnikainsener tegutseb spetsialistina hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete kavandamisel, rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete lammutamisel. Hüdrotehnikainseneride ülesanne on ehitustehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning p...rojektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu, tööohutust ja töötervishoidu. Hüdrotehnikainsener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega.

Hüdrotehnikainseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Hüdrotehnikainsener, tase 6
- Diplomeeritud hüdrotehnikainsener,
- tase 7
- Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 on spetsialist ja pädev isik ehitusseadustiku mõistes, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.

Volitatud hüdrotehnikainseneri 8. taseme kutse saamiseks on vajalik valida vähemalt üks järgnevatest ametialadest:
a) hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamine
b) ehitustegevuse juhtimine
c) ehitusjuhtimine
d) omanikujärelevalve
e) hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiis
f) hüdrotehnilise ehitise audit
g) hooldamine ja käitamine
h) projekteerimise juhtimine¹
i) inseneride koolitamine ja uurimistöö

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel järgnevalt kirjeldatud ulatuses:

I HÜDROTEHNILISE EHITISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

II HÜDROTEHNILISE EHITISE EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

III OMANIKUJÄRELEVALVE
Ilma tehniliste piiranguteta

IV HOOLDAMINE JA KÄITAMINE
Ilma tehniliste piiranguteta

V HÜDROTEHNILISE EHITISE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
VI HÜDROTEHNILISE EHITISE AUDIT
VII PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE1
Ilma tehniliste piiranguteta
_____________________________________________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hüdrotehnikainseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ...
ja keeleoskus
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.2 Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamine
1. Ehitusprojekti koostamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Lahenduse skeemi ja liigi valimine, arvutamine ja dimensioneerimine
4. Voolusängide ja -hulkade määramine
5. Seletuskirja koostamine...

6. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
7. Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti vormistamine
8. Hüdrotehnilise ehitise lammutusprojekti koostamine
9. Hüdrotehnilise ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi koostamine
10. Projekteerija järelevalve tegemine

A.2.3 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.4 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumus-dokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.5 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.6 Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.7 Hüdrotehnilise ehitise audit
1. Ehitise auditi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Süsteemiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Täiendavate uuringute ja testide korraldamine
4. Kontrollarvutuste ja täiendavate mõõtmiste tegemine
5. Auditi aruande koostamine

A.2.8 Hooldamine ja käitamine
1. Hooldamine ja käitamine kutsetasemega etteantud piires
2. Hooldus- ja kasutusjuhendite koostamine
3. Rajatisele rakenduvate mõjude määratlemine
4. Rekonstrueerimis-/taastamisprojekti lähteülesande koostamine

A.2.9 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine

A.2.10 Inseneride koolitamine ja uurimistöö
1. Koolitustegevus
2. Õppe- ja juhendmaterjalide koostamine
3. Teaduslike või rakenduslike uurimistööde tegemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka väliobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Hüdrotehnika eriala volitaud inseneril peab üldjuhul olema magistrikraad või sellega võrdsustatud 5-aastase integreeritud kõrghariduse diplom hüdrotehnika erialal Vabariigi Valitsuse 25.10.2004 määruse nr 312 „Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitek...tiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded“ mõistes.
Lisaks on vajalikud taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töökogemuse olemasolu ning etteantud mahus läbitud täiendusõpe.
Kõik nõuded on detailsemalt kirjas kutse andmise korras ja selle lisades.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
projektijuht, objektijuht, projekteerija, järelevalve tegija, konsultant, ekspert
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on vaja tõendada üldine (B.2.1) kompetents ja vähemalt üks valitavatest kompetentsidest (B.2.2 – B.2.10).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hüdrotehnikainseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents 7

1. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud isiklikest ja tööalastest eetikanõuetest (Lisa 1 – inseneri kutse-eetika). Tegutseb vastavalt kokkulepetele ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest. Peab lugu ja arvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid ja standardeid.
2. Hoiab end kursis valdkonnas toimuvate tehnoloogiliste muutuste ja arengutega, panustab võimalusel ka ise uuendustele ja loovusele suunatud insenerikultuuri edendamisse.
Säilitab ja arendama oma kutsealast kompetentsust pideva enesetäiendamise teel. Omandab uusi tehnikaid ja metoodikaid.
3. Panustab aktiivselt meeskonnatöösse, tegutsedes tulemusele orienteeritult ning eesmärgiga saavutada parim võimalik tulemus. Jagab kolleegidega oma kogemusi ja teadmisi, on abivalmis ja avatud. Tajub oma rolli meeskonnas ning suudab töötada ka multidistsiplinaarses meeskonnas.
Juhib ja korraldab töörühma tööd: jaotab ülesandeid ja delegeerib vastutust, kontrollib kokkulepete täitmist, motiveerib ja nõustab kolleege ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme ja konflikte.
4. Juhindub oma töös keskkonnahoidlikkuse ja säästva arengu põhimõtetest, hoiab end kursis ja rakendab oma tegevuses energiatõhususe põhimõtteid.
5. Rakendab oma töös erinevaid insenerteadmisi tasemel, mis on vajalik oma pädevuse piiresse jäävate tööülesannete täitmiseks, tekkinud probleemidele toimivate ja optimaalsete lahenduste leidmiseks. Valdab ja kasutab lisaks loodusteaduste alustele vajalikul määral erialaseid inseneridistsipliine sh sh ehitusgeoloogia/hüdrogeoloogia, pinnasemehaanika, staatika, dünaamika, tugevusõpetus, ehitusmehaanika, materjaliõpetus, betoonkonstruktsioonid, metallkonstruktsioonid, puitkonstruktsioonid, maaparandus, vesiehitised ja keskkonnakaitse (veekaitse), hüdraulika, hüdroloogia ja hüdromeetria jne.
6. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvara-lahendusi, programme ja infotehnoloogilisi töövahendeid.
Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel eesti keelt tasemel B2 (Lisa 3 – keelte oskustasemete kirjeldused) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. Kasutab korrektset erialaterminoloogiat.
Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks peab tõendama vähemalt ühe valitavatest kompetentsidest (B.2.2 – B.2.10).
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti koostamine 8

1. Koostab hüdrotehniliste ehitiste ehitusprojekte, lähtudes kutsestandardi A.1 kutse kirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Määratleb ja analüüsib rajatisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, hüdrostaatilis- ja dünaamilised koormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, vundeerimistingimused). Vajadusel koostab täiendavate uuringute (nt geo- ja hüdrotehnilisete uuringute) lähteülesande.
3. Valib tulenevalt lähteandmetest lahenduse põhisekeemi ja liigi (materjal), arvutab ja dimensioneerib rajatise konstruktsioonid, vooluavad ja -hulgad, filtratsioon, rajatise aluse ja vundamendi, samuti voolusängi, reguleerimissõlmed. Kujundab siseveekogud, nende tervendamise ja rekultiveerimise, kavandab veekaitse ja jäätmekäitluse tegevused/rajatised sh melioratsioon ja niisutus. Vormistab arvutustulemused.
4. Määrab rajatise lahendused tulenevalt lähteandmetest (rajatise kasutuseesmärk, kvaliteediklass, eluiga, keskkonnamõjud jms) ja tervikprojektist.
5. Koostab seletuskirja vastavalt projekteerimisstaadiumile.
6. Teeb koostööd projekti osapooltega, sh osaleb projekteerimis- ja projekti ekspertiisikoosolekul jne.
7. Koostab ja vormistab vastavalt projekteerimisstaadiumile lõpliku hüdrotehnilise ehitise projekti (tekstilise ja graafilise osa). Vajadusel koostab tootejoonised (raudbetoon-, teras- ja puitelemendid). Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
8. Koostab vajadusel hüdrotehnilise ehitise lammutusprojekti.
9. Koostab vajadusel hüdrotehnilise ehitise kasutus- ja hooldusjuhendi, arvestades rajatise kavandatud eluiga.
10. Teeb ehitustegevuse käigus järelevalvet ja konsulteerib projektiga seotud küsimustes. Osaleb vajadusel valminud rajatise tellijale üleandmise toimingutes.
B.2.3 Ehitustegevuse juhtimine 8

1. Juhib ehitustegevust, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
3. Sõlmib ehituse töövõtulepingu. Koostab ehitustööde teostamise töökava (sh. tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
4. Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
5. Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
6. Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
7. Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
8. Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
9. Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms
10. Korraldab objekti üleandmise.
B.2.4 Ehitusjuhtimine 8

1. Juhib hüdrotehnilise ehitise ehitustöid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Viib läbi vajadusuuringu projekti lähteandmete (sh planeering, keskkonnamõju, kasutuseesmärk, kasutusiga, rajatise ajaline ja mahuline eesmärk, nõuded projektile jne) selgitamiseks. Koostab vajadusuuringu alusel projekti teostamise otsuse tehnilise osa.
3. Tutvub lähtetingimustega (ehitus- ja keskkonnauuringud, tehnoloogiline lahendus, funktsionaalsed ja kasutusalased kvaliteedinõuded jne) ja valmistab ette hanke või koostab hankedokumentatsiooni.
4. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
5. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
6. Formuleerib ehitusprojekti läbiviimise põhimõtted ja kavandab projekti organisatsiooniskeemi. Kavandab vajalikud loatoimingud, koostab projekti läbiviimise ajagraafiku ja projekteerimistöövõttude jaotuse. Koostab projekteerimisprogrammi.
7. Valib projekteerijad ja valmistab ette projekteerimislepingud.
8. Määratleb ehitustööde korraldamise põhimõtted, sh töövõtumeetodid, töövõttude jaotuse jne. Koostab ehitustööde organisatsiooniskeemi.
9. Formuleerib ehitustööde ajalised ja maksumuslikud eesmärgid ning valmistab nende alusel ette pakkumusdokumentatsiooni.
10. Valib välja vajalikud alltöövõtjad ning sõlmib vastavate kokkulepete olemasolul nendega lepingud.
11. Koordineerib tellija esindajana hüdrotehnilise ehitise ehitustööde tegemist: suhtleb alltöövõtjate, projekteerimismeeskonna ja tellijaga, viib läbi koosolekuid ja nõupidamisi, vahendab infot osapoolte vahel, menetleb ehitustööde käigus tekkinud lisa- ja muudatustöid ning jälgib ehitustööde vastavust ajagraafikule, eelarvele ja ehitusprojektile.
12. Viib läbi kontrollülevaatused. Kavandab ja juhib vastuvõtuprotseduure, tagab vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni olemasolu ning nende üleandmise tellijale või kasutajale.
13. Viib läbi rajatise garantiiperioodi toiminguid.
B.2.5 Omanikujärelevalve 8

1. Teeb omanikujärelevalvet, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Koostab kehtivaid õigusakte silmas pidades järelevalveprotseduuride programmi.
3. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele ja ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. Kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile.
5. Kontrollib ehitatava rajatise või selle osade vastavust ehitusprojektile ning kaetavate tööde ja teostusjooniste vastavust nõuetele, tegelikkusele ja ehitusprojektile. Oskab kasutada rajatise infomudelit (BIM). Hindab reaalse olukorra vastavust ehitusprojekti koostamise aluseks olnud keskkonna-, hüdrotehnika ja/või geotehniliste uuringute andmetele.
6. Kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist ehitamisega seotud maa-alal.
7. Kontrollib ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamist. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust.
8. Hindab rajatise valmidusastet ja osaleb rajatise või selle osa üleandmisel.
9. Teavitab asjakohaseid isikuid või ametkondi omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
10. Teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks.
B.2.6 Hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiis 8

1. Teeb hüdrotehnilise ehitise ehitusprojekti ekspertiisi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Tutvub projektiga, määratleb rakendatavad õigusaktid, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Kontrollib projekti vastavust lähteülesandele ja sellest tulenevatele norm- ja juhendmaterjalidele. Kontrollib projekti koostajate pädevusnõuetele vastavust.
3. Määratleb ja analüüsib rajatisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, geo- ja hüdrotehnilised tingimused jne).
4. Teeb vajalikud kontrollarvutused ja/või kontrollib projekteerija poolt tehtud arvutusi ja arvutusskeeme, andmaks hinnangut kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta. Hindab projektis esitatud süsteemi või selle osade püsivuse, ohutuse ja säästlikkuse eesmärgikohasust.
5. Koostab ehitusprojekti ekspertiisi aruande, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest, osaleb ekspertiisikoosolekutel. Vajadusel annab hinnangu korrigeeritud projektile.
B.2.7 Hüdrotehnilise ehitise audit 8

1. Teeb rajatise auditeid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud ehitusinseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Teeb esmase visuaalkontrolli, kogub rajatise kohta auditi tegemiseks vajaliku informatsiooni (ehitusprojekt, mõõdistused, uuringud, fotod jms).
3. Koostab auditi eesmärgist tulenevalt edasise uuringute ja auditi programmi ning maksumuse ning teeb ise või korraldab vajalike uuringute ja testide tegemise.
4. Tutvub olemasolevate ja hangitud dokumentide ja täiendavate uuringute aruannetega, teeb oma pädevuse piires vajalikud kontrollarvutused ja täiendavad mõõtmised.
5. Tulenevalt auditi eesmärgist koostab õigusaktide kohase auditi aruande, kus annab hinnangu, kas rajatis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korra; kasutuskontrolli korral - kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu (sh keskkonnaohutus); dokumentatsiooni kontrollimisel - kas ehitise kohta koostatud ja vähemalt rajatise ohutuks kasutamiseks ning korrashoiuks vajalik nõuetekohane dokumentatsioon on olemas.
Dokumentide puudumisel fikseerib olemasoleva olukorra ja korraldab nõutud dokumentide koostamise.
B.2.8 Hooldamine ja käitamine 8

1. Hooldab ja käitab hüdrotehnilist rajatist, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme volitatud hüdrotehnikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Koostab hüdrotehnilise rajatise kasutus- ja hooldusjuhendeid.
3. Määratleb ja analüüsib rajatisele rakenduvaid mõjusid (nt alalis- ja muutuvkoormused, kasutusiga, keskkonnamõjud, geo- ja hüdrotehnilised tingimused jne).
4. Vajadusel koostab lähteülesande hüdrotehnilise rajatise täiemahulise rekonstrueerimisprojekti või osalise (üksikkonstruktsioone puudutava) taastamisprojekti koostamiseks.
B.2.9 Projekteerimise juhtimine 8

1. Viib läbi projekteerimise juhtimisega seotud tegevusi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud 8. taseme diplomeeritud hüdrotenikainseneri pädevuse piiridest, s.t. ilma tehniliste piiranguteta.
2. Kogub ja tutvub lähteandmetega, määratleb rakendatavad määrused, standardid, eeskirjad ja juhendmaterjalid. Hindab tööde mahtu ja piire, koostab ja vajadusel täpsustab tööde ajagraafiku ning valmistab ette projekteerimislepingu(d).
3. Komplekteerib projekteerimismeeskonna, kaasates asjakohased alltöövõtjad ja spetsialistid.
4. Korraldab ja viib läbi projekteerimiskoosolekuid, dokumenteerib otsused ning töötab välja ja kehtestab infovahetuse põhimõtted. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM).
5. Juhib ja seirab projekteerimise käiku ja lahendusi ning kontrollib ehitusprojekti terviklikkust ja selle osade kokkusobivust. Kontrollib andmevahetust ja koostööd üldehituse ja teiste projektis osalevate erialade vahel. Dokumenteerib projekteerimistööde käigus tekkivad muudatused ja lisatööd. Kontrollib lahenduste lähteülesandele ja lepingule vastavust ning ehitusprojekti eri osade omavahelist vastavust. Vormistab projektdokumentatsiooni, taotleb vastavatelt ametkondadelt vajalikud kooskõlastused ning korraldab projekti tellijale üleandmise.
6. Korraldab ehitustegevuse käigus projekteerija järelevalve tegemist.
B.2.10 Inseneride koolitamine ja uurimistöö 8

1. Koostab õppeprogramme ja korraldab õppetööd. Peab loenguid, viib läbi teoreetilisi arutelusid ning praktilisi töötubasid. Juhendab õppeprojekte ja laboratoorseid töid.
2. Koostab valdkondlikke õppe- ja juhendmaterjale.
3. Planeerib uurimistegevusi, teeb erinevaid uurimustöid või juhendab nende tegemist. Koostab ja esitab uuringuaruandeid ja teaduslike artikleid, vajadusel esitleb uuringu tulemusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14112023-4.12/12k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 50
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2023
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Hüdrotehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Meos EstKonsult OÜ
Ants Raja Ants Raja Ehituskorraldus FIE
Andres Piirsalu OÜ Entec Eesti
Andres Piir Projektbüroo KODA OÜ
Peeter Parre IB Aksiaal OÜ
Aleksander Grünstam Allux SG OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist